دسته بندی: عمومی
پایان نامه ارشد درمورد 
سند رسمی، اسناد و املاک، ثبت اسناد

شد.
لازم به ذکر است که عدم رعایت این شرط تنها تخلف برای مأمور محسوب می‏شود و از اعتبار سند کم نمی‏کند.۵۳
۳- اسناد رسمی باید در ۲ نسخه تنظیم شوند: بایستی سند در دو نسخه تنظیم شده و در ذیل قسمت ثبتی در دفتر قید “نسختان” بشود. و اگر بیش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده می‏شود. به نظر می‎‏رسد که عدم رعایت این شرط هم صرفاً تخلف برای سردفتر محسوب می‏شود.۵۴
۴- ثبت سند در دو دفتر: برابر ماده ۸۴ ق.ث. و ماده ۱۹ آ.د.ا.ر. دو سند باید در دو دفتر که یکی دفتر سردفتر و دیگری دفتر نماینده است، ثبت شود. به موجب ماده ۸۴ ق.ث. “نماینده‏ای که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری معین می‏شود، باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد، تا هر معامله و تعهدی که واقع می‏شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر خود ثبت نماید. در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگر که سند آن قید شده است قید گردد”.۵۵
۵- ثبت تمام مندرجات سند: در این مورد ماده ۵۶ ق.ث. می‏گوید: “اسناد باید حرف به حرف از اوّل تا آخر متن در حاشیه سجل و ظهر ثبت شود”.
۶- نتراشیدن و پاک نکردن و الحاق نکردن دفاتر ثبت: مطابق ماده ۶۲ ق.ث. “تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک، ممنوع است. کلیه الحاقات و آنچه به جای کلمات تراشیده، و یا در محل پاک شده، نوشته می‏شود، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد”.
حکم این ماده به منظور جلوگیری از سوء‏استفاده‏های احتمالی می‏باشد. اصولاً اسناد رسمی باید خوانا و به دور از هر گونه اختصار نوشته شود.
در بین جمله‏ها نباید جای خالی گذاشته شده، یا جمله‏ها به صورت ناقص نوشته شود. مبلغ و تاریخ باید با تمام حروف در آن قید شود.
تمام مطالب باید در یک ورقه نوشته شده و پس از اتمام آن در ورقه دیگری ادامه یابد، و در یک جلسه نوشته و تمام شود، یا اینکه در یک جلسه شروع و در جلسه پس از آن، بوسیله متعاملین امضاء تمام شود. در غیر اینصورت، هر چند سند از اعتبار نمی‏افتد، اما رسمیت خود را از دست خواهد داد، یعنی به صورت سند عادی درمی‏آید.۵۶
۷- امضای سند و دفاتر بوسیله طرفین معامله: به موجب قسمت دوّم ماده ۱۹ آ.د.ا.ر، “متعاملین باید در یک جلسه، اسناد و دفاتر مربوط را امضاء نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد قبوض مزبور را بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضاء می‏شود امضاء کنند”. وفق ماده ۶۵ ق.ث. امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها، دلیل رضایت آنها خواهد بود”.
چنانچه یکی از متعاملین، از امضای سند رسمی معامله خودداری نمایند، همیشه معامله از اعتبار نمی‏افتد و طرف او می‏تواند با رجوع به دادگاه، الزام او را به انجام تعهد درخواست نماید. در همین رابطه رأی تمیزی شماره ۶۶۱ مورخ ۲۶/۳/۱۶ شعبه سوّم دیوان کشور می‏گوید: “امتناع فروشنده از امضای دفتر نماینده ثبت (یا امضاء کردن دفتر صاحب دفتر) فقط محل به رسمیت سند معامله است و در فسخ یا بطلان معامله‏ای که به طور صحیح در دفتر اسناد رسمی واقع شده تأثیر ندارد ….”۵۷
علاوه بر اینکه امضاء سند و دفتر باید توسط متعهد و یا متعاملین و مسئول دفتر صورت گیرد، طرفین معامله یا وکلای آنها باید پس از ملاحظه ثبت سند مطابقت ثبت با اصل سند را نیز گواهی نمایند. مسئول دفتر هم بایستی مطابقت ثبت با اصل سند را گواهی کند.
البته اسنادی که صرفاً برای یک طرف ایجاد تعهد می‏کند فقط تصدیق و امضاء متعهد کافی بوده و احتیاج به تصدیق مسئول دفتر ندارد.۵۸
۸- معرف اصحاب معامله: مطابق ماده ۵۰ ق.ث. “هر گاه مسئول دفتر در هویّت متعاملین با طرفی که تعهد می‏کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و متعهد، به صورت حضوری هویت آنان را تصدی نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت، و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید”. در ادامه ماده ۵۱ ن.ث می‏گوید: “در مورد ماده فوق شاهدی که یک طرف از اصحاب دعوی را معرفی می‏نماید نمی‏تواند معرف طرف دیگر نیز باشد”.
همانطور که مشاهده می‏شود، قانون برای تنظیم سند رسمی احتیاطات لازم را به عمل آورده، تا حق کسی تضییع نشود و از جمله این احتیاطات این می‏باشد که کسانی که برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه مراجعه می‏کنند باید هویتشان برای دفترخانه احراز شود. احراز هویت به دو طریق امکانپذیر می‏باشد. یکی به طور مستقیم، یعنی اینکه سردفتر شخصاً مراجعه‏کننده را می‏شناسد و احراز هویت می‏کند و در دفتر و سند می‏نویسد که شخصاً احراز هویت کردم اما از آنجایی که

برچسب ها :

ناموجود