دسته بندی: عمومی
پایان نامه با واژه های کلیدی
کوتاه مدت، وضعیت اقتصادی، استان تهران، خشونت کلامی

بشوریم ، آب براشون ببریم . “
دعوا و درگیری :
از دیگر رفتارهای ضداجتماعی خودپسندانه ، دعوا و درگیری در میان مددجویان است که به ویژه در گروه { د / الف / ک } بسیار اتفاق می افتد ( مصاحبه + مشاهده ) . عمده ترین علل درگیری ها استفاده از رابطه قدرت در مقابل یکدیگر و نیز تلاش برای رسیدن به رابطه قدرت می باشد . طبق گفته های مصاحبه شوندگان هر بهانه ای ، ( جای نشستن سر میز غذا ، کشیدن قاشق به کف ظرف غذا ، صحبت کردن با صدای بلند و یا صحبت در زمینه روابط نامشروع هنگام صرف غذا ، دزدیدن مواد خوراکی یکدیگر ، دخالت در صحبت یکدیگر ، حتی تذکر دادن به یکدیگر در موارد صحیح ، نوبت نظافت ، نوبت حمام ، تمسخر و توهین به یکدیگر ، امر و نهی کردن به یکدیگر ، استفاده از امکانات عمومی کانون و …) می تواند مسبب بروز دعوا و درگیری میان مددجویان شود . درگیری ها در دو شکل بیشتر کلامی و کمتر فیزیکی رخ می دهد و علت آن انتقال تجربیات مددجویان با اقامت طولانی به مددجویان با اقامت کوتاه در زمینه ی تبعات شدید درگیری فیزیکی در کانون است .
۴ – ۲ – ۲ – ۴ : راه های تطابق با مراجع قدرت
توضیح این قسمت به تفکیک راه های تطابق با قدرت در تعاملات برون گروهی ، میان دو گروه از مددجویان با اقامت طولانی مدت و مددجویان با اقامت کوتاه مدت و نیز در تعاملات درون گروهی مددجویان با اقامت کوتاه مدت قابل بررسی است . مددجویان با اقامت طولانی مدت در مقابل مددجویان با اقامت کوتاه مدت مرجع قدرت محسوب می گردند . طبق گفته های مصاحبه شوندگان ، تمکین و تمکین ظاهری عمده ترین راه های تطابق با این مراجع قدرت است و پس از آن پناه بردن به سایر مراجع قدرت قرار می گیرد و در آخر رویارویی مستقیم با مراجع قدرت از راه هایی است که مددجویان گروه { د / الف / ک } در رویارویی با مراجع قدرت ( مددجویان گروه {د/ الف / ط } ) به کار می برند که معمولا کمتر اتفاق می افتد . و اما در تعاملات درون گروهی مددجویان گروه { د/ الف / ک }، راه های تطابق با قدرت در مددجویان جدید ورود ، در بدو ورود و نخستین روزهای اقامت در کانون ، بیشتر به شکل تمکین و سپس پس از مدتی اقامت ، به شکل رویارویی مستقیم و پناه بردن به سایر مراجع قدرت ( ابتدا مددجویان مسوول گروه { د / الف / ط } و سپس مراقبین ) تغییر می کند .
۴ – ۲ – ۳ مقایسه دو گروه { د / ط / الف } و { د / ک / الف } از نظر نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر
شباهت ها :
۱ : در هر دو گروه ، مدت اقامت ، اصلی ترین عامل شکل دهنده رابطه قدرت است .
۲: در هر دو گروه استفاده از ارتباط غیر کلامی به عنوان یکی از روش های تقویت قدرت است .
۳: در مورد کاربرد قدرت باید گفت در هر دو گروه استفاده از امکانات عمومی کانون به نفع خود ، به عنوان یکی از رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه است .
تفاوت ها :
۱: در گروه مددجویان با اقامت کوتاه مدت در زیر طبقه انواع قدرت ، فاکتور های بیشتری به نسبت مددجویان با اقامت بلند مدت وجود دارد . مسوولیت فقط به افراد با اقامت طولانی مدت تعلق می گیرد .
۲: قوت و شدت رابطه قدرت در گروه { د/ ط / الف } در مقایسه با گروه { د/ ک / الف } بیشتر است . بنابراین همان طور که یافته ها نیز گویای آن است، اعضای این گروه نیاز کمتری به استفاده از روش های تقویت قدرت دارند و از این روش ها بیشتر در تعاملات برون گروهی خود در برخورد با مددجویان با اقامت کوتاه مدت استفاده می کنند . و اما چون قدرت مددجویان گروه { د/ الف / ک }متزلزل است همان طور که در قسمت مربوطه توضیح داده شد ، در تعاملات درون گروهی خود از روش های گوناگونی برای تقویت قدرت استفاده می کنند . همچنین شایان ذکر است که در گروه { د / ط / الف } رابطه قدرت به هیچ وجه کمرنگ نمی شود . اما در گروه { د / ک / الف } رابطه قدرت مددجویان قدیمی پس از مدتی ( با دوست یابی مددجوی جدیدالورود و گسترش شبکه ی ارتباطاتش ) کمرنگ می شود .
۳: در زیر طبقه کاربرد قدرت ، مددجویان گروه { د/ الف / ط } در تعاملات درون گروهی و برون گروهی خود از رفتارهای جامعه پسندانه بیش از رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه استفاده می کنند و نسبت به گروه مقابل کمتر قصد غلبه و سواستفاده شخصی از مددجویان را دارند . اما کاربرد قدرت در تعاملات درون گروهی مددجویان { د/ الف / ک } بیشتر محدود به زیر طبقه ی رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه است ، گروه کوتاه مدت صرفا برای غلبه و تحت سلطه در آوردن یکدیگر از قدرت استفاده می کنند و در یافته های بدست آمده ، مواردی مبنی بر رفتارهای جامعه پسندانه در استفاده از قدرت به چشم نمی خورد .
۴: در مورد زیر طبقه ی راه های تطابق با مراجع قدرت یافته ها نشان می دهد که روش ها در گروه مددجویان با اقامت کوتاه مدت و بلند مدت با یکدیگر متفاوت است و مددجویان گروه { د/ الف / ط } در مقابل مددجویان گروه { د / الف / ک } مرجع قدرت محسوب می شوند .
۵ : دعوا و درگیری در گروه { د / الف / ک } در مقایسه با گروه { د / الف / ط } کمتر رخ می دهد و روابط دوستانه آنها از استحکام بیشتری به نسبت گروه کوتاه مدت برخوردار است .
جدول ۴ – ۴
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه { پ / الف / ط & ک۹۸ }
