تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی عضلات دور ونزدیک کننده و چرخاننده‌های ران بر درد و زاویه ی …

سندرم درد کشککی رانی از جمله شایع ترین مشکلات ارتوپدی زانو بین ورزشکارا ن و جوانان است که علت آن کاملا شناخته شده نیست به همین دلیل در بعضی از مواقع بیمار و جراح ارتوپد کاملا نا امید شده و این عامل سبب می شود ورزشکار به دوران ورزشی خود پایان دهد و دردی مزمن همواره همراه مبتلایان به این عارضه باشد. دلایل این سندرم متعدد است و عوامل گوناگونی از جمله عوامل داخلی و خارجی باعث ایجاد آن می شود . عوامل داخلی شامل مشکلات ساختار ی استخوانی و بافت نرم، و عوامل خارجی مانند نوع ورزش و شرایط محیطی است . ترکیبی از متغیرهایی نظیر بیومکانیک غیر طبیعی اندام تحتانی، سفتی بافت نرم، ضعف عضلانی و تمرینات شدید در مورد ورزشکاران ممکن است باعث افزایش فشار بر غضروف و استخوان زیرغضروف 2 شده و درد کشککی رانی و راستای نامناسب کشکک را ایجاد کند فلذا به دلیل این که نیروهای متعددی روی مفصل کشککی رانی اثرگذار هستند، ارزیابی و درمان کلینیکی این بیماری همواره محل بحث بوده است ( ۲ و ۳).عواملی چون زاویه Q غیرطبیعی، سستی عمومی لیگامنت ها، پرتحرکی یا کم تحرکی رتیناکولوم خارجی کشکک و تیلت کشکک ، کاهش انعطاف پذیری عضلات چهارسر و ایلیوتیبیال باند و ضعف عضلات چهارسر، ابداکتور و چرخاننده خارجی ران اغلب با سندرم درد کشککی رانی ارتباط دارند(١،٢و٣). عوامل آناتومیکی نظیر لگن پهن و افزایش انتروورژن ران باعث افزایش زاویه Q شده و درنتیجه نیروی رانشی خارجی بیش از حدی روی کشکک اعمال می شود که مجموعه این عوامل برخی افراد را برای ابتلا به سندرم درد کشککی رانی مستعد می کند (٣).آن چه تاکنون در ادبیات تحقیق مشاهده شده است وجود ارتباط بین ضعف عضلانی و سندرم درد کشککی رانی است . به گونه ای که یکی از شیوه های درمانی، تقویت گروه های عضلانی مانند عضلات چهارسر و عضله پهن داخلی مورب است که در ۷۰ درصد موارد برای درمان این بیماری مفید بوده است . در سال های اخیر توجه به ساختارهای عضلانی مفاصل دیستال و پروکسیمال زانو به ویژه عضلات بخش جانب خارجی ران مانند عضلات ابداکتور و چرخاننده خارجی ران افزایش یافته و در مطالعات متعددی قدرت این عضلات بررسی شده است.مشاهده چنین نتایجی باعث شد که در مطالعه اخیر تاثیر هشت هفته تمرین قدرتی عضلات ابداکتور واداکتورو چرخاننده های ران بر درد و زاویه Q مردان مبتلا به سندرم درد کشککی رانی مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۲ بیان مساله تحقیق

