دسته بندی: عمومی
پایان نامه با واژه های کلیدی
کوتاه مدت، تنبیه کننده، روابط جنسی، اوقات فراغت

در برخورد با مددجویان با اقامت کوتاه مدت استفاده می کنند . و اما چون قدرت مددجویان گروه { د/ الف / ک }متزلزل است همان طور که در قسمت مربوطه توضیح داده شد ، در تعاملات درون گروهی خود از روش های گوناگونی برای تقویت قدرت استفاده می کنند . همچنین شایان ذکر است که در گروه { پ / ط / الف } رابطه قدرت به هیچ وجه کمرنگ نمی شود . اما در گروه { پ / ک / الف } رابطه قدرت مددجویان قدیمی پس از مدتی ( با دوست یابی مددجوی جدیدالورود و گسترش شبکه ی ارتباطاتش ) کمرنگ می شود .
۳: در مورد زیر طبقه ی راه های تطابق با مراجع قدرت یافته ها نشان می دهد که روش ها در گروه مددجویان با اقامت کوتاه مدت و بلند مدت با یکدیگر متفاوت است و مددجویان گروه { پ/ الف / ط } در مقابل مددجویان گروه { پ / الف / ک } مرجع قدرت محسوب می شوند . مددجویان با اقامت طولانی مدت با جداکردن خود از مددجویان با اقامت کوتاه مدت ، عضویت در شورا و برقراری تعامل نزدیک با کارکنان به تقویت قدرت خود می پرداختند و در مقابل مددجویان با اقامت کوتاه مدت از سایر روش های توضیح داده شده ، استفاده می کردند .
۵ : دعوا و درگیری در گروه { پ / الف / ک } در مقایسه با گروه { پ / الف / ط } کمتر رخ می دهد .
۶ : مددجویان با اقامت طولانی مدت ، علاقه کمتری به گسترش شبکه دوستی خود دارند و روابط دوستی خود را به تعدادی از مددجویان گروه خود محدود می کنند اما مددجویان با اقامت کوتاه مدت بیشتر به تمایل به گسترش شبکه دوستی دارند .
۷ : اقدام به خودزنی و خالکوبی دسته جمعی معمولا در گروه کوتاه مدت بیشتر رخ می دهد .
۴ – ۱ – ۶ مقایسه دو گروه دختران و پسران
شباهت ها :
۱ : هر دو گروه در موارد انواع قدرت ( مدت اقامت بیشتر ، داشتن مسوولیت ، نوع بزه ، سن بالاتر و شخصیت مددجو ) مشابه یکدیگر هستند .
۲ : در هردو گروه مدت اقامت و ارتکاب بزه قتل ، از اصلی ترین عوامل زمینه ساز قدرت است .
۳ : در هر دو گروه از نظر اعمال رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه مانند : امر کردن به مددجویان جدیدورود ، خطاب کردن مددجویان جدید با القاب و عناوین نامطلوب و برتر دانستن خود نسبت به مددجویان جدید در استفاده از امکانات عمومی کانون و خشونت کلامی در برخورد با مددجویان گروه کوتاه مدت مشابه یکدیگر هستند .
۴ : در زمینه ی روش های تقویت قدرت در زیر گروه گسترش شبکه دوستی از نظر ملاک های دوست یابی (پول ، ارتکاب بزه های یکسان ، هم محلی ، هم شهری، همجواری تخت ها ، ظاهر و وضعیت خانوادگی و مددجویان مرتکب بزه سنگین ) مشابه یکدیگر هستند .
۵ : در زمینه ی کاربرد روابط دوستانه در زیرگروه رفتارهای ضد اجتماعی خودپسندانه ( مانند سو استفاده مالی ، حمایت از یکدیگر در دعوا و درگیری ها ، تعامل دسته جمعی برای اذیت و تمسخر سایر مددجویان ، گسترش شبکه دوستی با قصد غلبه بر یکدیگر ، تاثیر پذیری و یادگیری از یکدیگر در زمینه رفتار های انحرافی ) مشابه یکدیگر هستند .
۶ : در زمینه کاربردهای روابط دوستانه در زیر گروه رفتارهای جامعه پسندانه درموارد ، درد دل و ابراز همدردی و گذران اوقات فراغت با بازی و صحبت با یکدیگر ، دو گروه دختران و پسران مشابه یکدیگر هستند .
۷ : در زیرگروه روش های تقویت قدرت در موارد ، برخورد کلامی با مددجویان با اقامت کوتاه مدت و شکایت به مراقب در صورت عدم تبعیت از مقررات خوابگاه ، تخریب یکدیگر برمبنای نوع بزه ، جداسازی خود ( مددجویان قدیمی) از مددجویان جدیدورود ، مشابه یکدیگر هستند .
۸ : در زیرگروه راه های تطابق با مراجع قدرت ، در هر ۴ زیر گروه (پناه بردن به سایر مراجع قدرت ، رویارویی مستقیم ، تمکین و تمکین ظاهری ) مشابه یکدیگر هستند .
۹ : از نظر علل دعوا و درگیری ، دو گروه پسران و دختران مشابه یکدیگر هستند .
۱۰ : در هر دو گروه دختران و پسران ، درگیری به صورت کلامی بیش از درگیری به صورت فیزیکی است .
تفاوت ها :
۱ : در زیر گروه انواع قدرت ، دو عامل ملیت ( تقابل مددجویان ایرانی و افغان ) و قومیت ( تقابل مددجویان تهرانی و شهرستانی ) در گروه دختران وجود داشت اما در گروه پسران مطرح نشد . در گروه پسران قوم غالب وجود ندارد ، مگر این که کثرت داشته باشند .
۲ : در زیرگروه کاربرد قدرت ، شدت رفتارهای ضد اجتماعی خود پسندانه ، در گروه پسران بیشتر از گروه دختران بود .
۳ : برقراری روابط جنسی در گروه پسران جدی تر از گروه دختران بود .
۴ : روابط جنسی در گروه پسران ناشی از رابطه قدرت و در گروه دختران پس از برقراری رابطه دوستانه اتفاق می افتد .
۵ : رفتارهای تخریب گرایانه ( برمبنای نوع بزه ، وضعیت اقتصادی – خانوادگی ) در گروه پسران شدیدتر از گروه دختران بود .
۶ : از روش های تقویت قدرت ( مددجوی تحویلی ) در گروه پسران وجود داشت و در گروه دختران مطرح نشد .
