دسته بندی: عمومی
پایان نامه با واژه های کلیدی 
بیمارستان، مدیریت پسماند، مصرف انرژی، منابع انسانی

تحقیق، با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، مطالعه گسترده ای روی منابع صورت گرفت. دراین بخش، با مطالعه کتب، نشریات تخصصی داخلی و خارجی، گزارش های پژوهشی و مصاحبه با افراد صاحب نظر و مراجعه به سایت های اینترنتی مرتبط با موضوعات مورد مطالعه، مفاهیم و شاخصهای بیانگر این متغیرها، و ارتباط بین متغیرها تعریف شده و الگوی نظری تحقیق تدوین گردید. به دنبال تدوین الگوی فوق و با توجه به هدفهای تحقیق، فرضیات، سؤالات و متغیرهای تحقیق، مشخص گردیدند و بر مبنای آن اقدام به طراحی پرسشنامه گردید.

۳-۸ روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی(فراوانی، میانگین، واریانس و انحراف معیار، درصد، ماکزیمم و مینیمم) و همچنین از آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیونی چند متغیره جهت پیش بینی متغیر وابسته بر اساس تغییرات متغیرهای مستقل استفاده خواهد شد. آزمون پژوهش به وسیله نرم افزار Spss انجام خواهد گرفت.

فصل چهارم
نتایج

۴-۱ بررسی و توصیف گزارشات و آییننامههای مصوب و برنامههای عملیاتی موجود در بیمارستان

جدول۴-۱ : شناسنامه بیمارستان شهدای تجریش

جج
جدول۴-۲ : تفکیک بخش های بیمارستان شهدای تجریش

۴-۱-۱ آخرین برنامه عملیاتی مدیریت اجرایی پسماند پزشکی در بیمارستان شهدای تجریش مصوب(۶/۹۱)
۱. (بر اساس ماده ? و ? و ??ضوابط و روش های مدیریت اجرای پسماندهای پزشکی‌ و پسماندهای وابسته).
۲. وضعیت آب و هوا: متعدل.
۳. مشاوران ذیصلاح: کارشناس بهداشت محیط مرکز، دبیر کمیته کنترل عفونت، مدیریت مرکز.
۴. هدف برنامه اجریی:

شکل ۴-۱: هدف برنامه اجریی

۵. ضرورت تدوین برنامه عملیاتی‌:
با توجه به افزیش جمعیت و به تبع آن کاهش منابع و مواد مصرف، باید آموزش های لازم جهت درست مصرف کردن و تفکیک بهینه پسماندها به افراد داده شود و با توجه به این که بیمارستان محیطی‌ است که زباله عفونی تولید می‌کند، باید حفظ منابع طبیعی محیط‌زیست و سلامت جامعه به خوبی‌ کنترل شود و تحت نظارت باشد.
۶. مستندات قانونی تدوین برنامه عملیاتی‌:
قانون مدیریت پسماندها.
آیین نامه های اجرایی قانون مدیریت پسماندها.
ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته.
ماده ۶ : تولیدکنندگان پسماند موظف اند درجهت کاهش میزان تولید پسماند برنامه عملیاتی داشته باشد.
ماده۷ : کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که مبادرت به تاسیس مرکزدرمانی اعم از بیمارستان، درمانگاه وکلینیک می نمایند، موظفند برنامه مدیریت اجرایی پسماند واحد یادشده را به تایید وزارت بهداشت برسانند.
ماده ۱۲ : هر واحد باید برنامه عملیاتی مدیریت پسماند پزشکی ویژه خود را تهیه و درصورت مراجعه نمایندگان سازمان یا وزارت ارائه دهد.

۷. فهرست بخش های فعال واحد:
جدول ۴-۳: فهرست بخش های فعال واحد
ردیف
نام بخش
موقعیت مکانی
وضعیت تولید پسماند
۱
جراحی اعصاب و داخلی
ساختمان ۸ طبقه
عادی
ویژه
۲
هماتولوژی، اطفال، NICU
ساختمان ۸ طبقه
*
*
۳
زنان و زایمان
ساختمان ۸ طبقه
*
*
۴
نورولوژی، اتاق عمل، CCU
ساختمان ۸ طبقه
*
*
۵
جراحی مردان، جراحی زنان
ساختمان ۳ طبقه
*
*
۶
ارولوژی، پوست، اوژانس
ساختمان ۳ طبقه
*
*
۷
استریوتاکسی، نفرولوژی، دیالیز، ICU
ساختمان ۳ طبقه
*
*
۸
رادیولوژی، آندوسکوپی،سی تی اسکن، ماموگرافی،تست ورزش، اکو، آنژیوگرافی،سونوگرافی،MRI
ساختمان ۳ طبقه
*
*
۹
درمانگاه، فیزیوتراپی، آزمایشگاه
در ابتدای درب ورودی بیمارستان
*
*
۱۰
پاتولوژی، مرکز تحقیقات پوست، لیزر و سرطان
در انتهای بیمارستان
*
*
۱۱
درمانگاه رادیوتراپی،آنکولوژی، پزشکی هسته ای
ساختمان دهش پور
*
*

