دسته بندی: عمومی
پایان نامه با واژه های کلیدی
استان تهران، کوتاه مدت، باشگاه ورزشی، وسایل آموزشی

مددجویان دختر ( به دلیل پیچیده بودن مشکلات خاص دختران ) می توان کمک کرد . فعالیت های مددکاری در گروه پسران ( علی رغم آن که تعداد پسران بیشتر از دختران بود ) بیش از گروه دختران و در مورد مددجویان با اقامت کوتاه بیش از مددجویان با اقامت طولانی بود . علت ارتباط بیشتر مددکاران با مددجویان پسر در مقایسه با مددجویان دختر ، تفاوت در بزه ارتکابی در دو جنس بود. زیرا بیشترین جرایم پسران مربوط به سرقت و نزاع بود و با پرداخت خسارت و دیه مشکلات حبس آن ها برطرف می گردید و پذیرش پسران از جانب خانواده ها بیشتر و راحت تر بود ، اما بیشترین جرایم ارتکابی دختران به روابط نامشروع و اعمال منافی عفت مربوط می گردید و اکثر مددجویان دختر دچار مشکلات شدید خانوادگی بودند و معمولا ازجانب خانواده مطرود می گشتند و یا خود مددجو علاقه ای به بازگشت نزد خانواده را نداشت . مددکاران کمتر می توانستند میان مددجویان دختر و خانواده او پیوند برقرار کنند و به همین دلیل مشکلات مددجویان دختر را دشوار و پیچیده تلقی می کردند .
۴ : در گروه دختران یافته ای در رابطه با زیر گروه کمک به نقض قانون از جانب کارکنان دیده نشد .
۵ : شکل تنبیه غیر فیزیکی در دو گروه دختران و پسران با یکدیگر متفاوت است .
۶ : در زیر گروه برقراری تعامل نزدیک مددجویان با کارکنان ، در دو گروه دختران و پسران از نظر دلایل برقراری رابطه نزدیک با کارکنان و نیز نوع برونداد برای مددجو ، تفاوت وجود دارد .
نمودار ۴-۴
جدول ۴ – ۷
طبقه (Category) : ارتباط مددجویان با محیط و امکانات گروه : دختران و پسران
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
نوسازی و پاکیزه بودن محیط
ساختار
مزایای محیط و امکانات
مادی
جلوگیری از شیوع بیماری در کانون با رسیدگی به مددجویان بیمار در محیط قرنطینه
ساختار
مزایای محیط و امکانات
مادی
کتابخانه
ساختار
مزایای محیط و امکانات
مادی
مجهز بودن کارگاه ها به وسایل آموزشی
تجهیزات
مزایای محیط و امکانات
مادی
مجهز بودن خوابگاه ها به امکانات مناسب
تجهیزات
مزایای محیط و امکانات
مادی
مجهز بودن کانون به امکانات تفریحی مانند سینما و باشگاه ورزشی
تجهیزات
مزایای محیط و امکانات
مادی
وجود دوربین های مداربسته
تجهیزات
مزایای محیط و امکانات
مادی
جدول ۴ – ۷
طبقه (Category) : ارتباط مددجویان با محیط و امکانات گروه : دختران و پسران
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
برگزاری جشن و مراسم شاد به مناسبت اعیاد گوناگون
امکانات
مزایای محیط و امکانات
مادی
وجود خشکشویی
امکانات
مزایای محیط و امکانات
مادی
تامین لوازم مصرفی مورد نیاز مددجویان
تجهیزات
مزایای محیط و امکانات
مادی
وجود مدرسه برای مددجویان پسر
ساختار
مزایای محیط و امکانات
مادی
تعبیه قرنطینه شماره ۲ برای مددجویان پسر
ساختار
مزایای محیط و امکانات
مادی
تعبیه خوابگاه مجزا برای گروه کودک
( مددجویان پسر )
ساختار
مزایای محیط و امکانات
مادی
ارایه میان وعده
امکانات
مزایای محیط و امکانات
مادی
جدول ۴ – ۷
طبقه (Category) : ارتباط مددجویان با محیط و امکانات گروه : دختران و پسران
کد
Code
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
عدم تامین لباس مددجویان بدون ملاقاتی
کمبود امکانات
مادی
نداشتن مدرسه
( مددجویان دختر )
کمبود ساختاری
مادی
ازدحام در خوابگاه های عمومی ( مددجویان پسر )
کمبود ساختاری
مادی
نبود محیط مناسب برای مطالعه
کمبود ساختاری
مادی
وجود نقاط کور دوربین
کمبود تجهیزات
مادی
کمبود تجهیزات ورزشی به نسبت مددجویان پسر
کمبود تجهیزات
مادی
کمبود نسبی تجهیزات آموزشی در کارگاه های فنی حرفه ای ( مددجویان پسر )
کمبود تجهیزات
مادی
کیفیت پایین مواد غذایی
کمبود
مادی
کمبود برنامه های سرگرم کننده برای ساعات بعد از ظهر
( مددجویان پسر )
نبود برنامه ریزی مناسب
مادی
جدول ۴ – ۷
طبقه (Category) : ارتباط مددجویان با محیط و امکانات گروه : دختران و پسران
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
قیاس محیط ، امکانات و کارکنان کانون با زندان و کلانتری
………………..
