دسته بندی: عمومی
پایان نامه ارشد رایگان با موضوع 
انحراف معیار، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، رهبری تحولی

بالا
۹۹
۳/۴۲
کل
۲۳۴
۱۰۰

جدول فوق نشان می دهد که سابقه کار ۲۵ نفراز پاسخ دهندگان زیر ۵ سال، ۴۴ نفر بین ۵تا ۱۰ سال، ۱۹ نفر بین ۱۰ تا ۱۵ سال،۴۷ نفر بین ۱۵ تا ۲۰سال و۹۹ نفر بالاتراز ۲۰ سال است.

نمودار۴-۳) سابقه کار پاسخ دهندگان

* نوع استخدامی
جدول۴-۴) نوع استخدام پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
رسمی
۱۲۱
۷/۵۱
پیمانی
۳۳
۱/۱۴
قراردادی
۸۰
۲/۳۴
کل
۲۳۴
۱۰۰

جدول فوق نشان می دهد که نوع استخدام ۱۲۱نفراز پاسخ دهندگان رسمی ، ۳۳ نفر پیمانی و۸۰نفر قرار دادی است.

نمودار۴-۴) نوع استخدام پاسخ دهندگان

۴-۳)توصیف متغیرهای تحقیق
قبل از ورود به مرحله ی تجزیه و تحلیل اطلاعات ضروری می باشد که تمامی متغیرهای تحقیق توصیف شوند.در این راستا گزارشی توصیفی از متغیرهای تحقیق ارایه شده که این نوع اطلاعات در قالب جداول و نمودارهایی به شرح صفحات بعد نشان داده می شود.

۴-۳-۱) رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار
با توجه به نمودار وجدول( ۴-۵) میانگین امتیاز رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار ۰۵/۳ و انحراف معیار۰۲/۱ می باشد ومیانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۳)است.. همچنین کمترین امتیاز مربوط به رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار ۱ و بیشترین امتیاز معادل ۵ است.

جدول۴- ۵) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار

واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
۰۵۹/۱
۰۲۹۰۲/۱
۰۵۷۷/۳
۵
۱
۲۳۴
رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار

نمودار۴-۵) رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار

۴-۳-۲) درک عدالت بین فردی
با توجه به نمودار وجدول( ۴-۶) میانگین امتیاز درک عدالت بین فردی ۸۱/۳ و انحراف معیار۷۷۴/۰ می باشد ومیانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۳)است. همچنین کمترین امتیاز مربوط به درک عدالت بین فردی ۱ و بیشترین امتیاز معادل ۵ است.
جدول۴-۶) توصیف متغیر درک عدالت بین فردی

واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
۶۰۰/۰
۷۷۴۸۶/۰
۸۱۷۰/۳
۵
۱
۲۳۴
درک عدالت بین فردی

نمودار۴-۶) درک عدالت بین فردی

۴-۳-۳) رهبری تحولی کل
با توجه به نمودار وجدول( ۴-۷) میانگین امتیاز رهبری تحولی کل ۲۳/۳ و انحراف معیار۷۱۱/۰ می باشد ومیانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۳) است. همچنین کمترین امتیاز مربوط به رهبری تحولی کل ۱ و بیشترین امتیاز معادل ۵ است.

جدول۴-۷) توصیف متغیر رهبری تحولی کل
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
۵۰۶/۰
۷۱۱۴۷/۰
۲۳۸۴/۳
۵
۱
۲۳۴
رهبری تحولی کل

نمودار۴-۷) رهبری تحولی کل
۴-۳-۴) ملاحظات فردی
با توجه به نمودار وجدول( ۴-۸) میانگین امتیاز ملاحظات فردی رهبری ۰۰۸۵/۳ و انحراف معیار۶۶۳۰۳/۰ می باشد و میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۳) است. همچنین کمترین امتیاز مربوط به ملاحظات فردی ۱ و بیشترین امتیاز معادل ۵ است.

جدول۴-۸ ) توصیف متغیر ملاحظات فردی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
۴۴۰/۰
۶۶۳۰۳/۰
۰۰۸۵/۳
۵
۱
۲۳۴
ملاحظات فردی

نمودار۴-۸ ) هیستوگرام متغیر ملاحظات فردی

۴-۲- ۵ ) نفوذ آرمانی
با توجه به نمودار وجدول( ۴-۹) میانگین امتیاز نفوذ آرمانی ۴۵۸۳/۳ و انحراف معیار۹۰۶۹۵/۰ می باشد و میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۳) است. همچنین کمترین امتیاز مربوط به نفوذ آرمانی ۱ و بیشترین امتیاز معادل ۵ است.

