دسته بندی: عمومی
پایان نامه ارشد با موضوع 
نرم افزار، روش تحقیق، روش میانگین متحرک، روش ترکیبی

بازده مورد انتظار شاخصهای میانگین متحرک دوگانه، شاخص قدرت نسبی، شاخص جریان پول با بازده مدل قیمت گذاری دارایی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ولی بین بازده میانگین متحرک نمایی و شاخص میانگین متحرک همگرا/واگرا با بازده مدل قیمت گذاری داریی رابطه معنی داری وجود ندارد(هیبتی و همکاران، ۱۳۸۹،۱۱۵-۱۳۶).
در تحقیق صورت گرفته توسط پورزمانی و محمدی(۱۳۹۱) به تبیین روش های معاملاتی سهام پرداخته شده و دو روش از روش های معاملاتی پیش بینی قیمت سهام(روش خرید و نگهداری و روش میانگین متحرک ساده) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می دهد در دوره سرمایه گذاری بلند مدت میانگین بازدهی روش خرید و نگهداری از روش میانگین متحرک بیشتر است. همچنین در دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت روش خرید و نگهداری بر میانگین متحرک ارجحیت دارد‍‍ (پورزمانی و محمدی،۱۳۹۱)
فصل سوم:
روش انجام تحقیق

۱-۳مقدمه
پایه هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناخت مبتنی است که در آن علم به کار می رود.
از اصطلاح ((روش تحقیق)) معنای خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود. این استنباط‌ها گاه دارای همپوشانیها و وابستگی هایی هستند. در مواردی هم، روش تحقیق و نوع تحقیق مترادف در نظر گرفته شده اند(نادری و نراقی،۱۳۷۵،ص۴)
تحقیق عبارت است از یک عامل منظم که در نتیجه آن پاسخ هایی برای سوال‌های مورد نظر و مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق بدست می آید.
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر(قابل اطمینان) و نظم یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(عزتی،۱۳۷۶، ص۲).
۲-۳روش تحقیق
تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و بر اساس گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی، تحلیلی مقایسه ایاست.
تحقیق کاربردی: پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص است. برای مثال “بررسی میزان اعتماد مشتریان به سازمان فرضی” یک نوع تحقیق کاربردی است.
تحقیق توصیفی: آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‌کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز آن در درجه اول به زمان حال است، هرچند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می‌شوند مورد بررسی قرار می‌دهد.
۳-۳جامعه آماری و حجم آن
جامعه آماری تحقیق حاضر راشرکت های سرمایه گذاری حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال ۱۳۹۰لغایت انتهای سال ۱۳۹۲حضور دارند تشکیل می دهد.
صنعت سرمایه گذاری های بورس اوراق بهادار به دو بخش سایر واسطه های مالی و سرمایه گذاری ها تقسیم می شوند که شامل۲۵شرکت می باشند. همچنین یکسری از شرکت های سرمایه گذاری تخصصی در هر صنعت به این شرکت ها افزوده شده و جامعه آماری این تحقیق به ۳۶شرکت می رسد.
۴-۳بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) :
با توجه به اینکه تعداد شرکت ها محدود می باشد نیازی به استفاده از روش های نمونه گیری نیست و می توان برای بالابردن اعتبار تحقیق کل جامعه را بررسی نمود البته یکسری از این شرکتها به دلیل وجود محدودیت هایی که باعث تاثیر بر نتایج تحقیق می شوند از جامعه خارج می گردند
۱- قلمرو زمانی تحقیق از فروردین ۱۳۹۰لغایت اسفند ۱۳۹۲می باشد و تمام شرکت ها باید در این محدوده زمانی در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفته باشند.
۲- تعداد روزهای باز نماد در طول دوره مورد رسیدگی باید بیش از ۹۰% از روزهای معاملاتی باشد.
بعد از اعمال محدودیت ها تعداد شرکتهای مورد مطالعه به ۱۶شرکت کاهش پیدا کرده است.
شرکتهای مورد مطالعه عبارتند از:
جدول۳-۱:شرکت های مورد بررسی
ردیف
نام شرکت
نماد
درصد روزهای باز طی سه سال
۱
سرمایه گذاری بهمن
و بهمن
۹۷%
۲
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
و پترو
۹۵%
۳
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
وتوصا
۹۶%
۴
سرمایه گذاری سپه
و سپه
۹۶%
۵
سرمایه گذاری صنعت و معدن
و صنعت
۹۷%
۶
سرمایه گذاری ملت
و ملت
۹۸%
۷
سرمایه گذاری ملی ایران
و نیکی
۹۶%
۸
سرمایه گذاری بو علی
و بوعلی
۹۲%
۹
سرمایه گذاری شاهد
ثشاهد
۹۲%
۱۰
سرمایه گذاری مسکن
ثمسکن
۹۲%
۱۱
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
خگستر
۹۱%
۱۲
سرمایه گذاری پارس توشه
وتوشه
۹۳%
۱۳
سرمایه گذاری غدیر
وغدیر
۹۲%
۱۴
لیزینگ رایان سایپا
ولساپا
۹۳%
۱۵
لیزینگ صنعت ومعدن
ولصنم
۹۲%
۱۶
گروه صنایع بهشهر ایران
وصنا
۹۴%
۵-۳فرضیه تحقیق
فرضیه عبارتی آزمایشی است که رابطه قابل انتظار بین دو یا چند متغیر را به صورت دقیق و روشن بیان می کند. فرضیه بدان جهت آزمایشی می خوانند که صحت آن باید از طریق آزمایش بررسی شود.
فرضیه ممکن است، دقیق و اساسی باشد و یا مجموعه ای از حقایق، پشتیبانی و تصدیق شود یا پیش‌بینی غیر دقیقی باشد که فقط با چند فرضیه آزمایشی دیگر و یا چند تحقیق پشتیبانی گردد. با توجه به این مطلب برای این تحقیق فرضیه های زیر در نظر گرفته شده است.
۶-۳فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: استفاده از روش میانگین های متحرک نمایی(EMA) برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.
* فرضیه فرعی اول: روش میانگین های متحرک برای خریدسهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
* فرضیه فرعی دوم: روش میانگین متحرک برای خرید سهام در بازه میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است.
فرضیه دوم: استفاده از روش شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.
* فرضیه فرعی اول: روش شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
* فرضیه فرعی دوم: روش شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازه میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است.
فرضیه سوم: استفاده از روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.
* فرضیه فرعی اول: روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازده کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
* فرضیه فرعی دوم: روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازده میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است
۷-۳روش گرد آوری اطلاعات
جهت جمع آوری اطلاعات از نرم افزار متاتریدر ۴در پایلوت رساو نرم افزار رهاورد نوین ۳ استفاده می شود.
۸-۳روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
بازده اطلاعات جمع آوری شده از شاخص های تحلیل تکنیکی با استفاده از نرم افزار پایلوت رسا و نرم افزار اکسل محسابه می گردد. همچنین بازده ناشی از روش خرید و نگهداری از طریق نرم افزار رهاورد نوین۳ محسابه می گردد.
نحوه محاسبه بازده ناشی از روش خرید و نگهداری که خرید در ابتدای دوره صورت می گیرد و در انتهای دوره فروش صورت می گیرد بازده ناشی از تفاوت قیمتی در طول این مدت و همچنین مزایای ناشی از سود نقدی و مزایای ناشی از افزایش سرمایه از طریق حق تقدم و سهام جایزه نیز اضافه می گردد.
جهت محاسبه بازدهی استراتژی تکینکال بدین صورت عمل می گردد(Hudson&Etal,1996,1121-1132)
در این حالات نرخ بازدهی کل و سالانه سهام تمام شرکت های مورد مطالعه بر اساس قاعده استراتژی تکنیکال محاسبه می شوند. بدین صورت که اگر علامت خرید برای هر سهم بر اساس قاعده استراتژی ایجاد شود آن سهم را می خریم و بازدهی آن را محاسبه می کنیم و اگر علامت فروش وجود داشت سهم مورد نظر را می فروشیم و پول آن را در اوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنیم.

