دسته بندی: عمومی
پایان نامه با واژه های کلیدی 
بیمارستان، بیمارستان ها، مدیریت پسماند، حمل و نقل

بوده و در مورد نقش خود انگیزه کافی داشته باشد. او مسئول اجرای این برنامه می باشد و باید با کلیه مسئولین بخش ها، مسئول کنترل عفونت، رئیس پرستاری، کارکنان بهداشتی و کارکنان تعمیر و نگهداری در تماس باشد و همچنین مسئول اجرای برنامهها بر طبق قوانین و مقررات در زمان ها و در سطوح مختلف مانند تولید، جداسازی، جمع آوری، انبار، پالایش و دفع باشد. مدیر زائدات بیمارستان باید روزانه بر سیستم و طرح مدیریت زائدات کنترل و نظارت کافی داشته باشد. به همین علت او باید ضرورتاً به تمام پرسنل بیمارستان دسترسی داشته باشد و مطابق اصول و ضوابط ملی وآخرین رهنمودها و دستورالعملهای جاری، باید در مقابل رئیس بیمارستان پاسخگو باشد. همچنین باید با مشاورین مسئول کنترل عفونت و بخش دارویی و رادیولوژی جهت اصلاح روشهای جاری مدیریت پسماند در مراحل حمل و نقل و دفع زائدات پاتولوژیک و دارویی و شیمیایی و پسماند رادیواکتیو، ارتباط نزدیکی داشته باشد(Miyazaki,2005 ).
( مدیر مسئول کنترل عفونت
مدیر مسئول کنترل عفونت نقش مهمی در کیفیت خدمات و مراقبت های بهداشتی و درمانی بیمارستان دارد و محیط سالمی برای پرسنل شاغل در بیمارستان فراهم می نماید(Diaz ,2005) .
( مسئول بهداشت
مسئول بهداشت، مسئول اجرای روزانه، نظارت وارزیابی مدیریت مواد زائد بیمارستان از تولید، نگهداری، جمع آوری و حمل ونقل تا دفع نهایی آنها خواهد بود. او در جلسات کمیته مدیریت مواد زائد و کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی شرکت کرده و باید از آموزش کارکنان تحت امر خود مطمئن شود. آموزش و ارزیابی متداول ضمن خدمت کارکنان امور بهداشتی، توسط او اجرا خواهد شد. همچنین باید تحت هرشرایطی، کمک و همکاری لازم را با مسئول مدیریت پسماند بیمارستانی داشته باشد((Enkhtsetseg, 2007.
با توجه به نتایج و بحث های به عمل آمده مشخص شده است که یکی از مشکلات مدیریت پسماندهای بیمارستانی، عدم وجود تشکیلات مدون در مجموعه بیمارستان می باشد، لذا با توجه به تشکیلات مدیریتی که در شکل ذیل آمده است پیشنهاد می گردد که تدابیر مدیریتی برای افزایش آگاهی پرسنل مرتبط و درگیر در بیمارستان اتخاذ گردد تا در آینده بیمارستان ها منطبق با استانداردهای جهانی شوند .(WHO, 1999)

شکل۱-۸ : تشکیلات مدیریت مواد زائد بیمارستانی

۱-۱۱جنبه های اقتصادی در مدیریت پسماند های بیمارستانی
برای مهار هزینه ها، کارکنان مرکز باید به طور خاص جدا سازی پسماند های بیمارستانی را آموزش ببینند. لذا تفکیک باید در منبع انجام شود تا ازدردسرهای پسماندهای بیمارستانی محافظت شوند. جداسازی صحیح مواد زائد مختلف منجر به تصفیه و دفع مناسب آنها میشود و جداسازی نامناسب یا غیر اصولی باعث ایجاد خطراتی برای پرسنل، جامعه و افزایش هزینهها میشود که روشی غیر اقتصادی خواهدبود. متاسفانه این مرحله از جداسازی که مسئولیت آن بر عهده تولید کننده مواد زائد است، اکثراً به بخش بهداشتی پایینتر محول میشود. با توجه به این که اکثر پزشکان به میزان زیادی تحت شرایط اضطراری و فشار میباشند و آگاهی کمی نسبت به مقدار، حجم و نوع مواد زائد تولید شده وشیوه دفع آنها دارند، این اشخاص به ندرت درباره عواقب مدیریت غیر اصولی مواد زائد و خطرات ناشی از آن فکر مینمایند. از آن جایی که هزینه تصفیه و دفع مواد زائد خطرناک وعفونی عمومأ بیش از ۱۰ برابر مواد زائد معمولی است، تأکید بر مسأله تفکیک در مبدأ و تأثیر آن در کاهش هزینههای بیمارستان حائز اهمیت می باشد(موسوی ،۱۳۸۴).

