دسته بندی: عمومی
پایان نامه با واژه های کلیدی
فرمانبرداری، وضعیت اقتصادی، مهارت های زندگی، باشگاه ورزشی

تربیت
تعاملات کارکنان با مددجویان
جدول ۴ – ۵
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۴
Subcategory4
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
بی توجهی به مسایل مددجویان
بد رفتار
کاراکتر
سایر قسمت های کانون اصلاح و تربیت
تعاملات کارکنان با مددجویان
سخت گیری برخی کارکنان در برخورد با مددجو
بد رفتار
کاراکتر
سایر قسمت های کانون اصلاح و تربیت
تعاملات کارکنان با مددجویان
تبعیض در رفتار با مددجویان بر اساس نوع جرم ، اصالت ،تعداد سو پیشینه ، مدت اقامت ، وضعیت اقتصادی- اجتماعی مددجو ، برقراری تعامل نزدیک با کارکنان
بد رفتار
کاراکتر
سایر قسمت های کانون اصلاح و تربیت
تعاملات کارکنان با مددجویان
جدول ۴ – ۵
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۴
Subcategory4
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
مددکاران ، روان شناسان و روان پزشکان
رفتار خنثی
کاراکتر
سایر قسمت های کانون اصلاح و تربیت
تعاملات کارکنان با مددجویان
درگیر نشدن۱۰۸ با مسایل مددجویان
رفتار خنثی
کاراکتر
سایر قسمت های کانون اصلاح و تربیت
تعاملات کارکنان با مددجویان
عدم شناخت کافی در مورد مددجویان
رفتار خنثی
کاراکتر
سایر قسمت های کانون اصلاح و تربیت
تعاملات کارکنان با مددجویان
کم توجهی برخی مددکاران و روان شناسان نسبت به مسایل مددجویان
رفتار خنثی
کاراکتر
سایر قسمت های کانون اصلاح و تربیت
تعاملات کارکنان با مددجویان
جدول ۴ -۵
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۵
Subcategory5
زیر طبقه۴
Subcategory4
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
تمرکز مددکار بر پرونده قضایی و فعالیت های مرتبط با آزادی مددجویان
تعامل حرفه ای
رفتار خنثی
کاراکتر
سایر قسمت های کانون اصلاح و تربیت
تعاملات کارکنان با مددجویان
ارایه کمک مالی مقطعی به خانواده برخی مددجویان توسط مددکاران
تعامل حرفه ای
رفتار خنثی
کاراکتر
سایر قسمت های کانون اصلاح و تربیت
تعاملات کارکنان با مددجویان
جدول ۴ – ۵
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۵
Subcategory5
زیر طبقه۴
Subcategory4
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
آموزش مهارت های زندگی و ارایه تمرینات Relaxation توسط روان شناسان
تعامل حرفه ای
رفتار خنثی
کاراکتر
سایر قسمت های کانون اصلاح و تربیت
تعاملات کارکنان با مددجویان
دریافت تست آیزنگ و ریون توسط روان شناس در نخسنین روزهای ورود مددجویان
تعامل حرفه ای
رفتار خنثی
کاراکتر
سایر قسمت های کانون اصلاح و تربیت
تعاملات کارکنان با مددجویان
جدول ۴ – ۵
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۴
Subcategory4
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
کمک ناآگاهانه مراقب در ورود قرص ترامادول برای مددجو
کمک به نقض قانون
رفتار
سایر قسمت های کانون اصلاح و تربیت
تعاملات کارکنان با مددجویان
فرمانبرداری و انجام کارهای خدماتی مورد نظر کارکنان
روش برقراری تعامل نزدیک با کارکنان (مراقبین )
رفتار
برقراری تعامل نزدیک با کارکنان ( مراقبین )
تعاملات مددجویان با کارکنان
معافیت از وظایف محوله به تمامی مددجویان مستقر در کانون اصلاح و تربیت
برقراری ارتباط نزدیک با کارکنان (مراقبین ) با هدف کسب امتیازات شخصی
رفتار
برقراری تعامل نزدیک با کارکنان ( مراقبین )
تعاملات مددجویان با کارکنان
جدول ۴ – ۵
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
افزایش سرعت رسیدگی به پرونده قضایی مددجو با پیگیری کارکنان
برقراری ارتباط نزدیک با کارکنان (مراقبین ) با هدف کسب امتیازات شخصی
برقراری تعامل نزدیک با کارکنان ( مراقبین )
تعاملات مددجویان با کارکنان
جلب توجه و حمایت کارکنان
برقراری ارتباط نزدیک با کارکنان (مراقبین ) با هدف کسب امتیازات شخصی
برقراری تعامل نزدیک با کارکنان ( مراقبین )
تعاملات مددجویان با کارکنان
کسب رابطه قدرت برای مددجو در تعامل با سایر مددجویان
برونداد برقراری ارتباط نزدیک با کارکنان (مراقبین )
برقراری تعامل نزدیک با کارکنان ( مراقبین )
تعاملات مددجویان با کارکنان
ایجاد تعارض و درگیری میان مددجویان به علت برقراری رابطه نزدیک با کارکنان
برونداد برقراری ارتباط نزدیک با کارکنان (مراقبین )
برقراری تعامل نزدیک با کارکنان ( مراقبین )
تعاملات مددجویان با کارکنان
فرمانبرداری خالصانه
تمکین خالصانه
