دسته بندی: عمومی
پایان نامه با واژه های کلیدی
تنبیه کننده، فرمانبرداری، تغییر رفتار، اطلاعات مربوط

مددجویان
ممانعت از رسیدن نامه های حاوی مضمون شکایت مددجویان از بدرفتاری کارکنان به دست مدیر کانون
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
آزار مددجویان با ورود به حریم خصوصی آن ها
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
آزار مددجویان با سخت کردن شرایط زندگی در کانون
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
جدول ۴ – ۶
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( د/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
تغییر رفتار مراقب ( اعمال خشونت ) پس از اتمام ساعات اداری
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
بهره کشی از مددجویان
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
آزار جنسی ( دندانپزشک)
بد رفتار
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
روان شناسان ، مددکاران و روان پزشکان
رفتار خنثی
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
درگیر نشدن با مسایل مددجویان
رفتار خنثی
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
عدم شناخت کافی در مورد مددجویان
رفتار خنثی
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
عدم برقراری تعامل نزدیک میان مددکار ، روان شناس و روان پزشک با مددجویان
رفتار خنثی
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
جدول ۴ – ۶
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( د/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۴
Subcategory4
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
تمرکز مددکار بر پرونده قضایی و فعالیت های مرتبط با آزادی مددجویان
تعامل حرفه ای
رفتار خنثی
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
دریافت تست آیزنگ و ریون توسط روان شناس در نخسنین روزهای ورود مددجویان به کانون
تعامل حرفه ای
رفتار خنثی
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
ارجاع به روان پزشک طبق تشخیص روان شناسان برای درمان اعتیاد و رفع مشکلات بی خوابی مددجویان
تعامل حرفه ای
رفتار خنثی
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
عدم رفع مشکلات زندگی خارج از کانون مددجویان
تعامل حرفه ای
رفتار خنثی
کاراکتر
تعامل کارکنان با مددجویان
سخت گیری مراقبین در اعمال قوانین
………………….
اعمال قانون
رفتار
تعامل کارکنان با مددجویان
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( د/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۴
Subcategory4
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
اجبار گونه بودن تمام امور در کانون
…………………
اعمال قوانین
رفتار
تعاملات کارکنان با مددجویان
مراقبان
افراد تنبیه کننده
تنبیه بدنی
تنبیه
تعاملات کارکنان با مددجویان
افسرنگهبان مرد
افراد تنبیه کننده
تنبیه بدنی
تنبیه
تعاملات کارکنان با مددجویان
باتون
ابزار تنبیه
تنبیه بدنی
تنبیه
تعاملات کارکنان با مددجویان
دستبند
ابزار تنبیه
تنبیه بدنی
تنبیه
تعاملات کارکنان با مددجویان
تنبیه بدنی با ابزار تنبیه
اشکال تنبیه
تنبیه بدنی
تنبیه
تعاملات کارکنان با مددجویان
کلاغ پر
اشکال تنبیه
تنبیه بدنی
تنبیه
تعاملات کارکنان با مددجویان
بشین پاشو
اشکال تنبیه
تنبیه بدنی
تنبیه
تعاملات کارکنان با مددجویان
بستن دست و پا با استفاده از دستبند
اشکال تنبیه
تنبیه بدنی
تنبیه
تعاملات کارکنان با مددجویان
جدول ۴ – ۶
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( د/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
نظافت
تنبیه غیر بدنی
تنبیه
تعاملات کارکنان با مددجویان
تذکر لفظی
تنبیه غیر بدنی
تنبیه
تعاملات کارکنان با مددجویان
فحاشی و توهین کلامی
تنبیه غیر بدنی
تنبیه
تعاملات کارکنان با مددجویان
ممنوعیت ملاقات حضوری
تنبیه غیر بدنی
تنبیه
تعاملات کارکنان با مددجویان
نگهداری در قرنطینه
تنبیه غیر بدنی
تنبیه
تعاملات کارکنان با مددجویان
دعواهای گروهی
موارد مشمول تنبیه
تنبیه
تعاملات کارکنان با مددجویان
درگیری با کارکنان
موارد مشمول تنبیه
تنبیه
تعاملات کارکنان با مددجویان
سرپیچی از قوانین
موارد مشمول تنبیه
تنبیه
تعاملات کارکنان با مددجویان
دزدی
موارد مشمول تنبیه
تنبیه
تعاملات کارکنان با مددجویان
جدول ۴ – ۶
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( د/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
فرمانبرداری خالصانه
تمکین خالصانه
روش های تطابق با مراجع قدرت (خوش رفتار)
تعاملات مددجویان با کارکنان
درددل و صحبت راجع به مسایل شخصی و خانوادگی
……………………
روش های تطابق با مراجع قدرت (کارکنان)
تعاملات مددجویان با کارکنان
گوش دادن با لذت به نصایح
تمکین خالصانه
روش های تطابق با مراجع قدرت (کارکنان)
تعاملات مددجویان با کارکنان
اغلب سکوت و برقراری حداقل رابطه با کارکنان بدرفتار
