دسته بندی: عمومی
پایان نامه ارشد با موضوع 
استان گیلان، توسعه اقتصادی، تعبیر و تفسیر، جهاد کشاورزی

که امر جمع آوری، تنظیم، تحلیل وتعبیر و تفسیر داده های عددی را انجام می دهد یاد شده است (جان بست،۲۰۰۲). برای آماده نمودن اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل می بایست آنها را طبقه بندی نمود. این کار برای تحقیقات کمی با مشکل کمتری مواجه است زیرا در هنگام طراحی روش گرد آوری اطلاعات، معمولا سوالات به گونه ای تنظیم می شوند که طبقه بندی داده ها نیز در داخل آن در نظر گرفته می شود. اما در تحقیقات کیفی این امر بواسطه کیفی بودن پاسخ ها با سختی بیشتری انجام می شود. در تحقیق حاضر نیز برای غنای هر چه بیشتر آن، کلیه فرضیه های تحقیق بوسیله آزمون های F و T-Student مورد بررسی قرار گرفته اند. آزمون F به مقایسه همزمان چند متغییر با یکدیگر می پردازد و آزمون t با نمونه های مستقل در شکل اصلی اش با فرض ثابت بودن واریانس جامعه از یک متوسط واریانس ها یا برآورد ترکیبی آن استفاده می کند. برای مقایسه سطوح یا میانگین دو نمونه مستقل از داده های کمی، اغلب آزمونt با نمونه های مستقل (independent samples t-test) مناسب است. آزمون t با نمونه های مستقل، در شکل اصلی اش با فرض ثابت بودن واریانس جامعه از یک متوسط واریانسها یا برآورد ترکیبی آن استفاده می کند (مدنی، ۱۳۸۴).

۳-۸-کاربرد نتایج تحقیق
هر پژوهش و تحقیق فرآیندی است در جهت ارتقاء سطح توسعه اقتصادی منطقه مورد مطالعه که مسلما بسیاری از سازمانها و نهاد هایی که در امر توسعه دخیل هستند می توانند ذی نفع باشند. در تحقیق حاضر کلیه بادامکاران، سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان و اتاق بازرگانی استان گیلان، تجار و بازرگانان فعال در زمینه بادام زمینی می توانند استفاده نمایند.

برچسب ها :

ناموجود