دسته بندی: عمومی
پایان نامه رایگان با موضوع 
تری گلیسرید، منابع طبیعی، کشاورزی و منابع طبیعی، گروه کنترل

و هزینه‌ای جیره‌های کاربردی که حاوی بتامانان است در مرغان تخمگذار کاهش می دهد.
جکسون و همکاران (۲۰۰۴) در یک آزمایش اثرات سطوح درجه بندی شده بتا- ماناناز (۰,۵۰,۸۰ و‌‌‌۱۱۰ واحد / گرم جیره) را بر روی عملکرد جوجه خروس‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های بر پایه ذرت و سویا بررسی کردند. نتایج بدست آمده توسط آنها نشان داد افزودن۸۰ واحد آنزیم بتاماناناز به هر گرم جیره ، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل بهبود داد (۰۵/۰P) و استفاده از دوز بالاتر، پاسخ مشابهی برای صفات اندازه گیری شده داشت .
داسکاراین۲۸ و همکاران (۲۰۰۴) با افزایش استفاده از آنزیم بتا-ماناناز در جیره بر پایه ذرت و سویا که شامل ۱۰ گرم در کیلوگرم گوار گام بوده بهبود معنی داری را در انرژی قابل متابولسیم جیره‌‌های غذایی جوجه‌های گوشتی به دست آوردند.
جکسون و همکاران (۲۰۰۴) گزارش کردند مکمل آنزیمی همی‌سل و گوار گام (صمغ گوار) تاثیر معنی داری روی سطوح هماتوکریت، فسفر، کلسیم، تری گلیسرید و کلسترول سرم نداشت، اما مکمل آنزیمی از نظر عددی باعث افزایش سطوح تری گلیسرید، کلسیم و فسفر گردید.

فصل سوم

۳-۱- مدیریت و مکان آزمایش
۳-۱-۱- مواد آزمایشی
تعداد ۷۲ قطعه مرغ تخمگذار سویه تجاری های- لاین w-36در دوره دوم تخمگذاری به منظور انجام آزمایش خریداری شدند. مرغها بعد از ورود به سالن، به طور تصادفی در قفس های مخصوص مرغ تخمگذار قرار داده شدند. هر سه قطعه مرغ در یک قفس قرار داده شد و هر قفس به عنوان یک تکرار در نظر گرفته شد.

۳-۱-۲- محل آزمایش
این آزمایش به مدت ۱۲ هفته در محل سالن مرغ تخمگذار ایستگاه آموزشی – تحقیقاتی گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد. شکل ۳-۱- سالن و واحدهای آزمایشی (قفس) را نشان می دهد.

شکل (۳-۱) سالن و واحدهای آزمایشی(قفس‌ها)

۳-۱-۳- آماده سازی سالن پرورش
جهت آماده سازی سالن ابتدا کلیه قسمتهای سالن، ظروف آبخوری و دانخوری به منظور اطمینان از عدم آلودگی، شستشو و ضد عفونی گردید. قفس‌ها با ابعاد (cm30×۴۵×۴۶) به صورت دو طبقه سیستم کالیفرنیایی بودند، بین دانخوری هر قفس توسط شابلونهای چوبی از یکدیگر جدا گردید، تا مرغ‌های هر تکرار به غذای دیگر تکرارها دسترسی نداشته باشند. قسمت پایین هر قفس که محل جمع‌آوری تخم‌مرغها بود توسط سیمی جدا گردید تا تخم‌مرغهای هر تکرار از دیگر تکرارها جدا شوند. با استفاده از دانخوری هایی مخصوص به طول برابر با طول قفس‌ها و آبخوری ناودانی تعبیه شده در جلوی قفس ها، غذا و آب مورد نیاز مرغها تأمین گردید. دمای آشیانه توسط دماسنج جیوه‌ای حداقل و حداکثر، کنترل می‌شد. برنامه نوردهی طبق راهنمای پرورش سویه تجاری، های- لاین w-36 به صورت ۱۶ساعت روشنایی و ۸ ساعت خاموشی در نظر گرفته شد.

۳-۱-۴- دوره پیش آزمایش
قبل از شروع آزمایش اصلی برای اطمینان از یکسان بودن تولید در واحدهای آزمایشی به مدت ۲ هفته مرغ های تخمگذار تحت رکورد گیری قرار گرفتند.

۳-۲- تیمارهای آزمایشی
این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۶ تیمار، ۴ تکرار در هر تیمار و ۳ قطعه مرغ تخمگذار در هر تکرار انجام شد. در مجموع ۲۴ واحد آزمایشی وجود داشت که تعداد ۷۲ قطعه مرغ مورد استفاده قرار گرفت.
در این آزمایش تیمارهای آزمایشی به صورت زیر تنظیم شدند:

تیمار۱: جیره پایه حاوی ذرت و سویا بدون افزودن آنزیم همی سل (گروه کنترل)
تیمار۲: جیره پایه حاوی ذرت و سویا به همراه ۵۰۰ گرم در تن آنزیم همی سل
تیمار۳: جیره حاوی ۴% کنجاله گوار بدون افزودن آنزیم همی سل
تیمار۴: جیره حاوی ۴% کنجاله گوار به همراه ۵۰۰ گرم در تن آنزیم همی سل
تیمار ۵ :جیره حاوی ۸% کنجاله گوار بدون افزودن آنزیم همی سل
تیمار۶: جیره حاوی ۸% کنجاله گوار به همراه ۵۰۰ گرم در تن آنزیم همی سل

۳-۳- جیره های آزمایشی
احتیاجات غذایی مرغ‌ها از راهنمای مدیریت مرغ های تخمگذار سفید های لاین w36 با توجه به سن گله و مقدار خوراک مصرفی استخراج شد و با توجه به احتیاجات، جیره‌ها با استفاده از نرم افزار UFFDA تنظیم گردید. همچنین انرژی و پروتئین کلیه جیره‌ها یکسان در نظر گرفته شد. اقلام خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره های غذایی مورد آزمایش در جدول شماره ۳ -۱ ارائه شده است.

جدول ۳-۱ – اقلام خوراکی و ترکیبات شمیایی جیره‌های آزمایشی
جیره
مواد خوراکی (%)
جیره ۱
جیره ۲
جیره ۳
جیره ۴
جیره ۵
جیره ۶
ذرت
۴۷/۶۴
۴۷/۶۴
۷۲/۶۴
۷۲/۶۴‌
۸۱/۶۵
۸۱/۶۵
کنجاله گوار
۰۰/۰‌‌‌‌
۰۰/۰
۰/۴
۰/۴
۰/۸‌‌‌‌
۰/۸
کنجاله سویا
۲۵/۲۴‌‌‌
۲۵/۲۴
۵۷/۲۰
۵۷/۲۰
۲۶/۱۷
۲۶/۱۷
کربنات کلسیم
۵/۵
۵/۵
۵/۵
۵/۵
۵/۵
۵/۵
دی کلسیم فسفات
۴۷/۲
۴۷/۲
۴۸/۲
۴۸/۲
۴۹/۲
۴۹/۲
روغن گیاهی
۳۷/۲
۳۷/۲
۶۱/۱
۶۱/۱
۰/۱
۰/۱
نمک
۳/۰
۳/۰
۳/۰
۳/۰
۳/۰
۳/۰
مکمل معدنی۱
۲۵/۰
۲۵/۰
۲۵/۰
۲۵/۰
۲۵/۰
۲۵/۰
مکمل ویتامینه۲
۲۵/۰
۲۵/۰
۲۵/۰
۲۵/۰
۲۵/۰
۲۵/۰
DL- متیونین
۱۴/۰
۱۴/۰
۱۴/۰
۱۴/۰
۱۴/۰
۱۴/۰
آنزیم همی سل
۰۰/۰
۰۵/۰
۰۰/۰
۰۵/۰
۰۰/۰
۰۵/۰
ترکیبات شیمیایی(%)

انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری برکیلوگرم)
۲۹۰۰
۲۹۰۰‌
۲۹۰۰
۲۹۰۰
۲۹۰۰
۲۹۰۰
پروتئین خام(%)
۵/۱۵
۵/۱۵
۵/۱۵
۵/۱۵
۵/۱۵
۵/۱۵
فیبر خام (%)
۶۲/۲
۶۲/۲
۸۸/۲
۸۸/۲
۱۰/۳
۱۰/۳
کلسیم(%)
۴۰/۴
۴۰/۴
۴۰/۴
۴۰/۴
۴۰/۴
۴۰/۴
فسفرقابل دسترس(%)
۴۶/۰
۴۶/۰
۴۶/۰
۴۶/۰
۴۶/۰
۴۶/۰
لیزین(%)
۸۲/۰
۸۲/۰
۸۲/۰
۸۲/۰
۸۲/۰
۸۲/۰
متیونین+سیستئین(%)
۷۹/۰
۷۹/۰
۷۹/۰
۷۹/۰
۷۹/۰
۷۹/۰
۱- مکمل معدنی مورد استفاده مقادیر زیر را در هر کیلوگرم جیره فراهم میکند: شامل ۵/۲۷ میلیگرم گوگرد، ۱۵۰ میلیگرم منگنز، ۸/۱۶ میلیگرم آهن، ۷/۱ میلیگرم مس، ۵/۱۲۵ میلیگرم روی، ۲۵/۰ میلیگرم سلنیوم، ۰۵/۱ میلیگرم ید و ۸۴/۰ میلیگرم مولیبدن می باشد.
۲- مکمل ویتامینه مورد استفاده مقادیر زیر را در هر کیلوگرم جیره فراهم میکند: شاملIU 023/11 ویتامین A ،IU 46 ویتامین E ، IU 85/3 ویتامین D3 ، IU 47/1 ویتامین K ، ۹۴/۲ میلی گرم تیامین، ۸۵/۵ میلیگرم ریبوفلاوین، ۲۱/۲۰ میلیگرم اسید پنتوتنیک، ۵۵/۰ میلیگرم بیوتین، ۷۵/۱ میلیگرم اسید فولیک، ۶۷/۴۷۷ میلیگرم کولین، ۵/۱۶ میلیگرم ویتامین B12 ، ۹۳/۴۵ میلیگرم نیاسین، ۱۷/۷ میلیگرم پریدوکسین می باشد.