چارچوب ارجاع زندان و کلانتری
معناهای نسبت داده به محیط
کمبود برنامه های سرگرم کننده در زمان بعد ازظهر
دلایل
کسالت بار
معناهای نسبت داده به محیط
زیاد بودن اوقات بیکاری
دلایل
کسالت بار
معناهای نسبت داده به محیط
تکراری بودن همه امور
دلایل
کسالت بار
معناهای نسبت داده به محیط
اجباری بودن تمام امور و نداشتن حق انتخاب
دلایل
کسالت بار
معناهای نسبت داده به محیط
مصرف قرص ترامادول
( مددجویان پسر )
روش های مقابله با کسالت
کسالت بار
معناهای نسبت داده به محیط
جدول ۴- ۷
طبقه (Category) : ارتباط مددجویان با محیط و امکانات گروه : دختران و پسران
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
اقدام به خودزنی
( مددجویان پسر)
روش های مقابله با کسالت
کسالت بار
معناهای نسبت داده به محیط
اقدام به دعوا و درگیری
روش های مقابله با کسالت
کسالت بار
معناهای نسبت داده به محیط
برقراری تماس تلفنی با خانواده یا دوستان
( مددجویان پسر )
روش های مقابله با کسالت
کسالت بار
معناهای نسبت داده به محیط
عادت به شرایط
روش های مقابله با کسالت
کسالت بار
معناهای نسبت داده به محیط
اقدام به خالکوبی
( مددجویان پسر )
روش های مقابله با کسالت
کسالت بار
معناهای نسبت داده به محیط
۴ – ۴ شناخت نوع رابطه مددجویان با محیط و امکانات کانون اصلاح و تربیت استان تهران
بخشی از یافته های این طبقه از گفته های مددجویان راجع به مزایا و کمبود های امکانات و تجهیزات محیط است که مشاهدات پژوهشگر نیز این اطلاعات را تکمیل کرده است . و بخش دیگر یافته ها که قابل مشاهده نیست ، ناشی از درک و احساس افراد مقیم ، از محیط ( مددجویان ) می باشد که در مصاحبه ها به آن اشاره کردند و تحت عنوان معناهای نسبت داده شده به محیط ، در این قسمت به آن پرداخته می شود .
