دسته بندی: عمومی
پایان نامه با واژه های کلیدی 
بیمارستان، مدیریت پسماند، محیط زیست، زیست محیطی

دفع، خطرات مرتبط با تولید پسماند وارزیابی شکست، مشکل و موانع در مدیریت مواد زائد میباشند .(Wayne, 1996)

۱-۸-۶ آموزش ادواری کارکنان به منظور روزآمد کردن دانش آن ها
آموزش و آگاهی پرسنل در خصوص نحوه مواجهه با زائدات بیمارستانی جهت حفاظت آنها در مقابل تهدیدات احتمالی ناشی از زائدات ضروری می باشد. به همین علت افراد مسئول در بخش مدیریت زائدات بیمارستانی به ویژه مدیر بیمارستان باید آموزش طرح مدیریت پسماند های پزشکی را برای کارکنان مدنظر قرار دهد. آموزش باید شامل موارد ذیل باشد :(Wayne, 1996)
• توضیح و شرح کاملی از طرح مدیریت پسماند های بیمارستانی
• واگذاری نقش ها و مسئولیت ها به پرسنل
• آگاهی درباره خطرات موجود در مدیریت پسماند های بیمارستانی
• استفاده مناسب از تجهیزات حفاظتی شخصی
• اجرای سیستم مدیریت مواد زائد (شناسایی پسماند، تفکیک، برچسب زدن، حمل و نقل، درمان و دفع)
• آیین نامه ها و عواقب ناشی از عدم به پیروی
آموزش باید به دنبال توسعه و اجرای طرح مدیریت انجام شده و زمانی که کارکنان جدید استخدام میشوند، درصورت تغییر شیوههای مدیریت ، دورهای برای آگاهی برگزار شود. لذا با استفاده از افراد آموزش دیده و متخصص در زمینههای مختلف میتوان در بالا بردن کیفیت خدمات و بهرهبرداری صحیح از بیمارستان گام های موثری برداشت. در حال حاضر عفونتهای بیمارستانی یکی از دلایل عمده مرگ و میر بیماران بستری میباشد که به طور مستقیم و غیر مستقیم سبب افزایش چشمگیر هزینههای بیمارستانی و ایجاد مخاطرات بهداشتی میگردد (Wayne, 1996).
شایان ذکر است که افراد مسئول جمع آوری پسماند باید پوششی مطابق (شکل۱-۵ ) داشته باشند که یکی از راههای پیشگیری حوادث و بیماری های شغلی استفاده کارگران از وسایل حفاظت فردی۱۸ مثل لباس کار، پیش بند، کلاه ایمنی، عینک حفاظتی، گوش حفاظتی، دستکشهای حفاظتی، ماسکهای حفاظتی، کفش حفاظتی میباشد که میبایست با توجه به شغل کارگر و نیاز او به یک یا چند نوع وسیله حفاظتی انفرادی از طرف کارفرما تهیه و در اختیارشان قرار داده شود .(WHO, 1999)

شکل۱-۶: تجهیزات حفاظت فردی توصیه شده برای کارگران مرتبط با حمل ونقل زائدات بیمارستانی.(WHO, 1999)

۱-۹ برنامهریزی مدیریتی و بهینهسازی سیستمهای جمعآوری و دفع پسماند در مراکز درمانی
بسیاری از کشور ها در حال حاضر مدیریت پایدار پسماند را به عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار داده اند . مدیریت پایدار پسماند خود بر پایه اصول پیشرفت پایدار است. این اصول برای مدیریت پسماند به نحوی است که هیچ گونه خطری برای سلامت انسان و محیط زیست نداشته باشد و هیچ بار سنگینی را بر دوش آیندگان نگذاشته باشد و هیچ مواد غیر قابل تجدید پذیری تولید نگردد. .یک روش متداول برای رسیدن به سیستم مدیریت پایدار پسماند از طریق سلسله مراتب مدیریت پسماند به شکل هرم ذیل می باشد. در ابتدا اولویت اول کاهش تولید پسماند با بیشترین سطح پوششی نمودار، قرار دارد و پیشگیری از تولید پسماند در سطح جهان به شدت مورد توجه و اهمیت می باشد(Ministry of Environment and Energy, 2001)0