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
مدت اقامت بیشتر
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
سن بالاتر
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
ملیت
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
نوع بزه
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
شخصیت
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
وضعیت مناسب خانوادگی
نقش حقیقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
داشتن مسوولیت در کانون
نقش حقوقی
انواع قدرت
رابطه قدرت
امر کردن به مددجویان جدیدورود
رفتار های ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
زور گویی مددجویان قدیمی به مددجویان جدید به
رفتار های ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
خطاب کردن مددجویان جدید با القاب و عناوین نامطلوب
رفتار های ضد اجتماعی خود پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
برتر دانستن خود نسبت به مددجویان جدید در استفاده از امکانات عمومی کانون
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
جدول ۴ – ۴
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه { پ / الف / ط & ک }
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
خشونت کلامی در برخورد با مددجویان گروه کوتاه مدت
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
برقراری رابطه جنسی میان مددجویان بزرگتر و کوچکتر
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
برقراری رابطه جنسی میان مددجویان قدیمی و جدید
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
برقراری رابطه جنسی میان مددجویان ایرانی و افغان
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
گسترش شبکه دوستی
( هم خرج شدن )
…………………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
برخورد کلامی با مددجویان با اقامت کوتاه و شکایت به مراقب در صورت عدم تبعیت از مقررات خوابگاه
…………………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
تخریب یکدیگر برمبنای نوع بزه
………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
جدول ۴ – ۴
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه { پ / الف / ط & ک }
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
تخریب یکدیگر برمبنای وضعیت اقتصادی – اجتماعی
………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
جداسازی خود ( مددجویان قدیمی) از مددجویان جدیدورود
…………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
مددجوی تحویلی
…………………
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
استفاده از زبان و اصطلاحات خاص
………………..
روش های تقویت قدرت
رابطه قدرت
اعتراض مددجویان جدید از زورگویی برخی مددجویان به مراقبین
پناه بردن به سایر مراجع قدرت
راه های تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
تقابل مددجویان جدید با مددجویان قدیم
رویارویی مستقیم
راه های تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
درگیری به دو شکل کلامی و فیزیکی
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
جدول ۴ – ۴
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر گروه { پ / الف / ط & ک }
کد
Code
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
دعواودرگیری با یکدیگر به هر بهانه
رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
مددجو با اقامت بلند مدت : ” من همه جور دوستی داشتم ، دوست خلافکار و زندان رفته هم داشتم . قبل این که بیام اینجا می دونستم زندگی تو زندان چه جوریه . رفیقام بهم گفته بودن توزندان باید سیاست داشت ، یه جور خاصی باید حرف زد ، … “
۴ – ۲ تبیین طبقه اصلی : نوع تعاملات مددجویان با یکدیگر
۴ – ۲ – ۴ : گروه پسران بزرگسال ( طولانی مدت و کوتاه مدت )
کدهای بدست آمده گویای آن است که وجه رایج در تعاملات مددجویان پسر مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان تهران هم ، رابطه قدرت است و چند تظاهر دارد .
۴ – ۲ – ۴- ۱ : انواع رابطه قدرت
نتایج مطالعه نشان داد در گروه پسران نیز عواملی که منجر به رابطه قدرت می شود ، به دو طبقه ی نقش حقوقی و حقیقی قابل تقسیم است . در گروه پسران مصداق های انواع رابطه قدرت با رعایت اولویت، شامل : مدت اقامت ، نوع بزه ، داشتن مسوولیت در کانون ، سن و ملیت ، می باشد . داشتن مسوولیت در کانون ، در طبقه نقش حقوقی و سایر موارد در طبقه نقش حقیقی قرار می گیرد .
مدت اقامت
در تعاملات میان مددجویان پسر هم ، محور اصلی رابطه قدرت را ، مدت اقامت شکل می دهد . و به ترتیب ، افرادی که دارای بیشترین مدت اقامت هستند ، بیشترین رابطه قدرت را دارا می باشند و با توجه به همین سلسله مراتب ، از یکدیگر تبعیت می کنند . زیرا یافته ها نشان داد زمانی که مددجویان در قرنطینه اقامت داشتند ، صرف نظر ازتفاوت به لحاظ سن ، نوع جرم ، ملیت و قومیت رابطه بهتری نسبت به داخل خوابگاه ها با یکدیگر دارند .و تنها وجه شباهت آن ها ، دستگیری و مدت اقامت کوتاهشان می باشد . بنابراین شاید بتوان چنین نتیجه گیری کرد که از میان مولفه های رابطه قدرت ، عامل مدت اقامت از اهمیت و تاثیر بیشتری در تعاملات میان مددجویان با

برچسب ها :

ناموجود