۸. فهرست امکانات و تجهیزات موجود مدیریت اجرایی پسماندها
جدول ۴-۴: فهرست امکانات و تجهیزات موجود مدیریت اجرایی پسماندها
ردیف
امکانات و تجهیزات
۱
محل نگهداری البسه و سطلهای عفونی و غیر عفونی‌ در هر بخش
۲
هر اتاق در بخش ? سطل با رنگ‌های متفاوت عفونی و غیر عفونی‌
۳
سطل های زباله چرخ‌دار و درب دار در جهت حمل زباله از بخش ها تا اتاقک نگهداری موقت زباله
۴
اتاقک امحا
۵
اتاقک نگهداری موقت زباله دارای سطلهای مشخص شده جهت زباله های عفونی و غیر عفونی‌می باشند و همچنین مجهز به آب گرم و سرد گرم جهت شستشوی سطل های زباله
ج
۹.وضعیت موجود مدیریت پسماند ها: در هر اتاقی‌ ? نوع سطل وجود دارد: یکی‌ سطل های عفونی‌ و دیگری غیر عفونی‌.سطل های عفونی‌ به رنگ زرد(کیسه زرد رنگ) و غیر عفونی‌ به رنگ آبی(کیسه مشکی‌ رنگ) و زباله‌های شیمیایی در کیسه های قهوه‌ای رنگ در اتاق تریتمنت بخش ها می‌باشد. در هنگام جمع آوری سطل ها، تمامی‌ کیسه ها به تفکیک رنگ هایش درون سطل حمل زباله درب دار و چرخ‌دار قرار داده می‌شود و به جایگاه نگهداری موقت زباله و اتاقک امحا انتقال داده می‌شود. جایگاه نگهداری زباله دارای شیر آب گرم و سرد می باشد و بعد از انتقال زباله‌ها سطل ها با ماده شوین شسته می شوند.
ب- جنبه‌های منفی‌ مدیریت پسماند:
زمان بر، پر هزینه(خریداری تجهیزات و وسایل، جهت انتقال زباله‌های عفونی‌ و امحا آن ها، هزینه های مربوط به سرویس نگهداری دستگاه امحا، مصرف انرژی، تصفیه پساب حاصل از دستگاه امحا).
ج- جنبه‌های مثبت مدیریت پسماند:
تفکیک زباله‌ها، آلوده نشدن سایر پسماندها با پسماندهای عفونی‌(جلوگیری از افزایش حجم زباله‌های عفونی‌) که در نتیجه آن کاهش مصرف انرژی می‌باشد و عدم تغییرات ماهیت پسماندها که در بازیافت مواد نقش دارد.
۱۰. تشریح امکانات و تجهیزات مورد نیاز:
جدول ۴-۵: تشریح امکانات و تجهیزات مورد نیاز
ردیف
نیاز تجهیزاتی

مکان مورد نیاز
ارزش ریالی
۱
سطل های بیشتر جهت تفکیک بهتر
در بخش ها و جایگاه زباله
۹۰۰۰۰۰۰
۲
ساخت حمام و دستشویی کنار اطاقک امحا جهت کاربر
کنار اطاقک امحا

۳
سطل های با حجم زیاددر جایگاه زباله
اطاقک امحا
۱۸۰۰۰۰۰۰
۱۲ عدد
۴
ترالی هایی جهت حمل زباله از بخشها به جایگاه زباله
واقع در سلوس بخش ها
۱۵۰۰۰۰۰۰
۲۵ عدد
۵
به منظور تفکیک بهتر،پسماندهای عفونی باید توسط ترالی پانسمان در بخش ها جمع آوری شود(تولید پسماند عفونی توسط کار درمانی می باشد.
تریتمنت
۱۰۰۰۰۰۰۰
۳۰ عدد
۱۱. تشریح منابع انسانی مورد نیاز:
جدول ۴-۶: تشریح منابع انسانی مورد نیاز
ردیف
پرسنل مورد نیاز(رشته)
موقعیت مکانی خدمت
تعداد
حق الزحمه(نفروماه)
هزینه کل
۱
دیپلم برق
اطاقک امحا
۳
حداقل ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
۹۰۰۰۰۰۰ ریال
۲
کارگر ساده
جایگاه زباله
۲
حداقل ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
۶۰۰۰۰۰۰ ریال
جمع نهایی
۵
۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال

۱۲. مقدار پسماند تولیدی
میانگین پسماند های تولیدی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به شرح زیر می باشند.

