دسته بندی: عمومی
پایان نامه ارشد رایگان با موضوع 
رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، جامعه آماری، رهبری تحول آفرین

نقش مهمی در ارتباط بین رفتارهای رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی در سطح فردی ایفا می کند در واقع یافته ها نشان داد که وقتی زیردستی، رفتار ملاحظه فردی رهبر تحول آفرین را بصورت رفتاری مؤدبانه و قابل احترام دریافت نماید این رفتار بعنوان مبنایی برای مشارکت پیرو در رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار عمل می کند. jeewo Cho et al, 2010) )
۵- پژوهشی در مورد بررسی رابطه ابعاد عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی بر روی کارکنان هتلی در قبرس انجام گرفت و نتایج حاکی از آن بود که عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بیشترین تأثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی دارند.که تعهد سازمانی و رضایت شغلی را به دنبال داشته است. ( Nadiri et al , 2010 )

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

۳-۱ مقدمه
مجموعه فرایندی را که سعی می کنیم توسط آن مشکلات را حل می کنیم تحقیق می نامند. تحقیق مستلزم فعالیت هایی است که به درستی اندیشیده شده اند و به دقت به اجرا در می آیند. نتیجه نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی است که به ما کمک می کند تا با مشکل موجود برخورد کنیم . (سکاران ؛ ۱۳۹۰ ، ص ۶ ) آمار علمی جدید است که شیوه ها و روش های آن در قرن اخیر تکوین و بسط یافته و با آن که مدت زیادی از پیدایش آن نمی گذرد ، به سرعت توسعه یافته ، بطوری که قلمرو مفاهیم مورد استفاده در آن از علوم ریاضی فراتر رفته و بکارگیری آن در سایر علوم نیز رواج یافته است . آمار به عنوان یک علم ، امروزه مفاهیم و روش هایی است که در تمام پژوهش هایی که مستلزم گردآوری داده ها بوسیله فرایند آزمایش و مشاهده و استنباط و نتیجه گیری به وسیله به تحلیل آن داده هاست اهمیت بسیار دارد. ( آذر و مومنی ؛ ۱۳۹۰ ، ص ۴-۱ )

۳-۲ روش تحقیق
این تحقیق بر اساس طرح تحقیق و از نوع توصیفی-تحلیلی و بر اساس هدف از نوع کاربردی است . اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد . تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود. یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند . ( خاکی ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۰۴ )

۳-۳ جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیا و. . . . که حداقل در یک صفت مشترک باشند . معمولاً جامعه آماری را با N نشان می دهند. ( خاکی ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۵۰ )
گروه نمونه مجموعه کوچکی ار جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضاء که از جامعه آماری انتخاب شده اند . بعبارت دیگر تعدادی از اعضای جامعه آماری ( اما نه همه ) که گروه نمونه را تشکیل می دهند. (سکاران ، ۱۳۹۰ ، ص ۲۹۵ )
گروه نمونه در تحقیق حاضر کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان اعم از مدیر یا رییس و کارمند هستند و بر اساس بررسی های انجام شده کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان که مرتبط با پژوهش حاضر هستند و میدان این مطالعه را تشکیل می دهند بعنوان جامعه آماری این تحقیق در نظر گرفته شده اند . این جامعه شامل تعداد حدود ۶۱۹ نفر است که از این مجموعه ۲۵۰ نفر بر اساس نمونه برداری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید . نهایتاً تعداد ۲۳۴ پرسشنامه تکمیل شده بر اساس جدول مورگان جمع آوری و روش نمونه گیری تصادفی مورد تحلیل قرار گرفت .

۳-۵ روش جمع آوری داده ها
گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق ، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن ، گاه به اشتباه ، روشهای گردآوری داده ها را روش های تحقیق می نامند .مرحله گردآوری داده ، آغاز فرایندی است که طی آن ، محقق یافته های میدانی را گردآوری می کند و با روش استقرایی به فشرده سازی آنها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت ، حکم صادر می کند و پاسخ مسأله تحقیق را به اتکای آنها می یابد بعبارتی ، محقق به اتکای اطلاعات گردآوری شده ، واقعیت و حقیقت را آنطوری که هست ، کشف می نماید . ( حافظ نیا ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۶۲ ) در تحقیق حاضر روش جمع آوری داده ها میدانی بوده است .

۳-۶ ابزار جمع آوری داده ها
برای جمع آوری داده ها و اطلاعات این تحقیق از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شده است . پرسشنامه این تحقیق شامل دو بخش سوالات عمومی و سوالات اختصاصی ( رهبری تحول آفرین ، رفتار شهروندی سازمانی و عدالت بین فردی ) است . بخش اول به جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرداخته است . این بخش از چهار سوال تشکیل شده است که در مورد جنست ، میزان تحصیلات ، سابقه کار و نوع استخدام پاسخ دهندگان می باشد و قسمت دوم سوالات مربوط به سنجش رهبری تحول آفرین ، رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار و عدالت بین فردی به شرح جدول زیر است .
جدول ۳-۱ متغیرها ، ابعاد و تعداد سوالات پرسشنامه
متغیرها
ابعاد
تعداد سوال
شماره سوال
رهبری تحول آفرین
ملاحظه فردی
۳
۳-۱

