دسته بندی: عمومی
پایان نامه ارشد با موضوع 
جمع آوری اطلاعات، عوامل اقتصادی، پرسش نامه، محصولات کشاورزی

و نیاز بسیار کمی به کود نیتروژن دارد. از طرفی گیاه بادام زمینی جهت دانه بندی بهتر در غلاف به فسفر فراوان و همچنین گچ نیازمند است که معمولا کشاورزان منطقه در مورد مصرف این دو منبع غذایی غفلت می کنند و به طوری که یا اصلا مصرف نمی کنند یا بسیار اندک مصرف می کنند، مصرف گچ تامین کننده کلسیم مورد نیاز بادام زمینی است و قطعا در زمان وجین علف های هرز و خاک دهی پای بوته بایستی حداقل ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار گچ به طور مخلوط با خاک پای بوته های بادام زمینی توزیع شده و در اختیار این گیاه قرار گیرد (جاوید و همکاران، ۱۳۹۰).

 
۲-۱۱-۴- ضایعات در مرحله ی برداشت
جمع آوری وحمل و نقل برداشت با دست، دروگر یا کمباین مخصوص برنج  ضایعاتی را به همراه دارد، در ارقام حساس به ریزش باید تا حدی زودتر از موعد اقدام به برداشت محصول نمود.(خواجه پور، ۱۳۸۳)
در مزرعه و گاهی اوقات در اثر باقی ماندن محصول تازه برداشت شده (با رطوبت زیاد) در داخل انبار و غیره در اثر فعل و انفعالات شیمیایی فاسد می‌شود که به صورت تغییر طعم و رنگ ظاهر می‌شوند. ضایعات فیزیکی به دو صورت ضایعات پنهان و ضایعات آشکار حادث می‌شوند. ضایعات آشکار عمدتا ضایعاتی کمی (وزنی یا حجمی) هستند که به صورت محصول از دست رفته در زمان برداشت نمایان می‌شوند (سهرابی و همکاران، ۱۳۸۱).
قسمت دیگری از محصول ممکن است در اثر ضربات مکانیکی وارده در محفظه نمک دار کردن بادام زمینی، واحد‌های انتقال محصول (نقاله‌ها) و غیره دچار شکستگی شوند. در اینگونه ضایعات گرچه محصول از دسترس خارج نمی‌شود یا به عبارتی وزن یا حجم محصول به دست آمده در اثر آن ممکن است کاهش نیابد ولی محصول از لحاظ ابعاد و اندازه و در نهایت از لحاظ معیارهای تجاری و بازارپسندی دچار افت خواهد شد. به بیان دیگر می‌توان گفت که محصول دچار افت کیفی می‌شود نه کمی (مردوخی و نصیرپور، ۱۳۷۳).
گاهی اوقات ضایعات کیفی محصول که به صورت شکستگی یا ترک‌خوردگی، سوختگی یا طعم تلخ حادث می‌شوند در زمان برداشت قابل تشخیص و اندازه‌گیری هستند و گاهی اوقات هم ممکن است قابل روئیت نباشند که در این صورت می‌توان گفت ترک‌خوردگی یا شکستگی محصول به صورت مخفی است به طوری که از ظاهر بذر قادر به روئیت نبوده ولی در زمان فرآوری و نمک دار (بودادن) کردن، نمایان می‌شوند.  وجود این نوع ضایعات همواره برای کشاورزان سبب ایجاد تردید در تشخیص عامل اصلی آنها می‌کند (کلارک، ۲۰۰۵)۱۹ .
 
