پایان نامه رایگان با موضوع الاستیکی، (۸).، ۴-۲-۳-، هاو

آب و بقیه آن از مواد آلبومینوئیدی تشکیل شده است که مهمترین آن اوآلبومین است. اووموسین یکی از پروتئین های تخم مرغ است که در ایجاد این ساختار ژله مانند بیشترین تاثیر را دارد. این ترکیب بیان کننده شکل الاستیکی و فیبری مولکول می باشد که مسئول ویسکوزیته یا چسبندگی آلبومین است (۸).

۴-۲-۳- واحد هاو

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی، محصولات کشاورزی، حمل و نقل، مواد غذایی

پاسخی بگذارید