روش های تطابق با مراجع قدرت (خوش رفتار )
تعاملات مددجویان با کارکنان
جدول ۴ – ۵
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
احساس علاقه و قایل شدن احترام خالصانه
……………………….
روش های تعامل با مراجع قدرت (خوش رفتار )
تعاملات مددجویان با کارکنان
درددل و صحبت راجع به مسایل شخصی و خانوادگی خود
……………………
روش های تعامل با مراجع قدرت (خوش رفتار )
تعاملات مددجویان با کارکنان
گوش دادن با لذت به نصایح
تمکین خالصانه
روش های تعامل با مراجع قدرت (خوش رفتار )
تعاملات مددجویان با کارکنان
اغلب سکوت و برقراری حداقل رابطه با کارکنان بدرفتار
تمکین اجبارگونه
روش های تعامل با مراجع قدرت (بدرفتار)
تعاملات مددجویان با کارکنان
فرمانبرداری اجبارگونه توام با ترس
تمکین اجبارگونه
روش های تعامل با مراجع قدرت (بدرفتار)
تعاملات مددجویان با کارکنان
اغلب شکایت به سایر کارکنان و مدیر کانون
پناه بردن به سایر مراجع قدرت
روش های تعامل با مراجع قدرت (بدرفتار )
تعاملات مددجویان با کارکنان
جدول ۴ – ۵
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
به ندرت فحاشی و جدال با کارکنان
رویارویی مستقیم
روش های تعامل با مراجع قدرت (بدرفتار )
تعاملات مددجویان با کارکنان
واکنش مددجویان قدیمی در برابر مراقبین جدید
عدم تمکین
روش های تعامل با مراجع قدرت (بدرفتار )
تعاملات مددجویان با کارکنان
برقراری تعامل با مددکاران به منظور فعالیت های قضایی و عدم بیان سایر مشکلات خود
……………………….
روش های تعامل با مراجع قدرت (رفتارخنثی )
تعاملات مددجویان با کارکنان
ناتوان تلقی کردن مددکار در جهت حل سایر مشکلات خود ( به جز مسایل مربوط به پرونده قضایی )
……………………..
روش های تعامل با مراجع قدرت (رفتارخنثی )
تعاملات مددجویان با کارکنان
جدول ۴ – ۵
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
نداشتن اعتقاد به اثربخشی فعالیت های روان شناسان
عدم مراجعه
روش های تعامل با مراجع قدرت (رفتارخنثی )
تعاملات مددجویان با کارکنان
تعامل بیشتر ونزدیک تر مددجویان با مددکاران به نسبت روان شناسان
……………………
روش های تعامل با مراجع قدرت (رفتارخنثی )
تعاملات مددجویان با کارکنان
نارضایتی از اجبار گونه بودن تمام امور
……………..
اعمال قانون
تعاملات مددجویان با کارکنان
نارضایتی از سخت گیری مراقبین در اعمال قانون
……………….
اعمال قانون
تعاملات مددجویان با کارکنان
اطاعت اجبار گونه از قوانین
………………….
اعمال قانون
تعاملات مددجویان با کارکنان
پرداخت پول در ازای تامین سیگار به سربازان
……………………..
کمک به نقض قانون
تعاملات مددجویان با کارکنان
۴ – ۳ : شناخت نوع تعاملات مددجویان و کارکنان حرفه ای کانون اصلاح و تربیت
پس از بررسی یافته ها ، طبقه ی نوع تعاملات مددجویان با کارکنان به دو زیر گروه تعاملات کارکنان با مددجویان و تعاملات مددجویان با کارکنان تقسیم گردید . در زیر گروه تعاملات کارکنان با مددجویان پسر ، این تعاملات به تفکیک محیط اندرزگاه و سایر محیط های کانون اصلاح و تربیت ( خوابگاه های مددجویان ، کارگاه های فنی حرفه ای ، کلاس های درس ، باشگاه ورزشی و سینما ) بیان می گردد. زیرا یافته ها حاکی از تفاوت تعامل کارکنان با مددجویان در محیط اندرزگاه در مقایسه با سایر محیط ها است. در محیط اندرزگاه تعاملات کارکنان با مددجویان صرفا جنبه ی تنبیهی دارد و جنس آن با نوع تعاملات کارکنان و مددجویان در سایر قسمت ها ی کانون متفاوت است .
۴ – ۳ – ۱ : تعاملات کارکنان با مددجویان پسر
۴ – ۳ – ۱ – ۱ : محیط اندرزگاه
با توجه به یافته ها در زیر گروه محیط اندرزگاه , تعاملات کارکنان با مددجویان به دو زیر گروه تنبیه فیزیکی و تنبیه غیر فیزیکی تقسیم می گردد . ( اندرزگاه در کانون اصلاح و تربیت تهران دارای چند اتاق انفرادی و یک حیاط خلوت است که طبق گفته های شرکت کنندگان اتاق های انفرادی محل نگهداری است و در حیاط اندرزگاه تنبیهات بدنی با استفاده از ابزار تنبیهی ، اعمال می شود . )
تنبیه بدنی
توصیف این قسمت در ۵ زیر گروه موارد مشمول تنبیه ، افراد تنبیه کننده ، ابزار مورد استفاده برای تنبیه ، اشکال تنبیه و مدت اقامت در اندرزگاه مطرح می گردد .
الف : موارد مشمول تنبیه
طبق گفته های شرکت کنندگان ( مددجویان و کارکنان ) ارتکاب به اعمالی مانند درگیری فیزیکی مددجویان با یکدیگر ، درگیری یا فحاشی به کارکنان ، خودزنی ، خالکوبی ، ورود و مصرف سیگار و مواد مخدر ( قرص ترامادول ) ، دزدی ( از یکدیگر یا از کارکنان ) ، صدمه به محیط کانون ( شکاندن شیشه ها ) ،

برچسب ها :

ناموجود