دسته بندی: عمومی
پایان نامه با واژه های کلیدی
کوتاه مدت، یافته های پژوهش، زمان گذشته، سلسله مراتبی

خودمونیم ، قدیمی ها هم با خودشونن ، او نا با ما زیاد ارتباط ندارن ، البته ۲ تا شون خوبن ، با بچه ها رفتار خوبی دارن . “
۴ – ۲ – ۱ – ۳ : کاربرد قدرت
با توجه به یافته های پژوهش ، زیر طبقه کاربرد قدرت به دو زیر طبقه رفتارهای جامعه پسندانه۹۱ و رفتار های ضد اجتماعی خود پسندانه۹۲ قابل تفکیک است . طبق گفته های شرکت کنندگان و نیز مشاهدات پژوهشگر ، رفتارهای جامعه پسندانه شامل مواردی چون : کمک به افزایش رفاه مددجویان ، کمک به رفع برخی مشکلات مددجویان ، کنترل سایر مددجویان برای ممانعت از ارتکاب رفتار های منفی ( روابط هم جنس گرایانه ، آزار فیزیکی و کلامی یکدیگر ) جلوگیری از زورگویی به یکدیگر، است که صرفا ازجانب مددجویان دارای مسوولیت ، به ویژه مددجوی مسوول خوابگاه در هر دو تعاملات درون گروهی و برون گروهی ( در تعامل با گروه دارای اقامت کوتاه مدت ) انجام می شود . مددجوی ارشد از رابطه قدرت ، برای کنترل سایر مددجویان ( گروه خود { د/ ط/ الف } و گروه مقابل {د / ک / الف & ب }) به جهت جلوگیری از ارتکاب رفتارهای منفی ( روابط هم جنس گرایانه ، فحاشی ، آزار فیزیکی ، توهین و بی احترامی و زورگویی به یکدیگر ) استفاده می کند که در صورت مشاهده ی رفتارهای منفی ، با تذکر به مددجویان و یا گزارش به مراقبین به آن خاتمه می دهد . در صورتی که مددجویان ، نیاز به کمک داشته باشد به آن ها در رفع مشکلاتشان کمک می کند . همچنین مددجوی ارشد ، با استفاده از رابطه قدرت خود ، باعث افزایش رفاه خود و سایر مددجویان شده است . ( به عنوان مثال این موارد را می توان نام برد : دریافت اجازه ی تماشای تلویزیون از مراقبین ، تغییر نحوه بیدار باش صبح به نفع خود و سایرین ، استفاده از وسایل انبار وتقسیم آن میان مددجویان و …) بنا به گفته های مددجوی ارشد ، خود در گذشته به دفعات و اشکال مختلف قربانی رابطه قدرت بوده است . او مددجویان گذشته را دخترانی قلدر ، مردم آزار ، درشت هیکل توصیف می کرد که تمایل زیادی به ایجاد درگیری در دو شکل فیزیکی و کلامی ( فحاشی رکیک ) داشتند و مددجویان جدیدورود ، کم سن تر ، با جثه کوچک تر را مورد آزار فیزیکی قرار داده و تحت سلطه خود در می آوردند . گفته های مددجوی ارشد و سایر افراد این گروه ، حاکی از استفاده صرفا منفی از رابطه قدرت در گذشته می باشد ، به طوری که برخی از مددجویان با وارد آوردن صدمات فیزیکی و تحمیل امور شخصی خود به سایرین ، بر دیگر مددجویان غلبه می کردند ، به ویژه این که مددجویان جدیدالورود را در نخستین روز اقامت مورد ضرب و شتم قرار می دادند . در حالی طبق یافته های پژوهش ، این کاربرد از رابطه قدرت در حال حاضر بسیار کمرنگ شده است .{ پژوهش برمبنای تجربیات کنونی مددجویان از اقامت در کانون می باشد اما تجربیات مددجویان با اقامت طولانی به دو دسته ی تجربیات زمان حال و تجربیات زمان گذشته تقسیم بندی می شود و با یکدیگر متفاوت هستند و تجربیات زمان گذشته بر ذهنیت مددجویان با اقامت طولانی غالب بود .} در کنار رفتار های جامعه پسندانه ، رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه نیز از برخی مددجویان این گروه به صورت ، تقسیم ناعادلانه برخی وسایل و مواد خوراکی و نیز برتر دانستن خود در استفاده از امکانات عمومی کانون نسبت به سایر مددجویان و نیز خشونت کلامی در برخورد با مددجویان گروه کوتاه مدت ، سر می زند و موجبات نارضایتی سایر مددجویان را فراهم می آورد ، و از جمله عوامل زمینه ساز درگیری ها میان مددجویان است .