سلامتی رکن مهمی در زندگی هر فرد به شمار می رود ولی گاهی برخی آسیب ها این رکن مهم را به خطر می اندازند. این آسیب ها می توانند در پی بروز حوادث یا پر کاری به وجود آیند.برخی از این آسیب ها اهمیت چندانی نداشته ولی برخی دیگر فرد را از ادامه فعالیت های روزمره خسته و ناتوان می کنند. از آنجا که مفصل زانو و مفصل پتلو فمورال که در مجاورت زانو واقع شده است بسیار حائز اهمیت است بررسی و درمان آسیب های مربوط به مفاصل زانو و پتلو فمورال نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.در گذشته اکثر تحقیقات آسیب های مفصل پتلو فمورال بر روی افزایش قدرت گروه عضلات اکستنسور زانو معطوف بوده اند به گونه ای که یکی از پروتکل های اصلی درمانی مخصوص این بیماران، تقویت گروه عضلات چهارسر به ویژه عضله پهن داخلی مورب بوده است(۴. (در چند سال اخیر سا یر گروه ها ی عضلا نی ران نیز مورد توجه قرار گرفته اند. بطور نمونه وجود ضعف در عضلات ابداکتور و چرخاننده خارجی ران در چندین تحقیق در بین مبتلایان به سندرم درد کشککی رانی گزارش شده است(۵(. مفصل زانو به عنوان بزرگترین و پیچیده ترین مفصل بدن همواره در معرض آسیب های متفاوت و خطر ناکی بوده است.تحقیقات گوناگون نشان داده اند که بروز آسیب های مربوط به اندام تحتانی به خصوص زانو در مقایسه با اندام فوقانی ، سر و تنه به مراتب بیشتر است. سندرم درد کشککی رانی حدود ۲۵ درصد مراجعا ت ارتوپد یک در بین بزرگسالان را به خود اختصاص می دهد(١،۶و٧).این در صد نشان دهنده ی شیوع بالای این عارضه در جوامع جهانی امروز است .افراد مبتلا به این سندرم با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند و این عارضه فعالیت های روزمره افراد را تحت تاثیر قرار داده و منجر به ناتوانایی های عملکردی می شود. عموما افراد مبتلا به این سندرم از ضعف عضلانی شدید رنج می برند به گونه ای غالبا دچار عدم تعادل های مختلف در وضعیت های متفاوت می گردند و از طرفی درد مربوط به این عارضه شدید و آزرده کننده است که زندگی را برای مبتلایان سخت می کند.هزینه های مادی درمان این عارضه سرسام آور است . لذا محقق در پی پاسخگویی به این سئوال است که آیا هشت هفته تمرین قدرتی عضلات دور کننده و نزدیک کننده و چرخاننده های ران بر درد و زاویه Q مبتلا به سندرم پتلوفمورال تأثیر دارد. .

١-٣اهمیت و ضرورت تحقیق

در بررسی های به عمل آمده درادبیات تحقیق، تقویت عضلات ابداکتور ران در ترکیب با تقویت عضلات چرخاننده داخلی ، اداکتور ، فلکسور و اکستنسور ران مورد بررسی قرار گرفته است)۴،۵،۶ و٧) . یک تحقیق موردی افزایش قدرت عضلات ابداکتور در ترکیب با تقویت عضلات چرخاننده داخلی ران را برای بهبود درد بیمار مفید دانسته است ( ۵). گروه دیگر پیشنهاد کردند تقویت عضلات ابداکتور و چرخاننده خارجی ران به همراه تقویت عضله چهارسر می تواند موثر باشد (٨ ). از سوی دیگر مطالعه دیگری، افزایش قدرت عضلات چهارسر همراه با عضله سرینی میانی را مفید دانسته است(٩).

از آن جا که تاثیر تقویت گروه های عضلانی موجود در صفحه فرونتال شامل ابداکتور ها و اداکتورهای ران همراه با تقویت عضلات موجود در صفحه ترنسورس شامل چرخاننده های ران کمتر مورد توجه قرار گرفته و از طرفی تاثیر این تقویت بر روی زاویه Q نیز عمدتاً نادیده گرفته می شده است لذا بنظر می رسد انجام تحقیقی که ترکیبی از تمرینات قدرتی عضلات ابداکتور واداکتور و چرخاننده های ران می باشد بر روی جامعه آماری مردان ضرورت می یابد. چرا که تعداد تحقیقات صورت گرفته در این زمینه اندک بوده و در موارد مشاهده شده آمار ضد و نقیضی در رابطه با بهبود بیماران مشاهده می شود . به ویژه آن که تاکنون پژوهشی که ترکیبی از تاثیر تقویت عضلات ابداکتور واداکتور و چرخاننده های ران بر سندرم درد کشککی رانی در جامعه مردان رامورد مطالعه قرار داده باشد توسط محقق یافت نشد . وجود چنین خلایی ونیز شیوع بالینی این بیماری و هزینه های سرسام آور درمان این عارضه در کلینیک های بالینی و رنجش خاطر بیماران به ویژه ورزشکاران به واسطه دور بودن از فعالیت های روزمره و دور بودن از میادین ورزشی از جمله ضروریات اجرای چنین تحقیقی می باشد.

لازم به ذکر است که در ایران آماری از مبتلایان به سندرم درد کشککی رانی منتشر نشده است لیکن به نظر می رسد تعداد مبتلایان به این عارضه به دلیل شیوه زندگی، افزایش آپارتمان نشینی و نبود فرهنگ ورزش کم و بیش از آمارهای جهانی پیروی میکند . به نظر می رسد با انجام تحقیق حاضر شواهد کلینیکی دال بر تا ثیرتقویت عضلات را ن بربیماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی افزا یش می یابد ونتایج تحقیق می تواند توسط مراکز فیزیوتراپی و توانبخشی مورد استفاده قرار گیرند و شاید بتوان توصیه نمود که این روش درمانی را در برنامه روزانه خانگی خود گنجانده و از هزینه های مادی و معنوی رفت و آمد در کلینیک های ارتوپدی و فیزیوتراپی بکاهند.