فصل دوم
بررسی منابع

در تحقیقی که توسط شیرازی نژاد(۱۳۷۵) در استان فارس صورت پذیرفت، نشان داده شد که در بیشتر بیمارستان های مورد مطالعه، زباله ها به وسیله دست جمع آوری شده و مدت نگهداری زباله در جایگاه موقت نگهداری زباله در ۹۰ درصد از بیمارستان ها بیش از یک شبانه روز است و حمل و نقل توسط شهرداری صورت می گیرد. بیمارستان های ایران بسیاری از زباله هایشان را جزو زباله های عفونی به حساب نمی آورند.
نتایج تحقیق یعقوبی فر(۱۳۷۷) درتهران نشان داد که درصد مطلوبیت یا میزان دستیابی به اهداف ویژه دربیمارستان های مورد مطالعه، براساس دستورالعمل تفکیک، جمع آوری، انتقال و دفع موادزائد بیمارستانی و طرح سازمان خدمات موتوری شهرداری حدود۸۰ درصد بوده است که دفع نهایی این زباله ها ازطریق دفع آن ها در ترانشههای ویژه با استفاده ازپودر آهک بوده است.
کرمی متین و همکاران(۱۳۷۹) با مطالعه وضعیت مدیریت در بیمارستانهای گرگان نتیجهگیری کرد که مدیریت دفع زبالههای بیمارستانی در جامعه مورد پژوهش نیاز به بازنگری مجدد داشته و بنابراین پیشنهاد میگردد جهت ارتقاء کیفیت مدیریت زباله های بیمارستانی ضمن آموزش کارکنان اقدام به تدوین و اجرای یک برنامه منظم جهت زبالههای بیمارستانی بطور هماهنگ در کلیه بیمارستانها نمود.
طی تحقیق انجام شده توسط صادقی(۱۳۸۱) در زمینه ارزیابی مدیریت مهندسی در زمینه، بررسی سیستمهای جمع آوری و دفع زباله های مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی مشهد در سال سرانه زباله تولیدی به ازای هرتخت ۱.۶۷ کیلوگرم بدست آمد.
در پژوهشی که توسط کرمی(۱۳۸۲) در زمینه مدیریت زبالههای بیمارستان در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شد، نتایج نشان داد که مدیریت زباله در بیمارستانهای مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است، به طوری که فقط یکی ازبیمارستانها از زباله سوز فعال برخوردار بوده است.
با این حال سوابق بررسی کمیت زبالههای بیمارستانی در ایران بسیار زیاد است. مثلا شهرداری تهران در سال ۱۳۸۰ طرح جامعی در خصوص بررسی وضعیت موجود زباله های بیمارستانی تهران انجام داده است. همچنین در شیراز، خوزستان، کاشان، رشت، مشهد، خوی، ارومیه، بندرعباس و بسیاری شهرهای دیگر نمونههایی از این گونه مطالعات انجام گرفته است. با توجه به تنوع و حجم زیاد زبالههای بیمارستانی به ویژه مواد زائد عفونی تولیدی و نیز باعنایت به خطرزایی این گونه مواد زاید خطرناک، نظارت دقیق ومستمر بر نحوه مدیریت آنها جهت تأمین، حفظ و افزایش سطح سلامت بیماران، کارکنان و سایر افراد جامعه ضروری خواهد بود(تقوی، ۱۳۸۴).
در مطالعه هوشیار و همکاران(۱۳۸۴) بر روی زبالههای بیمارستانی شهرستان رشت بیانگر این موضوع است که تفکیک زباله بیمارستانی به میزان ۶۰ %،جمع آوری و حمل و نقل صحیح ۴۸ % می باشد.
عباسلو و همکاران(۱۳۸۴) با مطالعه بر پسماندهای پزشکی شهرستان خوی بیان داشتند که ۴۶ % زباله ها بیمارستانی عفونی است که این امر به دلیل عدم تفکیک نا مناسب زباله ها و بیمارستان فاقد دستگاه زبالهسوز و زبالههای عفونی همراه با دیگر زبالهها توسط شهرداری به جایگاههای دفع انتقال داده میشدند.
عسکریان و همکارانش(۱۳۸۴) وضعیت مدیریت مواد زاید بیمارستانی رادر بیمارستانهای استان فارس مورد مطالعه قرار دادند. مشکلات موجود فقدان جداسازی مواد زاید خطرناک و غیر خطرناک، فقدان کاربرد مقررات و قوانین لازم برای جداسازی مواد زاید از بخش های بیمارستان، فقدان تصفیه مناسب مواد زائد، دفع مواد زاید بیمارستانی همراه با زباله های شهری، تعداد ناکافی پرسنل آموزش دیده و غیره یافته های اصلی این پژوهش بودند.