شکل ۴-۲: میانگین سالانه پسماندها در سال ۱۳۹۰

شکل۴-۳: میانگین سالانه پسماندها در سال ۱۳۹۱

۱۳. تعریف افق مدیریت پسماندها بر اساس حجم تولید و نوع پسماند
تفکیک ضایعات عفونی‌ و غیر عفونی‌، زباله‌های خشک و مرطوب، زباله‌های شیمیایی،حمل و دفع زباله‌ها به نحوی که ایجاد مشکلات زیست محیطی نکند.
۱۴ . تشریح برنامه کاهش ، نحوه تفکیک، جداسازی، جمع آوری، ذخیره، حمل، تصفیه، دفع
الف- کاهش :
آموزش به پرسنل خدماتی و درمانی، استفاده از ترالی پانسمان به جای سطل های زرد موجود در اطاق های بخش ها.
ب- نحوه تفکیک :
زباله های عفونی‌ و غیر عفونی، شیمیایی.
خرید حمل ترالی های حمل دارو که توسط پرستار قابل انتقال می باشد و جهت تفکیک بهتر و دقیق تر زباله های عفونی هربخش صورت می گیرد.

ج- جداسازی:
پسماند های عفونی‌، شیمیایی، نوک تیز و برنده، رادیو اکتیو، معمولی.

د- جمع آوری:
زباله های معمولی وشبه خانگی باید در کیسه های مقاوم مشکی رنگ قرار داده شوند.
پسماند های عفونی باید در کیسه های زباله مقاوم و زرد رنگ قرار داده شوند.
پسماند های پرتوزا که باید جهت کاهش فعالیت رادیو اکتیویته زیر نظر کارشناس فیزیک بهداشت باشد.
پسماند های تیز و برنده که در ظروف زرد رنگ به نام Safety Box قرار داده شود.
اعضا و اندام های بدن که در گورستان مطابق قوانین شرعی دفن می شوند.
پسماندهای دارویی که باید با آب رقیق شود و در فاضلاب ریخته شود.
پسماندهای شیمیایی که باید در کیسه های قهوه ای رنگ قرار داده شود(متناسب با نوع آن جمع آوری خواهد شد).

شکل ۴-۳: سطل پسماندهای شیمیایی و معمولی

شکل ۴-۵ سطل پسماند های عفونی و پسماند های پرتوزا

شکل ۴-۶ Safety Box
ه‌- ذخیره
زباله های عفونی درون کیسه های زرد رنگ.
زباله های غیر عفونی درون کیسه های مشکی رنگ.
زباله های شیمیایی درون کیسه های قهوه ای رنگ.
و‌- حمل:
پسماند های عفونی توسط نیروی خدماتی بخش ها(درون سطل های زباله درب دار و چرخدار) به اتاقک امحا زباله برده می شود و در آنجا پس از بی خطرسازی پسماندهای عفونی، که اکنون پسماند معمولی و بی خطر می‌باشد، درون کیسه‌ های مشکی تخلیه می‌شود و سپس به جایگاه موقت زباله‌های معمولی حمل می شود و از آنجا توسط شهرداری به صورت روزانه به مرکز دفن انتقال داده می شوند.

ز- تصفیه:
زباله های عفونی درون دستگاه امحا زباله بی‌خطر می شوند و پسماندهای آن همچون زباله‌های غیر عفونی به شهرداری تحویل داده می شود و پساب حاصل از دستگاه امحا به تصفیه خانه مرکز جهت عملیات گندزدایی منتقل می‌شود.

ح-دفع
دفع توسط شهرداری انجام می شود .
۱۵. تشریح چگونگی‌ عمل ماده ? از ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی‌ و پسماندهای وابسته:
در این خصوص اتاقک مجزایی جهت کاربر تبیعه و تمامی‌ مواد شوینده و ضد عفونی‌ کننده اعم از مواد گندزدای سطوح و استریل کننده دست و سایر ملزومات بهداشت فردی(ماسک، دستکش، چکمه) به کاربران داده شده و همچنین افراد مذکور دارای پرونده بهداشتی بوده و واکسن های لازم را نیز تزریق نموده‌ اند.
با توجه به نبود کارشناس بهداشت حرفه ای‌ در این مرکز در حل حاضر سایر اقدامات لازم در این خصوص پس از جذب این نیرو صورت خواهد گرفت.

۱۶. تشریح ساختار نظارتی اجرای برنامه عملیاتی‌:
از کلیه بخش بازدید به عمل آید و در صورت عدم رعایت موازین خواسته شده با سرپرستار بخش و در نهایت با مترون مرکز جهت رفع مواد دا‌ده شده در میان گذشته می شود.
برچسب گذاری توسط کاربر اتاقک امحا کنترل می شود و به صورت روزانه گزارش داده می شود.
۱۷. تشریح نحوه گزارش گیری بر اساس ماده ۱۳ از ضوابط

برچسب ها :

ناموجود