Rsi: میانگین بازدهی یا نرخ بازدهی کل هر سهمi بر اساس روش استراتژی
ri,t+1:نرخ بازدهی هر سهم در دوره t
rf,t+1: بازده بدون ریسک در دوره t.
dt+1: اعلام علامت های خرید و فروش بر اساس استراتژی(عدد یک نشانه علامت خرید و عدد صفر نشانه علامت فروش است).
N: تعداد دوره های قلمرو زمانی تحقیق
بعد از محسابه نرخ بازدهی کل هر سهم، نرخ بازدهی کل پرتفوی مورد مطالعه از طریق میانگین حسابی محاسبه می شود.

n:تعداد سهام مورد بررسی
محاسبه میانگین بازدهی بر اساس خرید و نگهداری:
در این روش هر سهم در اولین زمان دوره فعالیت(سرمایه گذاری) خریداری می شود و تا پایان دوره فعالیت نگهداری می گردد و سپس فروخته می شود. کلیه مزایای دریافتی در طی دوره با تفاوت قیمت سهام اول و پایان دوره، مبنای محسابه بازدهی روش خرید و نگهداری می باشد.

N: تعداد دوره های قلمرو زمانی تحقیق

نرخ بازدهی کل پرتفوی مورد بررسی بر اساس روش خرید و نگهداری به صورت ذیل محسابه می شود:

Rn: نرخ بازدهی کل پرتفوی مورد بررسی یا میانگین بازدهی کل پرتفوی.
m: تعداد شرکت های مورد مطالعه.
در بررسی فرضیه های کوتاه مدت از دوره زمانی روزانه و برای فرضیه های میان مدت از دوره زمانی هفتگی استفاده می شود.
۹-۳تعریف مفاهیم و واژگان
۱-۹-۳اندیکاتور
اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.
برای استفاده از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، سه استفاده کلی می شود.
۱- هشدار:اندیکاتورها در زمان های خاص بر اساس شرایط شکل گرفته روی آنها، قبل از تغییر روند یا همزمان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان می دهند. از این رو یکی از مهم ترین استفاده ها از اندیکاتورها برای تعیین هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکت قیمت است.
۲- پیش بینی:یکی از استفاده های اندیکاتورها برای پیش بینی قیمت ورودی مناسب است. معمولا اندیکاتورهای کمی هستند که برای پیش بینی قیمت ورودی و در عین حال جهت درست، مناسب معامله گری باشند.
۳- تایید:از مهمترین استفاده هایی که از اندیکاتورها می شود برای تایید گرفتن تشخیص درست روند یا جهت است. این روش

برچسب ها :

ناموجود