در تحقیقی دیگر که توسط عبادی فرد (۱۳۸۴) در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد، مشخص گردید جداسازی مواد زائد عفونی از سایر مواد زاید در محل تولید تنها در ۵۰ درصد بخش ها و واحد ها انجام می شود و جداسازی و جمع آوری زباله های نوک تیز و برنده مثل سرسوزن، سرنگ و غیره فقط در ۴۲ درصد موارد مطلوب میباشد.
نتایج مطالعهای در بیمارستانهای استان گلستان انجام شد نشان داد که فرایندهای مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستانهای استان از شرایط نسبتا خوبی برخوردار است، اما عدم به کارگیری نیروهای متخصص در کلیه بیمارستانهای استان، عدم آگاهی پرسنل موثر در امر مدیریت پسماندهای بیمارستان، عدم کاربرد تجهیزات پیشرفته و اهمال در رعایت کامل استانداردها موجب گردید تا خطرات مرتبط با پسماندهای بیمارستانی همچنان محیط زیست انسانی را تهدید نماید. لذا استفاده از روش های بیخطرسازی به عنوان یکی از گزینههای اصلی دانشگاه مدنظر قرار گیرد(شهریاری و همکاران، ۱۳۸۵ .(
نتایج تحقیقات میرزایی( ۱۳۸۶) در استان بوشهر نشان میدهد که در تمام بیمارستانهای مورد بررسی زبالههای بیمارستانی در بیمارستان های استان بوشهر بصورت غیرعلمی و بدون توجه به استانداردهای مناسب دفع میشوند و در مورد دفع زبالههای بیمارستانی گزارش منظمی تهیه نمیشد. تدوین قوانین ضروری و برقراری استانداردهای لازم در این زمینه، به عنوان یک اقدام فوری در بخش های ارائه خدمات سلامت محسوب می گردد.
نتایج تحقیقات منوری و همکاران( ۱۳۸۶) در نگاهی کلی به نتایج بدست آمده، در شهر تهران ساختار فعلی نهادهای مسئول در مدیریت زباله های بیمارستانی، نقشها و مسئولیتها شفاف نبوده و هیچ نهادی کنترل کلی مدیریت زباله بیمارستانی را انجام نمی دهد .عدم وجود سیستم مدیریتی یکپارچه باعث فقدان اولویت های مدیریتی، عدم وجود راهنماهای اجرایی و کاهش کارآیی گردیده است.
در تحقیقی دیگر که توسط تقی پور و همکاران(۱۳۸۷) در بیمارستانهای شهر تبریز انجام شد، نتایج حاصل از مطالعه مقادیر کمی و کیفی پسماندها اختلاف معنی داری را با نتایج سایر مطالعات در ایران و سایر کشور ها نشان داد. بر اساس یافته های این مطالعه و مشکلات زیست محیطی موجود در شهر اجرای برنامه جداسازی پسماندهای عفونی- خطرناک از پسماندهای عمومی(شبه خانگی) یکی از ضروریترین گام های لازم جهت کاهش مشکلات بهداشتی و زیست محیطی و همچنین هزینههای مدیریت پسماند های بیمارستانی در شهر تبریز می باشد.
در مطالعه عبادی و همکاران (۱۳۸۷) در آنالیز فیزیکی در پسماندهای جمع آوری شده از بیمارستانهای مشهد نشان میدهد که با احتساب هزینه ساماندهی یک کیلوگرم پسماند عفونی در زباله سوزها برابر ۲۵۱۰ ریال می توان در جهت تفکیک و جلوگیری از اختلاط زباله ها با یکدیگر به میزان ۱۷% در هزینه ها صرفه جویی کرد. لذا اجرایی کردن یک سیستم پویا در تفکیک اصولی و درست و مدیریت در بیمارستانها سبب کاهش هزینهها و کارایی بالاتر خواهد شد.
در مطالعاتی که جهت ارائه مدلی ریاضی برای تخمین ترکیب و میزان پسماندهای بیمارستانی در ایران انجام شد، محققین به این نتیجه رسیدند که جهت کاهش میزان پسماندهای عفونی و خطرناک بیمارستانی باید تفکیک و جداسازی پسماندها در مبدأ و به صورت صحیح صورت گیرد(صبور و محمدی فرد،۱۳۸۷ (.
معصوم بیگی و همکاران(۱۳۸۸) در مطالعهای

برچسب ها :

ناموجود