مددجو با اقامت طولانی مدت : ” بچه ها وقتی میرن حموم ، ما میریم بهشون سر میزنیم که تو حموم همدیگه نرن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” قدیمی های خوابگاه وقتی سر و صدای بچه ها تو حموم میاد ، میرن بهشون سر میزنن ، بهشون تذکر میدن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” مسوول خوابگاهمون خیلی خوبه اصلا بچه ها رو اذیت نمی کنه ، من یه شب دل درد داشتم ، اومد بهم قرص داد بهم چایی شیرین داد تا حالم خوب بشه ، اگه اون کمک نمی کرد نمی دونستم باید چی کارکنم . “
مددجو با اقامت طولانی مدت : ” مراقبا خیلی بد ما رو بیدار می کردن قفل در و می کوبوندن به آهن درآدم سرسام می گرفت ، من ازشون خواهش کردم اول من و بیدار کنن ، بعدش من آروم بقیه بچه ها رو بیدار می کنم. “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” مددجوی مسوول خوابگاه نمی ذاره بچه ها حرف زشت بهم نمی زنن . نمی ذاره بچه ها همدیگه رو اذیت کنن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” قدیمی ها وقتی پود موبر تقسیم می کنن به خودشون بیشتر از بقیه بچه ها میدن . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” …. و …. از بچه های قدیمی ان ، همچین واسه آدم چشم و ابرو میان ، تازه تند هم باآدم حرف میزنن . “
دعوا و درگیری
در این گروه گاهی اوقات دعوا میان مددجویان رخ می دهد اما طبق مشاهدات با یکدیگر درگیر نمی شوند و مساله را میان خود حل و فصل می کنند .
۴- ۲ – ۱ – ۴ : راه های تطابق با مراجع قدرت
مدت اقامت و نوع بزه ( ارتکاب به قتل ) از مهم ترین عوامل زمینه ساز قدرت در میان مددجویان مقیم کانون است و از آنجایی که بیشترین مدت اقامت در کانون مختص مددجویان مرتکب قتل است ، معمولا این دو عامل با هم هستند . در این خصوص ، مددجوی مسوول خوابگاه ، با دارا بودن بیشترین مدت اقامت نسبت به سایر مددجویان در راس رابطه قدرت قرار دارد سایر مددجویان این رابطه قدرت را پذیرفته و خود را ملزم به تمکین از مددجوی ارشد می دانند . مددجویان با اقامت طولانی ، بیش از سایر مددجویان از مددجوی ارشد تمکین می کنند ( مشاهده ) و سپس به ترتیب مدت اقامت و نوع بزه به صورت سلسله مراتبی از یکدیگر تمکین می کنند . در تعاملات درون گروهی مددجویان { د/ الف / ط } بیشترین راه تطابق با مراجع قدرت ، تمکین است و در غیر این صورت پناه بردن به سایر مراجع قدرت ( ابتدا رجوع به مددجوی مسوول خوابگاه و سپس کارکنان ) به چشم خورد . و در یافته ها دو مورد رویارویی مستقیم و تمکین ظاهری به ندرت دیده شد .
۴ – ۲ – ۲ گروه دختران بزرگسال ، با اقامت کوتاه مدت
۴ – ۲ – ۲ – ۱ : انواع قدرت
با توجه به یافته های پژوهش ، در گروه { د / الف / ک }۹۳ تنها زیر طبقه ی نقش حقیقی از زیر طبقه انواع قدرت ، وجود دارد . که مصداق های آن شامل : مدت اقامت بیشتر ، نوع بزه ارتکابی ، سن بالاتر ، ملیت ، قومیت ، شخصیت مددجو ، گسترش شبکه دوستی به چشم می خورد . یافته های بدست آمده از مصاحبه ها و مشاهدات نشان می دهد که اولویت با مدت اقامت بیشتر است و در خصوص ترتیب سایر مولفه های نامبرده ، اولویت مشخصی وجود ندارد .
مدت اقامت بیشتر :
مددجویان این گروه با توجه به تعداد روزهای اقامت در کانون خود را به دو گروه اقامت بیشتر و اقامت کمتر طبقه بندی می کنند . در گروه { د/ الف / ک} مددجویان دارای اقامت بیشتر ، افرادی هستند که نسبت به بقیه اعضای گروه خود تعداد روزهای بیشتری اقامت داشته اند و در مقابل ، مددجویان جدید ورود و دارای اقامت کمتر قرار دارند که تعداد روزهای کمتری نسبت به باقی مددجویان ، در کانون مستقر شده اند . و مدت اقامت بیشتر زمینه ساز قدرت است .