شکل۱- ۷: هرم مدیریت پسماندها با رویکرد کاهش تولید و بازیافت

در این هرم اولین گام برای کاهش اثرات زیست محیطی پسماند پیشگیری از تولید پسماند است. این هرم نشان می دهد که بهترین راه حل برای کاهش مخاطرات زیست محیطی پسماند جلوگیری از تولید پسماند است. با این حال جلوگیری از تولید پسماند همیشه امکان پذیر نیست و دیگر راه حل ها می بایست در نظر گرفته شود.این امر فقط با اصلاح الگوی مصرف مواد و تجهیزات و وسایل مورد نیز در بیمارستان میسر خواهد شد.بعد از کاهش تولید پسماندها، به ترتیب باید به جداسازی و تفکیک و استفاده مجدد از پسماندها، بازیافت و انجام پیش تصفیه به منظور بی‌ خطر سازی و در نهایت دفع پسماند باقی‌ مانده پرداخت((Alyin and Kocasoy,2008.
لذا شرط تضمین موفقیت این برنامه، مراحل حمایت و مشارکت مدیران بیمارستان‌ها در برنامه مدیریت پسماند است و بدون خواست و حمایت آنها اجرای مراحل ذکر شده به موفقیت لازم نخواهد رسید.به کارگیری این گونه برنامه‌ ها از نظر حجمی حداقل بیش از ??% از مقدار پسماند تولیدی و به تناسب هزینه‌های مدیریت پسماندها نیز کاسته شده و مجموعه این هزینه‌ها در طول یک سال به صدها هزار دلار خواهد رسید.Dahamavarnm et al,1990))
مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی از لحاظ زیست محیطی دارای اهمیت فراوان می باشد و چنانچه مدیریت پسماندهای بیمارستانی به درستی صورت نگیرد، علاوه بر تأثیرات سوء بهداشتی، بر فعالیت های اصلی بیمارستان تأثیر گذارخواهد بود و برای محیط زیست نیز اثرات سوء در بر خواهد داشت. رهنمودهای مدیریت مواد زائد بیمارستانی نه تنها در به حداقل رساندن خطرات مطرح برای کارمندان در تمامی سطوح کمک می کنند، بلکه خطرات بالقوه محیط زیست را نیز کاهش می دهد .(Burd,2005) ‌
به طور کلی مدیریت پسماندهای بیمارستانی شامل به حداقل رساندن زائدات و بازیافت، ضدعفونی با استفاده از بخار، امواج کوتاه، حرارت، اشعه گاما، ضدعفونی با استفاده از مواد شیمیایی، سوزاندن، خنثی سازی، دفن بهداشتی و دفع در شبکه فاضلاب شهری می باشند(Abedi and Vaezzade, 2002)).
یکی از ارکان مهم در امر مدیریت پسماند های بیمارستانی ایجاد پیوستگی و ارتباط مناسب بین عناصر موثر تشکیل دهنده ی سیستم در مراکز درمانی می باشد. آموزش ادواری کارکنان به منظور روزآمد کردن دانش آنها ، جمع آوری و دفع زائدات، بهبود فرآیند ها ،جایگزینی وسایل و مواد،آماده کردن تجهیزات فنی و ایمنی برای کارگران بخش خدمات و بخش اعظم پیوستگی و ارتباط درونی بیمارستانی را تشکیل می دهد. سیستم خدماتی بهداشتی و درمانی برای تامین حفظ و ارتقا سلامت و اعادهی آن هنگام بیماری افراد جامعه سازماندهی شده است. بیمارستانها که بخش اعظم سیستم درمانی را تشکیل میدهند، لازم است الگوی نظافت و سمبل پاکیزگی و بهداشت باشند. به منظور تامین هدفهای اساسی و بنیادی بیمارستان و ایجاد محیطی سالم و ارتقا بهداشت بیمارستان الزامی است. بالابردن سطح بهداشت بیمارستان از جنبههای انسانی ، اقتصادی و بهداشتی حائز اهمیت است(Prakriti, 2007) .
درحالحاضر پسماندهایب?مارستان? به دو روش اصل? مد?ر?ت م?شود:
۱ – استفاده ازس?ستمهایضدعفون?که عمدتا از اتوک?و استفاده م?شود.
۲ – استفاده از زباله سوز
البتهروشهای د?گرهمچون پاکسازی ش?م?ائ?،م?کروو?و و غیره ن?ز کاربردها?? در برخ? کشورها دارد اما روشهای اصل? همان اتوک?و و زبالهسوز م?باشد. درکشورهای اروپا?? روش اصل? امحای پسماندهای ب?مارستان?، استفاده زبالهسوز مرکزی است. برای مثال درکشور سوئ?س، بهگزارش سازمان مح?طز?ست ا?ن کشور، همه پسماندهای قابل سوزاندن که باز?افت نم?شوند با?د در ?ک? از ۲۸ زبالهسوز شهری ا?ن کشور سوزانده شوند. در نروژ پسماندهای ب?مارستان? سوزانده شده و همانند کشورسوئ?س ازآن انرژی برق گرفته م?شود و آمار موجود نشانگر افزا?ش سا?نه ا?ن تول?د انرژی است. .(Akter, 2000.)

