دسته بندی: عمومی
پایان نامه با واژه های کلیدی 
توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، سطح تحصیلات، دسته بندی

۳ از ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی‌ و پسماندهای وابسته:
این مرکز در حل حاضر باسکول جهت توزین و روزانه مجدد نبوده ولی‌ تعداد شمارش و ثبت می‌شود(خرید باسکول در طی چند ماه آینده صورت خواهد گرفت).

۱۸. تشریح برنامه آموزشی‌:
به صورت فرد به فرد و گروهی(تشکیل جلسات آموزش به منظور تفکیک زباله‌ها توسط تمامی‌ پرسنل بلاخص پرسنل درمانی و خدماتی با اسلاید و سخنرانی و Power point ).
۱۹. تشریح برنامه اطلاع رسانی‌:
> به صورت تایپ شده در بورد هر بخش و همچنین روی بوردهای اصلی‌ واقع در محوطه داخل و خارج از بیمارستان.
> هماهنگی با دفتر پرستاری و خدمات، جهت برگزاری بهتر برنامه(پرسنل محترم پرستار و خدمات).

۲۰. تعیین و تشریح روش گندزدایی ظروف:
در کنار جایگاه موقّت زباله و اتاقک امحا آب سرد و گرم به همراه ابر و اسکاج و پودر شستشو و آب ژاول موجود می باشد که بعد از تخلیه کامل پسماندها در ظروف مربوطه، سطل های زباله شسته می شوند.

۲۱. تشریح نحوه برچسب گذاری کیسه‌ زباله:
کیسه‌ زرد رنگ که حاوی پسماندهای عفونی و کیسه‌ مشکی‌ رنگ که هوا پسماندهای غیر عفونی‌ و همچنین کیسه های قهوه‌ای رنگ که حاوی پسماندهای شیمیایی می باشند دارای برچسب می باشند که روی هر برچسب نام بخش تولید کننده، تاریخ تولید، نوع پسماند قرار دارد.
۲۲. تشریح نحوه اعمال بند د ماده ?? قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مکاتبات لازم با شهرداری توسط ریاست محترم بیمارستان در این خصوص انجام گرفته است و نیاز است که این امر که از طریق مراجع پیگری شود.

۲۳. تشریح مسیر انتقال پسماند از محل تولید تا محل انجام عملیات امحا:
در طی سه‌ زمان مشخص شده که به بخشها اعلام شده زبالهها از بخشها توسط نیروهای خدماتی جمعآوری و باتوجه به شرایط فعلی بیمارستان(ساخت بیمارستان جدید) از داخل بخشهای رادیولوژی(پایان هر شیفت)، تحویل اتاقک امحا و جایگاه موقت زباله داده میشود.

۲۴. تشریح روش امحا پسماندها:
سیستم Ecodasدر ? مرحله انجام می شود:
(۱) بارگذاری
(۲) خرد کردن
(۳) گرمایش
(۴) استریل کردن
(۵) خنک کاری
(۶) تخلیه بخار
(۷) وکیوم
(۸) تخلیه پسماندهای بی خطر و ضد عفونی شده

۲۵. تشریح چگونگی‌ کنترل کیفی‌ عملیات بی خطر سازی:
آزمایشات میکروبی از پساب و کنترل شاخص های اسپور سوبتلیس و استارترموفیلوس که تعیین کننده کیفیت کار دستگاه بوده که به صورت ماهانه صورت می‌گیرد.

۲۶. تشریح چگونگی‌ تدوین گزارش عملکرد برنامه به سازمان‌های ناظر:
گزارش گیری مرتب از بخش ها و دفع به صورت هفتگی و ماهیانه صورت می گیرد.

۲۷. جدول زمان بندی اجرای برنامه عملیاتی‌ به تفکیک ماه:
با توجه به راه اندازی دستگاه امحا در آبان ماه ???? هنوز تمام شرط لازم جهت برنامه ریزی دقیق موجود نمی باشد.