تمکین اجبارگونه
روش های تطابق با مراجع قدرت (بدرفتاری کارکنان)
تعاملات مددجویان با کارکنان
احترام نمایشی
تمکین اجبارگونه
روش های تطابق با مراجع قدرت (بدرفتاری کارکنان)
تعاملات مددجویان با کارکنان
فرمانبرداری اجبارگونه توام با ترس
تمکین اجبارگونه
روش های تطابق با مراجع قدرت (بدرفتاری)
تعاملات مددجویان با کارکنان
جدول ۴ – ۶
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( د/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
اغلب شکایت به سایر کارکنان و مدیر کانون
پناه بردن به سایر مراجع قدرت
روش های تطابق با مراجع قدرت (بدرفتار )
تعاملات مددجویان با کارکنان
جلب توجه و حمایت کارکنان
برقراری ارتباط نزدیک با کارکنان (مراقبین ) با هدف کسب امتیازات شخصی
برقراری تعامل نزدیک با کارکنان ( مراقبین )
تعاملات مددجویان با کارکنان
به ندرت برخورد با کارکنان
رویارویی مستقیم
روش های تعامل با مراجع قدرت (بدرفتار )
تعاملات مددجویان با کارکنان
برقراری تعامل با مددکاران صرفا به منظور فعالیت های قضایی
……………………….
روش های تعامل با مراجع قدرت (رفتارخنثی )
تعاملات مددجویان با کارکنان
عدم مراجعه و برقراری تعامل با روان شناسان
……………………….
روش های تعامل با مراجع قدرت (رفتارخنثی )
تعاملات مددجویان با کارکنان
جدول ۴ – ۶
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( د/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
شکایت از اجبار گونه بودن تمام امور
……………..
اعمال قانون
تعاملات مددجویان با کارکنان
شکایت از سخت گیری مراقبین در اعمال قانون
……………….
اعمال قانون
تعاملات مددجویان با کارکنان
۴ – ۳ – ۲ تعاملات کارکنان با مددجویان دختر
در گروه دختران مصاحبه ها مانند گروه پسران پیش نرفت . مددجویان دختر از مصاحبه امتناع می کردند و از میان کسانی هم که حاضر به مصاحبه شدند به پرسش های قسمت تعامل با کارکنان معمولا پاسخ نمی دادند و با وجود اطمینان پژوهشگر مبنی بر پنهان ماندن تمام اطلاعات مربوط به شرکت کنندگان با حالتی حاکی از ترس و نگرانی از پاسخ دادن طفره می رفتند . پژوهشگر پس از گذشت چند ماه و شرکت در کارهای گروهی بسیاری با مددجویان مانند : شرکت در کارگاه های فنی حرفه ای و ساخت مصنوعات به همراه مددجویان ، حضور در باشگاه ، ورزش و بازی با مددجویان ، صرف ناهار در کنار مددجویان ، اقامه نماز جماعت با مددجویان همچنین شرکت در فعالیت های گروهی گوناگونی از جمله گلکاری و … به تدریج با مددجویان روابط نزدیکی برقرار کرده و توانست عضو گروه های دوستی مددجویان شود . سپس پژوهشگردر حین انجام فعالیت ها و مشارکت های گروهی پرسش های مربوط به تعامل مددجویان با کارکنان پرسید ، با این حال تعداد اندکی از مددجویان با رعایت تمام موارد ایمنی حاضر به صحبت در مورد پاره ای از سوالات پیرامون تعاملات خود با کارکنان به ویژه مراقبین شدند . مددجویان پس از اطمینان از نبود کارکنان در نزدیکی خود، صدای خود را پایین آورده و گاهی به صورت در گوشی با پژوهشگر صحبت می کردند و در حین صحبت چندین بار پیرامون خود را رصد می کردند تا از نبود کارکنان مطمئن شوند . همچنین علی رغم این که تمام موارد اخلاقی توسط پژوهشگر مبنی بر عدم فاش شدن اطلاعات شرکت کنندگان برای آن ها توضیح داده شده بود ، بارها پژوهشگر را مجبور به سوگند خوردن می کردند تا مجددا مطمئن شوند گفته های آنان در دسترس مراقبین قرار نمی گیرد. مددجویان علت این رفتار خود را تجربه تلخ گذشته از صحبت درباره ی بدرفتاری کارکنان و در مقابل برخورد تند و خشن مدیر کانون دختران با آن ها را مطرح کردند . همچنین معتقد بودند که این پژوهش ها هیچ گونه تغییری در زندگی آن ها در کانون ایجاد نمی کند.
مددجو با اقامت طولانی مدت : ” من نمی تونم حرفی بزنم ، شما تحقیقت و می نویسی و میری بعد اینا اگه بفهمن ما حرفی زدیم اینجا پدر ما رو در میارن ” .
مددجو با اقامت طولانی مدت : ” خانوم خیلی کلی بهتون بگم ، اگه تمام مراقبای ما مثل روان شناسمون بودن خوب بود اگه روان شناس کاری واسمون نمی کنه حداقل توهین هم نمی کنه اذیت هم نمی کنه . “
طبقه ی نوع تعاملات مددجویان با کارکنان به دو زیر گروه تعاملات کارکنان با مددجویان و تعاملات مددجویان با کارکنان تقسیم گردید . در زیر گروه تعاملات کارکنان با مددجویان ، یافته ها در ۲ زیر گروه کاراکتر و رفتار قابل بررسی است . زیر گروه کاراکتر به سه گروه خوش رفتار ، بدرفتار ، خنثی و زیر گروه رفتار در ۲ گروه اعمال قانون و تنبیه قابل بررسی است.
۴ – ۳ – ۲ – ۱ کاراکتر
الف : خوش رفتار
توضیحات در این قسمت مانند قسمت خوش رفتار در گروه پسران می باشد با این تفاوت که چون تعداد مددجویان دختر در مقایسه با مددجویان پسر بسیار کمتر است ( تعداد مددجویان پسر در کانون تهران به طور میانگین ۷ برابر تعداد مددجویان دختر می باشد .) بنابراین در کانون دختران ، تعامل میان مراقبین و مددجویان دختر بیشتر است . در این جا نیز کارکنان خوش رفتار در

برچسب ها :

ناموجود