۲-۱۱-۵- ضایعات ناشی از عدم تسطیح و کوچک بودن قطعات کشت بادام زمینی
یکی از مشکلاتی که همواره در زراعت باعث محدود شدن هر بیشتر به کار گیری ماشین آلات و انجام هرچه بهتر عملیات به زراعی شده و نیز باعث اتلاف زمینهای حاصلخیز در کشورمان می شود ، عدم تسطیح اراضی و کوچک بودن مزارع است. این امر همواره به عنوان یکی از موانع اصلی و اساسی برای استفاده هر چه بیشتر و بهتر از ماشین آلات در زراعت مطرح بوده و مانع کاهش هزینه های نیروی انسانی می شود (مینایی و افکاری، ۱۳۸۲).
  در زمینه ضایعات بادام زمینی در ایران به طور خاص پژوهشی انجام نشده است. بادام زمینی مانند هر محصول زراعی دیگر در طول عملیات تولید تا مصرف دچار افت کمیت یا کیفیت می شود. ضایعات بادام زمینی در طول عملیات برداشت بادام زمینی و در مرحله فرآوری به وجود می آیند که ممکن است مستقیما ناشی از عملیات تبدیل بوده و یا به طور غیرمستقیم از عملیات مزرعه ای ناشی شده باشند (آئینه بند، ۱۳۸۴). راندمان تبدیل حداقل ۶۰ درصد، پیش بینی می شود که به ازای هر یک درصد کاهش ضایعات، حداقل حدود ۲۰۰ میلیارد ریال از زیان اقتصادی وارده کاسته خواهد شد. این رقم برای ۵ درصد کاهش ضایعات، ۱۰۰۰ میلیارد ریال خواهد شد. از جمله سیاستگذاری های مربوط به کاهش ضایعات در کشور، اجرای سیاست کاهش هزینه مبادله (Transaction cost)، اجرای سیاست خرید تضمینی ، بهبود سیستم بازاریابی (حمل و نقل، انبارداری، بسته بندی و ایجاد بازار)، مکانیزاسیون زراعت بادام زمینی، اصلاح و بهینه سازی صنعت تبدیل، استاندارد سازی فرایند تبدیل و بسته بندی ، اشاعه آموزش های کاربردی کوتاه و بلند مدت به صاحبان صنابع تبدیلی و حمایت از تحقیقات کاربردی می تواند به کاهش ضایعات کمک کند.

فصل سوم
روش تحقیق

۳-۱- ارکان تحقیق
تحقیق به معنای یافتن حقیقت است و تنها تحقیقی دارای اعتبار است که علمی باشد و بین مشاهدات و بررسی های انجام شده روابط علمی و منطقی برقرار باشد. در انجام این تحقیق گام هایی به شرح ذیل برداشته شد.
۱- استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و مقالات نمایه شده در ISI و ISC و همچنین جهاد دانشگاهی کشور و سایت های اینترنتی مرتبط.
۲- تدوین فرضیه هایی با استفاده از مبانی نظری و پیشینه تجربی تحقیق.
۳- طراحی پرسشنامه با همکاری و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور و جمع آوری اطلاعات بر اساس چار چوب نظری و فرضیه های تحقیق.
۴- صاحبه با تعداد زیادی از کشاورزان در خصوص تکمیل پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات محلی در این زمینه
۵- تحلیل نتایج بدست آمده و یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزارهای آماری مربوطه
۶- ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق.

۳-۲- قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش در شهرستان های آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق ۵۵ نفر از کشاورزان مناطق آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر که مشغول فعالیت و کشت بادام زمینی هستند، می باشد.

۳-۳- قلمرو زمانی
از لحاظ قلمرو زمانی این تحقیق در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۱ در استان گیلان انجام گرفته است.

۳-۴- قلمرو موضوعی
در این پژوهش، عوامل مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی موثر بر ضایعات بادام زمینی مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۵- فرضیه های تحقیق
بر اساس نوع تحقیق فرضیه های ما از نوع رابطه ای می باشد چون می خواهیم تاثیر متغیر های مستقل را روی متغیر وابسته آزمون نماییم که این فرضیه ها عبارتند از:
۱- عوامل اقتصادی بیش از عوامل اجتماعی بر ضایعات بادام زمینی تولید تا مصرف موثر هستند.
۲- عوامل مدیریتی بیش از عوامل اقتصادی بر ضایعات بادام زمینی از تولید تا مصرف موثر هستند
۳-۶- گردآوری اطلاعات
۳-۶-۱- ابزار پرسشنامه
بخش دیگر تحقیق به شکل پیمایشی و میدانی انجام شده که ابزار جمع آوری اطلاعات طی این مرحله، پرسشنامه بوده است. در خلال این مرحله پرسشنامه ای حاوی مطالب مربوط به موضوع تحقیق میان نمونه ها توزیع گردیده است.
۳-۶-۲- نحوه تدوین پرسشنامه
پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارتست از مجموعه ای از پرسشهای هدفدار، که با بهره گیری از مقیاسهای گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد در فرآیند موضوع پایان نامه و نهایتا سنجش ایده های کشاورزان نسبت به تاثیر و نقش عوامل موثر در ضایعات محصولات کشاورزی. پرسشنامه ای حاوی تعدادی سئوال برای فرضیه ها طراحی شده است که جواب سئوالات بصورت انتخابی بوده است. پرسش نامه مورد استفاده در این تحقیق بصورت دو حالتی طراحی شده و به صورت بله = ۱ و خیر = ۲ در نظر گرفته شدند. برخی از سوالات به صورت چهار گزینه ای طراحی شدند و هر یک از گزینه دارای ارزش ۱ تا ۴ می باشد. مندرجات پرسشنامه با توجه به فرضیات تحقیق و اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق که در خلال مطالعات کتابخانه ای، جمع آوری گردید، تدوین شده و به صورت ذیل بیان می گردد.
محقق با طرح سوالات در این پرسشنامه می خواهد میزان اثر گذاری عوامل اقتصادی و مدیریتی را بر ضایعات محصولات کشاورزی مورد سنجش قرار دهد.

