پایان نامه رایگان با موضوع تری گلیسرید، تحلیل داده، نرم افزار، مدل ریاضی

با سرعت ۲۵۰۰ دور در دقیقه قرار گرفت، تا سرم آن جدا شود. بعد از جدا سازی سرم خون، هر یک از نمونه های سرم به لوله های آزمایش مخصوص انتقال داده شد، با استفاده از کیت‌های خونی شرکت زیست شیمی و توسط دستگاه اسپکتوفتومتر پارامترهای بالا برای نمونه‌های خونی اندازه گیری شدند. غلظت لیپو‌پروتئین های با چگالی خیلی پایین (VLDL) با استفاده از رابطه پیشنهادی فریدوالد و همکاران (۶۴) بصورت یک پنجم غلظت تری گلیسرید، تعیین گردید. غلظت لیپو‌پروتئین های با چگالی پایین (LDL) نیز از طریق رابطه پیشنهادی محققین فوق الذکر بدین صورت محاسبه شد:
LDL = کلسترول کل- HDL- VLDL
VLDL = تری گلیسرید
۵
۳-۹- صفات کیفی تخم مرغ
در طول دوره ‌آزمایش شاخص های کیفی تخم مرغ به روش‌های ذیل و هر دو هفته یک بار اندازه‌گیری گر‌‌‌‌‌‌‌دید‌‌‌‌.
۳-۹-۱- ارتفاع سفیده: بوسیله دستگاه egg quality examining stand و در سه نقطه متفاوت بخش غلیظ سفیده نزدیک به زرده اندازه گیری گردید.

۳-۹-۲- تعیین ضخامت پوسته: برای اندازه گیری ضخامت پوسته تخم مرغ از سه مقطع تخم مرغ دو انتها و وسط تخم مرغ بوسیله دستگاه کولیس مخصوص با دقت ۰۰۱/۰ میلی‌متر ضخامت پوسته اندازه گیری و میانگین آن به عنوان ضخامت پوسته ثبت شد.

۳-۹-۳- تعیین استحکام پوسته: بوسیله دستگاه egg shell intensity meter اندازه گیری گردید.
۳-۹-۴- شاخص رنگ زرده: توسط طیف رنگی استاندارد دارای درجه بندی ۱ تا ۱۵ و با روش مقایسه‌ای انجام گرفت.
۳-۹-۵- ‌‌ تعیین واحد هاو۳۱ تخم مرغ: با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید.
HU= 100 log (H +57/7 – 7/1 W37/0)
H:به میلی‌متر ارتفاع سفیده
Wبه گرم : وزن تخم مرغ

۳-۹-۶- نحوه و تعیین مقدار کلسترول تخم مرغ
برای اندازه گیری کلسترول زرده تخم مرغ روشهای مختلفی ارائه شده اند. اما روش مورد استفاده در این آزمایش روش تغییر یافته پاسین۳۲ و همکاران (۱۹۹۸) می باشد که در عین سادگی از دقت بالایی برخوردار است. بدین منظور ابتدا زرده تخم مرغ را به دقت از بخش سفیده جدا کرده و مقدار ۱ گرم از آن را وزن کرده و بخوبی آن را بهم زده تا محلول یکنواختی از آن فراهم شود، سپس زرده را به ۹ میلی لیتر آب نمک ۲ درصد اضافه کرده، محلول را به مدت ۲ ساعت توسط شیکر به شدت تکان داده شد. یک میلی لیتر از محلول زرده رقیق شده را ۱۰ برابر با همان غلظت آب نمک رقیق گردید. سپس برای تهیه نمونه، ۱۰۰ میکرولیتر آب نمک، یک میلی لیتر معرف آنزیمی و مقدار ۱۰ میکرو‌لیتر محلول آماده شده را باهم مخلوط شد، برای تهیه استاندارد کلسترول۱۰۰ میکرولیتر آب نمک، یک میلی لیتر معرف آنزیمی و مقدار ۱۰ میکرو لیتر معرف استاندارد باهم مخلوط گردید.
برای تهیه محلول بلانک، به جای استاندارد یا نمونه از ۱۰ میکرولیتر آب دیونیزه شده استفاده شد. نمونه‌ها را به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سلیسیوس در حمام آب گرم قرار داده پس از این مدت جذب نور را در طول موج ۵۴۶ نانومتر قرائت گردید. میزان کلسترول نمونه طبق فرمول زیر بر حسب میلی‌گرم بر گرم زرده محاسبه می‌شود.

= میزان کلسترول نمونه (میلی‌گرم در هرگرم زرده)

۳-۱۰- طرح آماری
این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۶ تیمار، ۴ تکرار در هر تیمار و ۳ قطعه مرغ تخمگذار در هر تکرار انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزاری آماری SAS انجام گردید (۱۱۰). مقایسه میانگین تیمار ها نیز با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد (۵۴).

