تعیین مهمترین فاکتورهای محیطی و بیولوژیکی تأثیرگذار برفرسایش خندقی درمناطق خشک و نیمه خشک استان …

…………………………………………………………………………………………..

53

5-2- بررسی نقش عوامل فیزیوگرافی در تولید رسوب خندق­ها……………………….

53

5-2-1- شیب زمین …………………………………………………………………………………

53

5-2-2- مساحت حوزه……………………………………………………………………………..

54

5-2-3- جهت زمین…………………………………………………………………………………

54

5-2-4- ارتفاع از سطح دریا………………………………………………………………………

54

5-2-5- نوع خندق ………………………………………………………………………………….

55

5-3- بررسی نقش عناصر فیزیکی و شیمیایی با فرسایش خندقی……………………….

55

5-4- بررسی نقش پارامتر­های بیولوژیکی بر فرسایش خندقی………………………….

56

5-4-1- تاثیر کاربری بر فرسایش خندقی ……………………………………………………

56

5-4-2- تاثیر درصد پوشش بر فرسایش خندقی ……………………………………………

56

5-5- تعین مهمترین فاکتور­های موثر بر فرسایش خندقی مناطق مورد مطالعه ……….

57

5-6- راه حل­ها و پیشنهادات………………………………………………………………………

59

منابع مورد استفاده…………………………………………………………………………………….

61

فهرست جداول

عنوان و شماره شکل صفحه

جدول(1-1)  طبقه بندی براساس تعداد و تراکم خندقها در واحد سطح……………… 11
جدول(1-2)  طبقه بندی براساس عمق مساحت حوزه……………………………………… 12
جدول(1-3) طبقه بندی براساس عمق ووسعت منطقه خندقی……………………………. 14
جدول(1-4) طبقه بندی براساس طول………………………………………………………….. 14
جدول(1-5) طبقه بندی براساس توصیه فائو………………………………………………….. 14
جدول (4-1) میانگین پارامترهای مربوط به فرسایش خندقی…………………………….. 41
جدول (4-2) همبستگی پارامترهای فیزیکی با فرسایش خندقی………………………… 46
جدول (4-3)  همبستگی پارامترهای شیمیایی با فرسایش خندقی………………………. 47
جدول(4-4)پارامترها با محورهای 1 و 2 -PCA…………………………………………..

جدول (4-5)گونه های موجود درحوزه زهکشی خندق­های منطقه چوار…………….

48

49

جدول (4-6)گونه های موجود درحوزه زهکشی خندق­های منطقه صالح آباد…….. 49
جدول (4-7)گونه های موجود درحوزه زهکشی خندق­های منطقه دهلران…………. 49

عنوان و شماره شکل

صفحه
تصویر (1-1)  مراحل تشکیل خندق………………………………………………………………………… 9
تصویر(1-2) مراحل مختلف تشکیل سر خندق………………………………………………………….. 10
تصویر(1-3) انواع مختلف فرسایش خندقی……………………………………………………………… 13
تصویر(1-4) انواع مختلف سر خندق………………………………………………………………………. 15
تصویر(3-1)  نمایی کلی از منطقه مورد مطالعه………………………………………………………….. 22
تصویر(3-2) پراکنش خندق ها در مناطق مورد مطالعه ……………………………………………….. 25
تصویر(3-3) نقشه کاربری اراضی چوار……………………………………………………………………. 27
تصویر (3-4) کاربری اراضی مهران(صالح آباد)…………………………………………………………. 27
تصویر (3-5) کاربری اراضی دهلران………………………………………………………………………… 27
تصویر (3-6) خندق از نوع خطی …………………………………………………………………………… 33
تصویر (3-7) خندق از نوع پنجه ای ……………………………………………………………………….. 33
تصویر (3-8) خندق از نوع جبهه­ای ……………………………………………………………………….. 34
تصویر (3-9) اندازه گیری ارتفاع هدکت…………………………………………………………………. 34
تصویر (3-10) اندازه گیری عرض بالا خندق…………………………………………………………….. 35
تصویر (4-1) آنالیز چند متغیره (PCA)…………………………………………………………………… 48
تصویر (4-2) نمومه شماتیک از مقطع های بدست آمده خندق­­ها…………………………………… 49

عنوان و شماره نمودار صفحه
    نمودار (3-1)  نمودار درصد بارندگی فصلی ایستگاه صالح آباد……………………….. 23
نمودار(4-1)اثر شیب بر فرسایش خندقی……………………………………………………… 42
نمودار (4-2) اثر جهت بر فرسایش خندقی …………………………………………………. 43
نمودار (4-3)اثر ارتفاع بر فرسایش خندقی …………………………………………………… 44
نمودار (4-4) رابطه بین کاربری اراضی و فرسایش خندقی………………………………. 45
نمودار  (4-5) رابطه بین نوع خندق و فرسایش خندقی……………………………………. 45