۲۸. جمع بندی:
> مدیریت پسماندها از بخش‌ها شروع(با آموزش به پرسنل پرستاری و خدمتی) و با بیخطر سازی زباله‌های عفونی به پایان می رسد.
> در هر اتاقی، سطل جهت زباله‌های معمولی‌ و در تریتمنت بخش، سطلی جهت زباله های شیمیایی و سطل واقع در ترالی پانسمان هر بخش جهت زباله های عفونی وجود دارد.‌
> امحا زباله که در نهایت زباله‌های عفونی‌ را بی خطر می سازد.
> کاهش حجم زباله‌ها(به دلیل خرد شدن) صورت می گیرد.
> حمل و دفن توسط شهرداری انجام میگیرد.

۴-۲ توصیف دادههای مربوط به پرسشنامه پژوهشگر ساخته
در این بخش، با استفاده از آمارههای میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه دادهها و اطلاعات گردآوری شده مربوط به متغیرهای تحقیق دسته بندی شده و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند.

۴-۲-۱ ویژگی های فردی پاسخگویان
۴-۲-۱-۱ جنسیت پاسخگویان
همانطور که جدول ۴-۸، نشان می دهد، بیشترین فراوانی به گروه زنان تعلق دارد.
جدول ۴-۷: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
مرد
۳۱
۳/۴۱
۳/۴۱
زن
۴۴
۷/۵۸
۱۰۰
کل
۷۵
۱۰۰

شکل ۴-۷ توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر جنسیت
۴-۲-۱-۲ سن
افراد مورد مطالعه از نظر سنی در چهار گروه دسته بندی شدند. همانطور که جدول ۴-۲، نشان می دهد، بیشترین فراوانی به گروه ۳۰ تا ۴۰ سال تعلق دارد.
جدول ۴-۸: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سن
گروه های سنی(سال)
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
۲۰ تا ۳۰ سال
۱۶
۳/۲۱
۳/۲۱
۳۰ تا ۴۰ سال
۳۵
۷/۴۶
۶۸
۴۰ تا ۵۰ سال
۱۷
۷/۲۲
۷/۹۰
بیشتر از ۵۰ سال
۷
۳/۹
۱۰۰
کل
۷۵
۱۰۰

شکل۴-۸ توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سن
۴-۲-۱-۳ سطح تحصیلات
افراد مورد مطالعه از نظر سطح تحصیلات در شش گروه دسته بندی شدند. همانطور که جدول ۴-۱۰، نشان می دهد، بیشترین فراوانی به سطح تحصیلات لیسانس تعلق دارد.

جدول ۴-۹: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
دیپلم
۱۱
۷/۱۴
۷/۱۴
فوق دیپلم
۴
۳/۵
۲۰
لیسانس
۳۴
۳/۴۵
۳/۶۵
فوق لیسانس
۱۵
۲۰
۳/۸۵
دکتری
۱۱
۷/۱۴
۱۰۰
کل
۷۵
۱۰۰

شکل۴-۹ توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات

۴-۲-۱-۴ مدت ساعت کاری در شبانه روز
افراد مورد مطالعه از نظر مدت ساعت کاری در شبانه روز در چهار گروه دسته بندی شدند. همان طور که جدول ۴-۱۱، نشان میدهد، که نزدیک به ۶۰ درصد افراد بیش از ۸ ساعت در شبانه روز کار میکنند.

جدول ۴-۱۰: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر مدت ساعت کاری در شبانه روز
مدت اقامت
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
کمتر از ۶ ساعت
۱
۳/۱
۳/۱
۶ تا ۸ ساعت
۲۹
۷/۳۸
۴۰
۸ تا ۱۰ساعت
۳
۳/۴۱
۳/۸۱
۱۰ تا ۱۲ ساعت
۱۴
۷/۱۸
۱۰۰
کل
۷۵
۱۰۰

شکل ۴-۱۰ توزیع فراوانی پاسخگویان از نظرمدت ساعت کاری در شبانه روز
۴-۲-۱-۵ سابقه کاری
افراد مورد مطالعه از نظر سابقه کاری در پنج گروه دسته بندی شدند. همانطور که جدول ۴-۱۲، نشان میدهد، بیشترین فراوانی به گروه کمتر از ۱۰ سال سابقه تعلق دارد.

برچسب ها :

ناموجود