جدول۴- ۹ ) توصیف متغیر نفوذ آرمانی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
۸۲۳/۰
۹۰۶۹۵/۰
۴۵۸۳/۳
۵
۱
۲۳۴
نفوذ آرمانی

نمودار۴- ۹ ) هیستوگرام متغیر نفوذ آرمانی
۴-۲- ۶ ) انگیزه الهام بخش
با توجه به نمودار وجدول( ۴-۱۰) میانگین امتیاز انگیزه الهام بخش ۴۵۸۳/۳ و انحراف معیار۹۰۶۹۵/۰ می باشد و میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۳) است. همچنین کمترین امتیاز مربوط به انگیزه الهام بخش ۱ و بیشترین امتیاز معادل ۵ است.

جدول۴- ۱۰ ) توصیف متغیر انگیزه الهام بخش
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
۸۳۹/۰
۹۰۶۹۵/۰
۳۷۴۶/۳
۵
۱
۲۳۴
انگیزه الهام بخش

نمودار۴- ۱۰ ) هیستوگرام متغیر انگیزه الهام بخش
۴-۲- ۷ ) ترغیب ذهنی
با توجه به نمودار وجدول( ۴-۱۱) میانگین امتیاز ترغیب ذهنی ۱۱۲۰/۳ و انحراف معیار۹۲۷۰۱/۰ می باشد و میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۳) است. همچنین کمترین امتیاز مربوط به ترغیب ذهنی ۱ و بیشترین امتیاز معادل ۵ است.

جدول۴- ۱۱ ) توصیف متغیر ترغیب ذهنی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
۸۵۹/۰
۹۲۷۰۱/۰
۱۱۲۰/۳
۵
۱
۲۳۴
ترغیب ذهنی

نمودار۴- ۱۱ ) هیستوگرام متغیر ترغیب ذهنی

۴-۸) بررسی وضعیت متغیرهای اصلی تحقیق:

جدول۴-۱۲) آزمون تی تست متغیرهای اصلی تحقیق

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
آماره t
درجه آزادی
سطح معنی داری
رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار
۲۳۴
۰۵۷۷/۳
۰۲۹۰۲/۱
۸۵۸/۰
۲۳۳
۳۹۲/۰
درک عدالت بین فردی
۲۳۴
۸۱۷۰/۳
۷۷۴۸۶/۰
۱۲۸/۱۶
۲۳۳
۰۰۰/۰
رهبری تحولی کل
۲۳۴
۲۳۸۳/۳
۷۱۱۴۷/۰
۱۲۵/۵
۲۳۳
۰۰۰/۰
ملاحظات فردی
۲۳۴
۰۰۸۵/۳
۶۶۳۰۳/۰
۱۹۷/۰
۲۳۳
۸۴۴/۰
نفوذ آرمانی
۲۳۴
۴۵۸۳/۳
۹۰۶۹۵/۰
۷۳۰/۰
۲۳۳
۰۰۰/۰
انگیزه الهام بخش
۲۳۴
۳۷۴۶/۳
۹۱۵۸۵/۰
۲۵۸/۶
۲۳۳
۰۰۰/۰
ترغیب ذهنی
۲۳۴
۱۱۲۰/۳
۹۲۷۰۱/۰
۸۴۸/۱
۲۳۳
۰۰۰/۰

با توجه به جداول( ۴-۱۲)مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده برای متغیر رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار( ۰۵/۰ <392/0 = Sig. (2 و ملاحظات فردی ( 05/0 <844/0 = Sig. (2 بالاتر از پنج صدم بوده است نمی توان این ادعا را که این متغیرها در حد بالاتر از متوسط می باشد، پذیرفت. ولی برای سایر متغیرهای تحقیق کمتر از پنج صدم است ( 05/0 >۰۰۰/۰ = Sig. (2-tailed)) . پس می توان ادعا نمود که این متغیرها در حد بالاتر از متوسط (وضعیت متوسط (۳) در طیف پنج گزینه ای لیکرت است ) می باشد و با توجه به میانگین متغیر درک عدالت بین فردی در بالاترین وضعیت مطلوب قرار دارد. همچنین باتوجه به سطح معنی داری بدست آمده برای متغیر رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار که بالاتر از پنج صدم است
۴-۸-۱) بررسی مدل تحقیق
در نمودار(۴-۱۲) به بررسی مدل علی تحقیق در حالت استاندارد پرداخته شده است.

نمودار ۴-۱۲) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد استاندارد

در نمودار(۴-۱۳) مدل علی تحقیق در حالت اعداد معنی داری آمده است.

نمودار ۴-۱۳) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری
۴-۸-۲) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق
جدول زیر معرف انواع شاخص های برازش و معنی داری مدل می باشد.