نوع بزه ارتکابی :
نوع بزه نیز ازجمله عوامل شکل دهنده رابطه قدرت است . بدین گونه که مددجویان دختر مرتکب بزه سنگین تر ، در نظر سایر مددجویان خطرناک تر محسوب می گردند .
سن :
به دلیل وجود یک خوابگاه برای دختران ، افراد با گروه های سنی مختلف ( بر خلاف کانون پسران ) در یک خوابگاه ، مستقر هستند و مددجویان کوچکتر و بزرگتر دختر درتعامل با یکدیگر می باشند . اما معمولا اکثریت افراد منتقل شده به کانون در یک طیف سنی به سر می برند و یا ۲ الی ۳ سال با یکدیگر تفاضل سنی دارند . برخی اوقات مددجویان کم سن و سال ( حدود ۱۱ – ۱۲ سال ) برای مدتی به کانون منتقل می شوند . یافته های حاصل از مشاهده حاکی از آن است که مددجویان بزرگسال۹۴ در مقابل مددجویان کوچک سال۹۵ خود را لایق قدرت می دانند .
ملیت :
منظور از ملیت ، تقابل مددجویان ایرانی و افغان است . در این خصوص مددجویان افغان بیشترین آسیب را متحمل می شوند .
مددجوی افغان با اقامت کوتاه مدت : ” دیروز با یکی از دخترا دعوام شد ، بهم گفت افغانی بیخود کردی اومدی مملکت ما . منم بهش گفتم خیلی هم به افغانی بودنم افتخار می کنم تو خجالت بکش که خلاف کردی افتادی اینجا مایه خجالت مملکتت شدی . “
مددجو با اقامت طولانی مدت :” اینجا ، بچه ها به مددجویای افغانی توهین می کنن . مثلا بهشون میگن ، هو افغانی .”
قومیت :
منظور از قومیت تقابل مددجویان تهرانی۹۶ و شهرستانی می باشد . یافته های حاکی از آن است که مددجویان تهرانی خود را برتر و فهیم تر از مددجویان شهرستانی می دانند . در میان مددجویان شهرستانی قوم غالب وجود ندارد ، مگر این که کثرت داشته باشند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” این بچه های تهرانی یه جوری حرف میزنن که انگار اونا خیلی می فهمن ، ما هیچی حالیمون نیست . “
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” ما از شهرستانی ها بیشتر می فهمیم ، کلاسمون هم بالاتره . “
شخصیت
با توجه به مشاهدات و یافته های حاصل از مصاحبه ، مددجویان بر این اعتقاد هستند که بر مددجویان ساده و بی سر و زبان راحت تر می توان غلبه کرد و برخی از مددجویان این گروه ، خصوصیات سایر مددجویان را شناسایی کرده و در صورت شناسایی افرادی با چنین خصوصیات شخصیتی ، او را مورد آزار کلامی قرار داده و سعی دارند مغلوب خویش سازند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” سر این بچه های بی سر زبون و مظلوم راحت تر میشه سوار شد . “
۴ – ۲ – ۲ – ۲ : راه های تقویت قدرت
مددجویان گروه { د/ الف / ک } از روش های گوناگونی برای تقویت قدرت در تعاملات درون گروهی خود استفاده می کنند . برخی مددجویان برای غلبه بیشتر ، در زمان آشنایی با مددجویان جدیدورود ، مدت اقامت خودرا به دروغ بیش از میزان واقعی مطرح می کنند و یا با تظاهر به ارتکاب بزه های سنگین ( مانند : خفت گیری ) قصد ترساندن مددجویان جدیدورود و کسب قدرت را دارند . مددجویان این گروه نیز با ارتباط غیر کلامی ( چشم غره ، نگاه خیره ) قصد تقویت قدرت در مقابل مددجویان جدید ورود دارند ؛ مددجویان جدیدورود ، در بدو ورود به کانون، ( به جز سابقه دارها ) بسیار احساس غریبی و تنهایی می کنند و ارتباط غیر کلامی مددجویان قدیمی ، به صورت چشم غره و خیره خیره نگاه کردن به طوری که احساس خجالت به آن ها دست دهد ، این احساس تنهایی را در آن ها بیشتر می کند . مددجویان گروه { د / الف / ک } برای تقویت قدرت خود در مقابل مددجویان گروه { د / الف ط } تنها می توانند با برقراری تعامل نزدیک با کارکنان اندکی به این هدف خود نزدیک شوند . (

برچسب ها :

ناموجود