۳-۱۱- مدل ریاضی طرح آماری به صورت زیر می باشد.
Xijk = µ + Ai + Bj + (ABij) + €ijk
Xijk:هر مشاهده
µ : میانگین
Ai : اثر سطح کنجاله گوار
Bj : اثرسطح آنزیم
ABij : اثر متقابل سطح کنجاله گوار و آنزیم
€ijk : خطای آزمایش

فصل چهارم

۴-۱ – صفات عملکردی
۴-۱-۱- خوراک مصرفی
با توجه به نتایج بدست آمده (جدول ۴-۱)، تأثیر سطوح مختلف کنجاله گوار در جیره بر مقدار خوراک مصرفی از نظر آماری معنی دار نبود (۰۵/۰P). داسکایرن۳۶ و همکاران (۲۰۰۴) نشان دادند، آنزیم بتا-ماناناز با هیدرولیز پلی ساکاریدهای غیر نشاسته‌ای (گالاکتومانان) قابلیت دسترسی به مواد مغذی (چربی و نشاسته) و هضم آنها را بهبود بخشیده و ممکن است نیاز حیوان برای مصرف خوراک بیشتر به منظور دسترسی به این مواد مغذی را کاهش دهد. لی۳۷ و همکاران (۲۰۰۵) نشان دادند با استفاده از مکمل آنزیمی، کنجاله گوار می تواند به مقدار ۵ درصد در جیره جوجه‌های گوشتی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به نتایج جدول ۴-۱(اثرات متقابل)، مقدار میانگین خوراک مصرفی تحت تاثیر متقابل سطوح کنجاله گوار و مکمل آنزیمی قرار گرفت. به نحوی که بیشترین مقدار خوراک مصرفی مربوط به سطح ۸ درصد کنجاله گوار و بدون مکمل آنزیمی و کمترین مقدار خوراک مصرفی مربوط به سطح ۴ درصد کنجاله گوار حاوی مکمل آنزیمی بود (۰۵/۰P). همانطوری که نتایج نشان می دهد، هیچ اختلاف معنی داری بین میانگین خوراک مصرفی مرغ هایی که با سطوح صفر و ۸ درصد کنجاله گوار با و بدون افزودن مکمل آنزیمی تغذیه شده اند در طی آزمایش مشاهده نگردید (۰۵/۰P). بطوریکه کمترین میانگین وزن توده تخم مرغ، مربوط به جیره حاوی ۸ درصد کنجاله گوار و بدون افزودن مکمل آنزیمی و بیشترین میانگین وزن توده تخم مرغ مربوط به استفاده از جیره حاوی ۴ درصد کنجاله گوار با افزودن مکمل آنزیمی بود. نتایج این آزمایش با یافته های زانگ (۲۰۰۴) که گزارش کرد، ۲۵۰۰۰۰ واحد مکمل آنزیمی همی سل در کیلوگرم میانگین وزن توده تخم مرغ را در مرغ های تخمگذار که با سطوح ۱۵ و ۲۰ کنجاله گوار تغذیه شدند به طور عددی افزایش داد مطابقت داشت. میانگین وزن توده تخم مرغ تحت تاثیر دو عامل میانگین وزن تخم مرغ و درصد تولید تخم مرغ قرار دارد، با توجه به معنی دار بودن اثر متقابل کنجاله گوار و مکمل آنزیمی بر میانگین وزن تخم مرغ، نتایج بدست آمده در مورد وزن توده تخم مرغ قابل توجیه است.

۴-۱-۵- ضریب تبدیل غذایی
با توجه به جدول ۴-۱ با افزایش سطح کنجاله گوار در جیره ضریب تبدیل غذایی افزایش یافت هرچند این افزایش معنی دار نبود (۰۵/۰p). ضریب تبدیل غذایی تابعی از میانگین وزن تخم مرغ و مصرف خوراک است، با توجه به اینکه اثر مکمل آنزیمی بر مصرف خوراک از نظر آماری معنی دار بود، نتیجه بدست آمده قابل توجیه است. لی و همکاران (۲۰۰۵) نیز گزارش کردند که با استفاده از آنزیم همی‌سل در جیره حاوی ۵ درصد کنجاله گوار ضریب تبدیل غذایی را بطور معنی داری بهبود داد. وئو و همکاران (۲۰۰۵) گزارش کردند افزودن ۰۵/۰ درصد مکمل آنزیم بتا-ماناناز (همی‌سل) در جیره غذایی مرغ های تغذیه شده با انرژی پایین ضریب تبدیل غذایی را در حدود ۴/۲ درصد بهبود بخشید. اوهیدا و همکاران (۲۰۰۲) گزارش کردند افزودن مکمل آنزیمی همی‌سل تاثیری بر ضریب تبدیل غذایی نداشت. اثر متقابل معنی داری بین کنجاله گوار و مکمل آنزیمی برای ضریب تبدیل غذایی وجود داشت. به نحوی که بیشترین ضریب تبدیل غذایی به جیره حاوی ۸ درصد کنجاله گوار فاقد آنزیم و کمترین آن به جیره حاوی صفر در صد کنجاله گوار با مکمل آنزیمی بود (۰۵/۰p). بهترین پاسخ نسبت به استفاده از آنزیم در جیره دارای سطح ۸ درصد کنجاله گوار مشاهده شد. نتایج فوق نشان داد استفاده از کنجاله گوار تا سطح ۸ درصد با مکمل آنزیمی هیچ تاثیر نامطلوبی روی ضریب تبدیل غذایی مرغ های تخمگذار نداشت.