جدول(۴-۱۳)شاخص های برازش مدل تحقیق در حالت کلی
شاخص
RMSEA

GFI
CFI
NFI
NNFI
مقدار
۰۶۷/۰
۱۵/۲
۹۳/۰
۹۸/۰
۹۶/۰
۹۷/۰
حالت مطلوب
۱/۰?& ?۰
۵?& ?۱
۱? & ?۸/۰
۱? & ?۸/۰
۱? & ?۸/۰
۱? & ?۸/۰

در ارتباط با شاخص های فوق توجه به موارد زیرضروری است:
الف)معیار RMSEA32
ریشه میانگین مجذورات تقریب می باشد. این معیار به عنوان اندازه تفاوت برای هر درجه آزادی تعریف شده است. مقدار RMSEA که به واقع همان آزمون انحراف هر درجه آزادی است، برای مدل هایی که برازندگی خوبی داشته باشد، کمتر از ۰.۰۵ است. مقادیر بالاتر از آن تا ۰۸/۰ نشان دهنده خطای معقولی برای تقریب در جامعه است. مدل هایی که RMAEA آنها ۱/۰ یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد.
ب)معیارهای ۳۳CFI ،۳۴NNFI ،NFI35
شاخص NFI که شاخص بنتلر-بونت هم نامیده می شود. بنتلر و بونت ( ۱۹۸۰ ) مقادیر برابر یا بزرگتر از ۹/۰ را در مقایسه با مدل صفر، به عنوان شاخص خوبی برای برازندگی مدل های نظری توصیه کرده اند، در حالیکه برخی از پژوهشگران نقطه برش ۸/۰ را به کار می برند .شاخص دیگر ، شاخص تاکر-لویز است که در بیشتر موارد شاخص نرم شده برازندگی (NNFI) نامیده می شود. این شاخص مشابه NFI است اما برای پیچیدگی مدل جریمه می پردازد. چون دامنه این مدل محدود به صفرو یک نیست تفسیر آن نسبت به NFI دشوارتر است. شاخص CFI بزرگتر از ۹/۰ قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است. این شاخص ازطریق مقایسه یک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بین متغیرها هیچ رابطه ای نیست با مدل پیشنهادی مورد نظر، مقدار بهبود را نیز می آزماید. شاخص CFI از لحاظ معنا مانندNFI است با این تفاوت که برای حجم گروه نمونه جریمه می دهد.
ج)معیار۳۶GFI
لیزرل یک شاخص نیکویی برازش (نسبت مجموع مجذورات تبیین شده توسط مدل به کل مجموع مجذورات ماتریس برآورد شده در جامعه) محاسبه می کند. این شاخص از لحاظ مطلوبیت به ضریب همبستگی شباهت دارد. هر دوی این معیارها بین صفر تا یک، متغیر هستند، گرچه از لحاظ نظری ممکن است منفی باشند (البته نباید چنین اتفاقی بیفتد؛ چرا که حاکی از عدم برازش قطعی مدل با داده هاست). هر چه GFI به عدد یک نزدیکتر باشد، نیکویی برازش مدل با داده های مشاهده شده بیشتر است .
با توجه به جدول شاخص های برازش وموارد فوق می توان گفت که مدل از لحاظ شاخص های برازش ومعنی داری در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.

۴-۸-۳) بررسی مدل تحقیق در حالت تفکیک متغیر رهبری تحولی:

نمودار ۴-۱۴) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد استاندارد (به تفکیک ابعاد رهبری تحولی)

نمودار ۴-۱۵) مدل پایه تحقیق درحالت اعداد معنی داری (به تفکیک ابعاد رهبری تحولی)

بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل تحقیق (به تفکیک ابعاد رهبری تحولی)
جدول زیر معرف انواع شاخص های برازش و معنی داری مدل در این حالت می باشد.

جدول(۴-۱۴)شاخص های برازش مدل تحقیق در حالت کلی
شاخص
RMSEA

GFI
CFI
NFI
NNFI
مقدار
۰۶۸/۰
۰۶/۲
۸۶/۰
۹۳/۰
۸۸/۰
۹۲/۰
حالت مطلوب
۱/۰?& ?۰
۵?& ?۱
۱? & ?۸/۰
۱? & ?۸/۰
۱? & ?۸/۰
۱? & ?۸/۰

با توجه به جدول شاخص های برازش وموارد فوق می توان گفت که مدل از لحاظ شاخص های برازش ومعنی داری در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.

۴-۹) بررسی فرضیه های تحقیق
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس مدل معادلات ساختاری در جدول(۴-۱۱)نشان داده شده است.
فرضیه ۱: رهبری تحولی رابطه مثبتی با رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار دارد.
با توجه به مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد، میزان آماره ی t برابر با ۸۲/۵ می باشد و از آن جا که در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&۹۶/۱- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که شدت رابطه میان رهبری تحولی و رفتارهای شهروندی سازمانی

برچسب ها :

ناموجود