۳-۴- تعیین ترکیبات شیمیایی کنجاله گوار
ابتدا برای آگاهی از مواد مغذی موجود در کنجاله گوار مورد استفاده، نمونه‌ای از آن گرفته شد و به آزمایشگاه تغذیه دام گروه علوم دامی منتقل و طبق روشهای متداول (۲۰۰۲AOAC,) مقدار پروتئین خام، چربی خام، فیبر خام و ماده خشک اندازه گیری شد (۳۶). ترکیبات شیمیایی بدست آمده در جدول ۳-۲- ارائه شده است.

جدول۳-۲ – ترکیب شیمیایی کنجاله گوارتعیین شده در آزمایشگاه
ترکیبات شیمیایی مقدار برحسب درصد
ماده خشک ۰۶/۰ ±۶/۹۶
پروتئین خام ۵/۰ ±۶۲/۵۸
چربی خام ۱۷/۰ ±۳۲/۷
فیبر خام ۱۳/۶

۳-۵- آنزیم مورد استفاده در این تحقیق
آنزیم مورد استفاده در این آزمایش همی سل ( فرآورده تخمیری از باسیلوس لنتوس) بوده است. همی سل حاوی مقادیر بالای از آنزیم بتا-ماناناز که مهمترین جزء فعال آن است که سبب تجزیه بتامانان ها (گالاکتومانان در کنجاله گوار) می گردد، سطح توصیه شده آنزیم بتا-ماناناز توسط شرکت تولید کننده ۱۰۰ میلیون واحد (MU) در تن است. در این طرح مقدار مصرف آنزیم برای تیمارهای حاوی آنزیم ۰۵/۰ درصد در نظر گرفته شد.

۳-۶- میزان فعالیت در هر کیلوگرم آنزیم
آنزیم مورد استفاده در این آزمایش دارای مقادیر فعال زیر در هر کیلوگرم آنزیم بود که در جدول ۳-۳ ارائه شده است (۴۰).
جدول ۳-۳ مقادیر آنزیم‌های موجود در مولتی آنزیم همی سل
آنزیم همی سل
فعالیت در هر کیلوگرم*
بتاماناناز‌‌
۱۰۶×۱۴۰
آلفا آمیلاز
۱۰۶×۷۰
بتاگلوکاناز
۱۰۶×۴۰
زایلاناز
۱۰۶×۱۵
سلولاز
۱۰۶×۱۵
*برگرفته از کاتالوگ منتشر شده توسط شرکت ChemGen ,( 2002).

۳-۷- صفات عملکردی
۳-۷-۱- میانگین خوراک مصرفی
مقدار میانگین خوراک مصرفی هر واحد آزمایشی هر هفته یکبار از کسر مقدار خوراک باقیمانده از مقدار دان داده شده در پایان هفته، با استفاده از روابط زیر محاسبه شد.

= میانگین خوراک مصرفی روزانه هر مرغ (گرم)

۳-۷-۲- میانگین وزن تخم مرغ
میانگین وزن تخم مرغ از طریق تقسیم وزن تخم مرغهای تولیدی در هفته بر تعداد تخم مرغ بدست آمد.

= میانگین وزن تخم مرغ

۳-۷-۳- درصد تولید تخم مرغ۲۹
برای محاسبه درصد تولید هر واحد آزمایشی هر روز در یک ساعت معین تعداد تخم مرغ تولیدی شمارش و ثبت شد. در صد تولید بر حسب مرغ روز به صورت هفتگی محاسبه شد.

= درصد تولید

۳-۷-۴- میانگین وزن توده تخم مرغ۳۰
میانگین وزن توده تخم مرغ از حاصل ضرب درصد تولید تخم مرغ در میانگین وزن تخم مرغ ها محاسبه گردید.
۳-۷-۵- ضریب تبدیل غذایی
ضریب تبدیل غذایی به صورت هفتگی از طریق تقسیم میزان خوراک مصرفی در طول هفته بر وزن تخم مرغ در هفته محاسبه گردید.

= ضریب تبدیل خوراک
۳-۷-۶- افزایش وزن بدن
برای توزین مرغ های تخمگذار ابتدا تعداد مرغ های هر تکرار به طور انفرادی درون سبد مخصوصی قرار داده شدند، سپس با استفاده از یک دستگاه ترازوی دیجیتالی با دقت ۵± گرم مرغ ها وزن کشی شدند.

۳-۸- نحوه و تعیین فراسنجه‌های خونی
در پایان دوره آزمایش جهت تعیین میزان کلسترول خون، تری گلیسرید، HDL از هر واحد آزمایشی یک قطعه مرغ انتخاب و توسط سرنگهای استریل از محل ورید زیر بال ۲ میلی‌لیتر خون جمع آوری شد. سپس میکروتیوب به آزمایشگاه منتقل و به مدت ۱۰ دقیقه در دستگاه سانتریفیوژ

برچسب ها :

ناموجود