١-۴ اهداف تحقیق

١-۴-١ هدف کلی

تاثیر هشت هفته تمرین قدرتی عضلات دور ، نزدیک کننده و چرخاننده های ران بر درد و زاویه ی Q مردان مبتلا به سندرم پتلو فمورال

١-۴-٢ اختصاصی

١ -تاثیر هشت هفته تمرین قدرتی عضلات دور و نزدیک کننده و چرخاننده ی خارجی و داخلی ران بر درد مردان مبتلا به سندرم پتلوفمورال

٢ -تاثیر هشت هفته تمرین قدرتی عضلات دور و نزدیک کننده و چرخاننده ی خارجی و داخلی ران بر زاویه Q مردان مبتلا به سندرم پتلوفمورال

١-۵ فرضیه ها

١-هشت هفته تمرین قدرتی عضلات دور ونزدیک کننده و چرخاننده خارجی و داخلی ران بر درد مردان مبتلا به سندرم پتلوفمورال تاثیرگذار است.

٢- هشت هفته تمرین قدرتی عضلات دور ونزدیک کننده و چرخاننده خارجی و داخلی ران بر زاویه Q مردان مبتلا به سندرم پتلوفمورال تاثیرگذار است.

١-۶ پیش فرض ها

1-آزمودنی های مورد مطالعه ، نمونه مناسبی از بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی بوده و نمونه ها افرادی را دربر میگیرند که درد آن ها ناشی از عوامل ساختار ی و عوامل بیرونی مانند جراحت نمی باشد .

۲ برنامه تمر ینی درست و دقیق بوده و نمونه های تجربی تمر ینات را مطابق برنامه طراحی شده به انجام رسانده اند .

3-نمونه های شاهد هیچ گونه برنامه تمر ینی خا صی نداشته اند.

4-آزمون های مقاومتی تحقیق حاضر به درستی طراحی شده و محقق به درستی آن ها را بکار برده است و آزمودنی ها با انگیزه تمام تلاش خود را در انجام آن ها بکار برده اند .

١-٧ محدودیت های تحقیق

١-٧-١ محدودیت های خارج از کنترل محقق

۱ – شرایط روحی و روانی آزمودنی ها قابل کنترل نبود .

۲ – شرایط زندگی و میزان فعالیت های روزانه آزمودنی ها طی دوران تحقیق قابل کنترل نبود.

١-٧-2 محدودیت های در کنترل محقق

۱ – آزمودنی ها همگی از بین مردان بین سنین ٢۵ تا ٣۵ سال انتخاب شده اند چرا که درافراد بالای ٣۵ سال احتمال ابتلا به استئوآرتریت وجود دارد لذا به منظور اطمینان از عدم ابتلا به آرتروز افراد بالای ٣۵ سال از طرح تحقیق حذف شدند .

2- کلیه آزمودنی ها سابقه درد طی٩ ماه گذشته و یا بیشتر را داشته اند .

3- هیچ کدام از آزمودنی ها سابقه جراحی زانو و یا دررفتگی کشکک را نداشته اند .

4- کلیه آزمودنی ها طی ۶ ماه گذشته و طول مدت تحقیق در هیچ گونه فعالیت ورزشی شرکت نمی کردند .

5- کلیه آزمود نی ها از بین افراد غیر ورزشکار انتخاب شد ه اند .

6-کلیه آزمود نی ها داروها ی ر ایج در درمان سندرم درد کشککی رانی را مصرف نمود ه اند .

7-پرسشنامه های درد در مورد هر دو زانو بوده است زیرا افراد مبتلا به سندرم از درد هر دو پا اظهار شکایت می کردند.

١-٨ واژه های کلیدی

تعاریف مفهومی (1) و عملیاتی (2)

تمرینات مقاومتی :

١- تمریناتی که منجر به افزایش نیروی عضلانی از طریق سازگاری های عصبی و عضلانی می گردد(١۰).

۲- در تحقیق حاضر با استفاده از کش های ورزشی با مقاومت متفاوت ، عضلات ابداکتور واداکتور و چرخاننده های ران آزمودنی ها تقویت شدند.

 

١- تمریناتی که منجر به افزایش نیروی عضلانی از طریق سازگاری های عصبی و عضلانی می گردد(١۰).

 

 

۲- در تحقیق حاضر با استفاده از کش های ورزشی با مقاومت متفاوت ، عضلات ابداکتور واداکتور و چرخاننده های ران آزمودنی ها تقویت شدند.