۱-۱۰ نقش مدیران بیمارستان در مدیریت پسماندهای بیمارستانی
همه مردم و مدیران مراکز بهداشتی ودرمانی به ویژه بیمارستان ها، خود را طبق اصل ۵۰ قانون اساسی حافظ منافع ملی و محیط زیست و دوستدار محیط زیست می دانند. لذا همکاری مدیران قسمت های مختلف بیمارستانی شامل رئیس، مدیریت، مدیر پسماند بیمارستان، مترون و مسئولین بخش ها، کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی، مدیر پشتیبانی وتاسیسات، کمیته پسماند و مسئول بهداشت بیمارستان مورد نیاز است و حمایت مدیران و نظارت مشوقانه و انجام به موقع وظایف آن ها، نقش تعیین کننده ای در موفقیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی ایفاء می کند(محمدی بقائی و قلی زاده، ۱۳۷۹).
از مهمترین وظایف مدیران تشکیل تیمی است که بتواند خط مشی و طرح جامع مدیریت پسماند را تعیین کند. بیمارستان ها قادرند با اعمال مدیریت موثر و جداسازی و تفکیک در مبداء زائدات تولیدی، هزینه های بخش تصفیه و دفع را تا حد قابل توجهی کاهش دهند. چرا که با کاهش حجم زائدات تولیدی، وسایل و تجهیزات مورد نیاز تصفیه و دفع نیز کاهش می یابد. در نتیجه سیاست منطقی و معقول و اقتصادی درهر سازمانی این است که یک کمیته مدیریت مواد زائد مخصوصاً در بیمارستان های بزرگ آموزشی که خدمات مراقبتی زیادی را ارائه می دهند، وجود داشته باشد. این کمیته باید به وسیله رئیس بیمارستان اداره شود و مسئول مدیریت پسماند بیمارستان باید عضو این کمیته باشد. سایر اعضاء مسئول کمیته کنترل عفونت بیمارستان، شامل بعضی مسئولین بخش ها، مسئول اطاق های عمل، رئیس پرستاری، مسئول امور بهداشتی، مسئول بخش مهندسی و تعمیر و نگهداری ومسئول ایمنی می باشند(Michael et al, 2004 ).
عملکرد کمیته پسماند به شرح زیر می باشد:
* اطمینان از کیفیت بالای مدیریت پسماند در بیمارستان.
* اصلاح و بهینه کردن برنامه ها و سیاست مدیریت پسماند بیمارستانی و تصویب آن.
* تعیین وظایف مسؤلین مختلف در زمینه مدیریت پسماند بیمارستان.
* ارزیابی و پایش مدیریت موثر پسماند در بیمارستان.
* اطمینان از مناسب بودن و به موقع بودن برنامه های آموزشی برای همه طبقات کارکنان
* ایجاد زیرکمیته بازیافت و ارائه برنامه های مخصوص و در ادامه پیگیری دستاوردهای آن )انصاری، ۱۳۸۲).
( رئیس بیمارستان
رئیس بیمارستان، مسئول تنظیم پیگیری و اجرای دستور العمل های مدیریت مواد زائد بیمارستانی، طرح خط مشی ها و ایجاد روش های علمی استاندارد می باشد. او مسئول اصلی در رابطه با خط مشی ها و اقدامات مربوط به مدیریت مواد زائد به کلیه مراکز خارج از بیمارستان بوده و مسئول ارائه گزارش سالیانه درخصوص میزان وحجم و مشخصات پسماند های تولیدی وگزارش حوادث احتمالی خواهد بود. همچنین باید کمیته مدیریت مواد زائد را تشکیل داده و به طور شفاف وظایف و مسئولیت های اعضاء را مشخص و پیگیری کند و در تمام برنامهها کاهش تولید پسماندها را مورد توجه جدی قرار دهد. مدیر زائدات بیمارستان نقش مهمی در جهت اجرا و هدایت طرح جامع پسماند دارد و مدیریت پسماند بیمارستان تحت سرپرستی او و مطابق اصول و ضوابط ملی وآخرین رهنمودها و دستورالعمل های جاری و بر اساس اصول ایمنی انجام می شود( بقائی، ۱۳۷۹).
( مسئول مدیریت مواد زائد
مسئول مدیریت مواد زائد باید یک مشاور با تجربه و با سابقه باشد. یک کاردان و یا کارشناس بهداشت محیط که باید مستقیماً وضع موجود و موارد لازم را به مدیر گزارش دهد. او باید در رابطه با مدیریت علمی مواد زائد بیمارستانی مطلع

برچسب ها :

ناموجود