تعریف و تبیین رویکرد بازبن افکنی با تاکید بر اکنونیت در معماری معاصرایران ، ،نمونه موردی …

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 138

معماری دیپلماتیک… 139

فصل پنجم. 161

طراحی.. 161

طرح و نقشه ها 162

 

فهرست تصاویر

شکل یک -بازتعریف ساختار توده و فضا به صورت کمی                                                                                                                                                         16

شکل دو -گسترش تحلیل در دو راستای                                                                                                                                                                                                       16

شکل سه -گسترش در راستای محور                                                                                                                                                                                         17

شکل چهار-گسترش با تعریف عناصر                                                                                                                                                                                        17

شکل چنج -نظام آوایی توده و فضا                                                                                                                                                                                           18

شکل شش -نظام آوایی توده و فضا                                                                                                                                                                                          18

عبدالواحدد الوکیل ،برنده ی جایزه ی آقاخان                                                                                                                                                                           70

سفارت قطر تهران ،شرکت مشاور باوند ،حسین شیخ زین الدین                                                                                                                                                 152

سفارت ایران در بانکوک ،تایسند ،سید هادی میرمیران                                                                                                                                                              153

سفارت ایران در بانکوک ،تایسند ،سید هادی میرمیران                                                                                                                                                                                  153

تحلیل سایت                                                                                                                                                                                                                             159

پرسپکتیو پرنده                                                                                                                                                                                                                          161

پرسپکتیو ناظر                                                                                                                                                                                                                            162

پرسپکتیو داخلی                                                                                                                                                                                                                        163

پرسپکتیو داخلی                                                                                                                                                                                                                        163

:پرسپکتیو دید ناظر                                                                                                                                                                                                                    164

پلان طبقه هم کف                                                                                                                                                                                                                    165

:پلان زیر زمین                                                                                                                                                                                                                          165

پلان طبقه اول                                                                                                                                                                                                                           166

پلان طبقه دوم                                                                                                                                                                                                                           166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

     کلیات تحقیق