انگیزش الهام بخش
۴
۷-۴

نفوذ آرمانی
۶
۱۳-۸

ترغیب ذهنی
۵
۱۸-۱۴
رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار

۴
۲۲-۱۹
عدالت بین فردی

۴
۲۶-۲۳

پرسشنامه جهت اندازه گیری رهبری تحول آفرین بر اساس مدل بس و اولیو
( ۱۹۸۵ ) و از پرسشنامه MLQ5 استفاده شده که شامل ۱۸ سوال است . پرسشنامه جهت اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار بر مقیاس رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و آندرسون ( ۱۹۹۱ ) مطرح گردیده .و پرسشنامه جهت اندازه گیری عدالت سازمانی ( بین فردی ) توسط کولکوییت ( ۲۰۰۱ ) مفهوم عدالت بین فردی Moags,Bies (1986) مورد سنجش قرار گرفت .
در تنظیم این پرسشنامه ها از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است که به ترتیب تمامی سوالات پرسشنامه دارای ۵ گزینه به هیچ وجه ، به ندرت ، گاهی اوقات ، بیشتر اوقات و همیشه می باشند .

۳-۷ روایی ابزار سنجش
مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر ؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری هایی نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد . (خاکی؛ ۱۳۸۷، ص ۲۴۴) در این تحقیق پرسشنامه به تایید اساتید راهنما ، مشاور و نظر کارشناسی خبرگان رسیده است. برای اندازه گیری روایی از روایی محتوا استفاده شده است . روایی محتوا اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی ، پرسشهای مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش در بردارد . (سکاران؛ ۱۳۹۰، ص ۲۲۳)

۳-۸ پایایی ابزار سنجش
مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد داده شود نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. (خاک؛ ۱۳۸۷، ص ۲۴۵ )
آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است، استفاده از ضریب آلفای کرانباخ می باشد .چرا که تقریباً در همه موارد آلفای کرانباخ را می توان شاخص کاملاٌ مناسب برای اعتبار و هم آهنگی درونی بکار برد . ( سکاران ؛ ۱۳۹۰ : ۲۲۹ ) برای محاسبه ضریب پایایی آزمون با استفاده از نرم افزار spss از روش آلفای کرانباخ، پرسشنامه به ۳۰ نفر از افراد جامعه آماری داده شده است و ضریب آلفای کرانباخ محاسبه شد. از فرمول زیر برای محاسبه آلفای کرانباخ استفاده می شود:

n = تعداد سوالات آزمون
= واریانس سؤال i ام
= واریانس کل آزمون

پایایی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ به قرار جدول ۳-۲ می باشد .
جدول ۳-۲ جدول پایایی سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق
ردیف
نام متغیر
درصد آلفای کرونباخ
۱
ملاحظه فردی
۹/۸۶ درصد
۲
انگیزه الهام بخش
۴/۹۴ درصد
۳
نفوذ آرمانی
۵/۹۵ درصد
۴
ترغیب ذهنی
۴/۹۴ درصد
۵
کل رهبری تحولی
۱/۹۷ درصد
۶
رفتار شهروندی رهبرمدار
۳/۹۲ درصد
۷
عدالت سازمانی ( بین فردی
۸/۹۱ درصد

۳-۹ روش تجزیه و تحیلیل داده ها
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمد از پرسشنامه ها از آمار استنباطی شامل روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Lisrel وSpss استفاده شده است. و همچنین برای توصیف داده ها از آمار توصیفی مانند نمودار و جداول میله ای و از شاخص های مرکزی از قبیل میانگین و شاخصهای پراکندگی نظیر واریانس و انحراف معیار استفاده گردیده است .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است.داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند .برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارایه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد.سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد ودر نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلی? این تجزیه و تحلیل ها به وسیل? نرم افزار spss18 و LISREL 8.53 انجام گردیده است.

۴-۲ )توصیف پاسخ دهندگان
* جنسیت

جدول۴-۱) جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
مرد
۱۱۰
۴۷
زن
۱۲۴
۵۳
کل
۲۳۴
۱۰۰

جدول فوق نشان می دهد که ۱۱۰ نفراز پاسخ دهندگان مرد و۱۲۴ نفر زن است.

نمودار۴-۱) جنسیت پاسخ دهندگان

* تحصیلات
جدول۴-۲) تحصیلات پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
زیردیپلم
۲
۹/۰
دیپلم
۵۳
۶/۲۲
فوق دیپلم
۳۲
۷/۱۳
لیسانس
۱۱۵
۱/۴۹
فوق لیسانس
۲۳
۸/۹
دکتری
۹
۸/۳
کل
۲۳۴
۱۰۰

جدول فوق نشان می دهد که مدرک تحصیلی ۲ نفراز پاسخ دهندگان زیر دیپلم، ۵۳نفر دیپلم، ۳۲ نفر فوق دیپلم ، ۱۱۵ نفر لیسانس ،۲۳ نفر فوق لیسانس و۹ نفر دکتری است.

نمودار۴-۲) تحصیلات پاسخ دهندگان

* سابقه کار
جدول۴-۳) تحصیلات پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
زیر ۵ سال
۲۵
۷/۱۰
بین ۵ تا ۱۰ سال
۴۴
۸/۱۸
بین ۱۰ تا ۱۵ سال
۱۹
۱/۸
بین ۱۵ تا ۲۰ سال
۴۷
۱/۲۰
۲۰ سال به

برچسب ها :

ناموجود