۳-۶- ۳- روش سنجش روایی و پایایی پرسشنامه
در این تحقیق از روش آلفای کورنباخ برای محاسبه اعتبار پرسشنامه استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درون ابزاری اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها بکار میرود.
بازرگان و همکاران (۱۳۷۹). پایایی بعنوان یک ابزار اندازه گیری به دقت آن اشاره می کند. یک آزمون زمانی از پایایی برخوردار است که اگر آنرا در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد ارائه کنیم نتایج حاصله نزدیک به هم باشند.
ضریب آلفای کرونباخ توسط کرونباخ ابداع شده و یکی ازمتداولترین روشهای اندازه گیری اعتماد پذیری و یا پایائی پرسش نامه هاست. منظور از اعتبار یا پایایی پرسش نامه این است که اگر صفت های مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمانهای مختلف مجددا اندازه گیری شوند، نتایج تقریبا یکسان حاصله شود.
ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها، عقاید و … بکار می رود. در واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سوالات یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاسهاست. مقیاس عبارتند از دسته ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیا یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیت ها اختصاص داده می شود. رایج ترین مقیاس که در تحقیقات اجتماعی بکار می رود مقیاس لیکرت است. در مقیاس لیکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گویه ها استوار است. بدین ترتیب به هر گویه نمراتی (مثلا از۱ تا ۵ برای مقیاس لیکرت ۵ گویه ای) داده می شود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویه ها می گیرد نمایانگر گرایش او خواهد بود.

آلفای کرونباخ بطورکلی با استفاده از یکی روابط زیرمحاسبه می شود.

یا

که دراین روابط k تعداد سوالات، واریانس سوال i ام، واریانس مجموع کلی سوالات، میانگین کواریانس بین سوالات، و واریانس میانگین سوالات می باشند (برگرفته شده از آلن و ین، ۲۰۰۲).
با استفاده از تعریف آلفای کرونباخ می توان نتیجه گرفت: (۱) هرقدرهمبستگی مثبت بین سوالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شدو بالعکس، (۲) هر قدر واریانس میانگین سوالات بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد، (۳) افزایش تعداد سوالات تاثیرمثبت و یا منفی (بسته به نوع همبستگی بین سوالات) بر میزان آلفای کرونباخ خواهد گذاشت، (۴) افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سوالات در نتیجه باعث افزایش آلفای کرونباخ خواهد شد.
بدیهی است هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به ۱نزدیکترباشد، همبستگی درونی بین سوالات بیشتر و در نتیجه پرسشها همگن ترخواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی %۴۵ را کم، %۷۵ را متوسطو قابل قبول، و ضریب %۹۵ را زیاد پیشنهاد کرده (کرونباخ، ۱۹۵۱). بدیهی است درصورت پایین بودن مقدارآلفا، بایستی بررسی شود که با حذف کدام پرسشها مقدار آن را می توان افزایش داد.

۱- ۷ – تجزیه و تحلیل داده ها
برای تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS استفاده شد. فخرالسادات (۱۳۸۴)، آمار در تعریف به عنوان مجموعه ای از فنون یا روشهای ریاضی

برچسب ها :

ناموجود