۴-۱-۶- افزایش وزن
همانطوریکه در جدول ۴-۱ مشاهده می گردد، با افزایش سطح کنجاله گوار وزن بدن کاهش داشت، اما از لحاظ آماری معنی دار نبود (۰۵/۰p). بطوریکه سطح ۸ درصد کنجاله گوار بیشترین رنگ زرده و سطح صفر درصد کمترین رنگ زرده را نشان داد. از آنجایی که بیشترین مصرف خوراک در تیمار حاوی ۸ درصد کنجاله گوار مشاهده گردید، بنابراین با افزایش مصرف خوراک و افزایش مصرف مواد رنگدانه‌ای (ذرت) بیشترین مقدار رنگ زرده در تیمار حاوی ۸ درصد کنجاله گوار مشاهده گردید. درحالیکه گوتیرز و همکاران (۲۰۰۷) گزارش کردند، با افزایش سطح کنجاله گوار در جیره رنگ زرده کاهش یافت. که این اثر احتمالا ناشی از کاهش مقدار ذرت در جیره متناسب با افزایش سطح کنجاله گوار بیان شد. همچنین ورما۴۱ و مکناب (b1984) نیز کاهش شاخص رنگ زرده گزارش کردند، وقتی که مرغ های تخمگذار از جیره‌های دارای سطوح ۱۰ و ۲۰ درصد کنجاله گوار تغذیه شدند. رنگ زرده تحت تاثیر مکمل آنزیمی قرار گرفت، استفاده از سطح ۰۵/۰درصد آنزیم بطور معنی داری رنگ زرده را کاهش داد (۰۵/۰p). در زمان استفاده از آنزیم با توجه به کاهش مصرف خوراک دریافت مواد رنگدانه‌ای (ذرت)، کاهش می یابد بنابراین کاهش رنگ زرده در تیمار حاوی آنزیم قابل توجیه است. همانطوریکه در جدول مشاهده می شود، اثر متقابل معنی دار بین کنجاله گوار و مکمل آنزیمی برای رنگ زرده وجود داشت. به نحوی که بیشترین رنگ زرده مربوط به سطح ۸ درصد کنجاله گوار فاقد آنزیم و کمترین رنگ زرده مربوط به سطح ۴ درصد کنجاله گوار و ۰۵/۰ مکمل آنزیمی مشاهده گردید (۰۵/۰p). درحالیکه زانگ (۲۰۰۴) گزارش کرد با افزودن آنزیم همی سل به جیرهای حاوی ۲۰ درصد کنجاله گوار ، افزایش معنی داری روی شاخص رنگ زرده در هفته ۳ و ۷ آزمایش مشاهده شد.

۴-۲-۲- ارتفاع سفیده
همانطوریکه در جدول ۴-۲- مشاهده می شود، تاثیر سطوح مختلف کنجاله گوار در جیره بر ارتفاع سفیده از نظر آماری معنی دار نبود. با این وجود در میان تیمارهای حاوی سطوح مختلف کنجاله گوار، تیمارهای حاوی صفر درصد کنجاله گوار بهترین عملکرد را از نظر ارتفاع سفیده دارا بودند کاهش ارتفاع سفیده با افزایش سطح کنجاله گوار می تواند ناشی از عدم تعادل اسید آمینه و پائین بودن قابلیت هضم پروتئین نسبت به کنجاله سویا باشد. ارتفاع سفیده تحت تاثیر مکمل آنزیمی قرار نگرفت (۰۵/۰p). در میان تیمارهای آزمایشی بیشترین ارتفاع سفیده مربوط به جیره صفر درصد کنجاله گوار با سطح ۰۵/۰درصد مکمل آنزیمی و کمترین ارتفاع سفیده مربوط به جیره ۸ درصد کنجاله گوار بدون افزودن آنزیم مشاهده گردید. حدود ۸۵ درصد ماده خشک سفیده تخم مرغ را پروتئین تشکیل می دهد. سفیده هر چه غلیظ تر باشد کیفیت آن بهتر است. سفیده مایع آلبومینی زلال و غلیظی است که تمام فضاهای واقع در فاصله بین غشاء پوسته و زرده را پر می کند. سفیده یا آلبومین تخم مرغ تقریبا ۶۰ درصد وزن کل تخم مرغ را در بر دارد که ۷۸ درصد ای

About the author