۷ : رفتارهای اجتماعی خودپسندانه ( به عنوان یکی از زیرگروه های کاربرد قدرت ) در گروه دختران بسیار پررنگ تر از گروه پسران بود .
۸ : در زیرگروه کاربرد رابطه دوستانه از زیرگروه بالاتر گسترش روابط دوستی ، رفتارهایی چون : اقدام به خودزنی ، خالکوبی و رفتارهای تخریب گرایانه ( محیط ) در گروه دختران گزارش نشد .
۹ : تامین قرص ترامادول به عنوان یکی از ملاک های دوست یابی در گروه پسران مطرح گردید .
نمودار ۴-۲
جدول ۴ – ۵
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۴
Subcategory4
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
برخی مراقبین
افراد تنبیه کننده
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
افسر نگهبان
افراد تنبیه کننده
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
مدیر داخلی
افراد تنبیه کننده
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
باتوم
ابزار تنبیه
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
شلنگ
ابزار تنبیه
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
دستبند
ابزار تنبیه
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۴
Subcategory4
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
دواندن
اشکال تنبیه
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
کلاغ پر
اشکال تنبیه
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
پامرغی
اشکال تنبیه
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
عدم اجازه برای خوابیدن
اشکال تنبیه
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
برهنه کردن
اشکال تنبیه
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
تنبیه بدنی با ابزار تنبیه و بدون بر جای ماندن آثار
………………….
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
درگیری فیزیکی مددجویان با یکدیگر
موارد مشمول تنبیه
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
درگیری یا توهین به کارکنان
موارد مشمول تنبیه
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
جدول ۴ – ۵
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۴
Subcategory4
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
خودزنی
موارد مشمول تنبیه
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
خالکوبی
موارد مشمول تنبیه
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
ورود و مصرف سیگار ومواد مخدر
موارد مشمول تنبیه
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
دزدی
موارد مشمول تنبیه
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
صدمه به محیط کانون
موارد مشمول تنبیه
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
شورش
موارد مشمول تنبیه
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
فرار
موارد مشمول تنبیه
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
بر هم زدن نظم خوابگاه
موارد مشمول تنبیه
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
جدول ۴ – ۵
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۴
Subcategory4
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
اقامت در اندرزگاه تا سقف ۲۰ روز
مدت اقامت
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
تمدید یا تخفیف در مدت اقامت
مدت اقامت
تنبیه بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
نگهداری در اندرزگاه
…………………………
تنبیه غیر بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
ممنوعیت تماس تلفنی و ملاقات حضوری با خانواده
……………………..
تنبیه غیر بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
به تاخیر افتادن رسیدگی به پرونده قضایی
……………………….
تنبیه غیر بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
محرومیت از مرخصی و عفو مشروع و موردی
……………………………..
تنبیه غیر بدنی
محیط اندرزگاه
تعاملات کارکنان با مددجویان
جدول ۴ – ۵
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجویان و کارکنان گروه : ( پ/ الف / ط & ک )
کد
Code
زیر طبقه۴
Subcategory4
زیر طبقه۳
Subcategory3
زیر طبقه۲
Subcategory2
زیر طبقه۱
Subcategory1
برقراری تعامل مناسب با مددجو با رعایت احترام و به دور از توهین و فحاشی
خوش رفتار
کاراکتر
سایر قسمت های کانون اصلاح و تربیت
تعاملات کارکنان با مددجویان
استفاده بیشتر از روش تذکر به جای توهین کلامی و تنبیه بدنی برای کنترل مددجویان
خوش رفتار
کاراکتر
سایر قسمت های کانون اصلاح و تربیت
تعاملات کارکنان با مددجویان
برخورد تنبیهی با خشونت و اهانت کمتر به مددجویان
خوش رفتار
کاراکتر
سایر قسمت های کانون اصلاح و تربیت
تعاملات کارکنان با مددجویان
همکاری برخی کارکنان برای آزادی مددجویان
خوش رفتار
کاراکتر
سایر قسمت های کانون اصلاح و

برچسب ها :

ناموجود