۴ – ۴ – ۱: گروه دختران
۴ – ۴ – ۱- ۱ : مادی
ا : مزایای محیط و امکانات
الف : ساختار
با توجه به مطالعات ، کانون اصلاح و تربیت استان تهران تنها کانون کشور است که دارای قسمت نگهداری دختران می باشد . سایر کانون های کشور فاقد محیط نگهداری برای دختران هستند و دختران زیر ۱۸ سال معارض با قانون در سایر استان ها در بند جوانان زندان همان استان نگهداری می شوند . یافته ها حکایت از رضایت کلی مددجویان از محیط کانون دارد . طبق گفته های شرکت کنندگان در پژوهش و مشاهدات پژوهشگر محیط کانون به جهت ترمیم و نوسازی ، پاکیزگی ، تجهیز به وسایل و امکانات رفاهی ، از مطلوبیت نسبی برخوردار است . در کانون قبل از ورود مددجویان به داخل خوابگاه ، محیطی به نام قرنطینه تعبیه شده است .طبق یافته های حاصل از مصاحبه و مشاهده ، مددجویان جدیدورود طی چند روز اقامت پس از بازرسی بدنی ، تکمیل پرونده شخصیتی ، حمام و معاینه از جانب پزشک برای اطمینان از نبود بیماری ، اجازه ورود به داخل خوابگاه پیدا می کنند. سلف غذاخوری داخل خوابگاه قرار دارد . معمولا تعداد مددجویان دختر کم است و مددجوی کف خواب وجود ندارد . کارگاه های آموزشی مددجویان دختر در داخل کانون دختران واقع شده همچنین کتابخانه ی نسبتا بزرگی هم در کانون دختران وجود دارد که تحت عنوان قسمت فرهنگی نام گذاری شده البته طبق مشاهدات پژوهشگر ، از این محیط برای مطالعه استفاده نمی شود و با توجه به گفته های مددجویان قسمت فرهنگی برای برگزاری کلاس های آموزشی ( حفظ قرآن و … ) مورد استفاده قرار می گیرد . کانون دختران دارای حیاط اختصاصی وگل کاری شده است که در صورت داشتن اجازه هواخوری ( فقط در زمان بهار و تابستان تقریبا سه روز در هفته به مدت ۱ ساعت ) مددجویان می توانند از حیاط استفاده کنند ، در غیر این صورت باید در محیط خوابگاه باشند . همچنین در کانون اصلاح و تربیت استان تهران باشگاه ورزشی ، سینما و سالن آمفی تئاتر ( به منظور نمایش هفتگی فیلم برای مددجویان و نیز برگزاری جشن و مراسم در اعیاد گوناگون ) وجود دارد . طبق مشاهدات و گفته های مددجویان ، نظافت تمام قسمت های کانون دختران ( خوابگاه ، کارگاه ها ، حیاط ، قسمت مددکاری ، مشاوره و دفتر مراقبان و… ) بر عهده مددجویان است . ( به دلیل این که اکثر مددجویان محیط کانون را با زندان و کلانتری مقایسه می کردند گزاره های این قسمت در بخش چارچوب ارجاع آورده شده است . )
ب : تجهیزات و امکانات
طبق مشاهدات محیط خوابگاه دختران به امکانات رفاهی مانند تلویزیون LCD ، دستگاه VCD ، Set up Box ، یخچال و وسایل خواب مناسب مجهز است . در زمان مشخصی از روز ( تقریبا ساعت ۱۰ صبح ) به مددجویان میان وعده داده می شود . با توجه به مشاهدات و گفته های شرکت کنندگان ، وسایل بهداشتی مورد نیاز مددجویان مانند مسواک ، خمیر دندان ، شامپو و … و نیز لوازم بهداشتی خاص دختران در اختیار آنان قرار می گیرد . لباس مددجویان دختر بدون ملاقاتی توسط کانون دختران تامین می شود . کارگاه های فنی حرفه ای مجهز به وسایل آموزشی است . باشگاه ورزشی نیز مجهز به وسایل ورزشی است که مددجویان دختر تقریبا سه روز در هفته از آن استفاده می کنند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” اینجا هیچیش خوب نیست فقط کارگاه هاش خوبه . تو کارگاه پیرایش که هیچی یاد نگرفتم . یه روز موهامون و صاف می کردیم یه روز فر می کردیم همین . کارگاه معرق دوست ندارم پره های چوبش میره تو دست آدم . اما کارگاه سفال و خیلی دوست دارم وقتی گل بازی می کنم کلی آروم می شم . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” فقط یه سرگرمی خوب داره اونم سینماشه . تازه همیشه فیلم هاش خوب نیست بعضی وقت ها چرنده اما از تو خوابگاه موندن خیلی بهتره . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” وقتی میریم سینما فکر می کنم بیرونم . تازه تو راه که از خوابگاه میریم باشگاه یا سینما خیابون رو هم میبینیم . خوش به حال پسرا خوابگاهشون رو به خیابونه مال ما خیلی خفه است. “
مددجو با اقامت طولانی مدت : ” قبلا از این پتوهای سربازی اینجا بود ، دشک های تخت هاشم سفت بود اما الان

برچسب ها :

ناموجود