رقابت و اثرات متقابل بین برهمکنش های غیر کوالانسی

به زبان انگلیسی

عنوان انگلیسی

فهرست جداول

عنوان

صفحه

جدول 4-1 انرژی برهمکنش انرژی همکاری و ثابت هامت کمپلکس­های استخلاف شدهY…X–TAZ در سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ بر حسب kcal mol-1.. 53

جدول 4-2 مهمترین پارامتر­های ساختاری برهم کنش­های پنیکوژنی، کالکوژنی، هالوژنی در کمپلکس­های Y…X–TAZ در سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ مقادیر ایتالیک و بلد برای ساختار دیمر. 56

شکل 4-3 نمونه ای از شکل مولکولی خواص مکان شناسی چگالی الکترونی بدست آمده از محاسبات AIM برای کمپلکس­های Y…X–TAZ. 60

جدول 4-3 نتایج تحلیلAIM در سطح نظریM06-2X/aug-cc-pVDZ، مقادیر چگالی الکترونی ρ و لاپلاسی الکترونی Ñ2ρدر نقاط بحرانی پیوند پنیکوژنی ، کالکوژنی و هالوژنی… 60

جدول 4-4 نتایج تحلیلNBO در سطح نظری M06-2X/aug-cc-pVDZ.. 62

Xدر سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ بر حسب kcal mol-1.. 65

در سطح نظری M06-2X/aug- cc-pVDZ.. 69

جدول 4-7 نتایج تحلیلAIM در سطح نظری M06-2X/aug-cc-pVDZ، مقادیر چگالی الکترونی ρ در نقاط بحرانی پیوند پنیکوژنی، کالکوژنی و هالوژنی و نقاط بحرانی قفس در برهمکنش p-p.. 71

جدول 4-8 نتایج تحلیل NBO در سطح نظری M06-2X/aug-cc-pVDZ.. 74

جدول 4-9 بیشینه و کمینه مقدار پتانسیل بر حسب کیلو کالری بر. 76

مول در در سطح نظریM06-2x/aug-cc-pVDZ 76

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان

صفحه

شکل1-1 مقایسه دقت اوربیتال­های اسلیتری و گوسین با افزایش تعداد جملات در تابع گوسین 24

شکل 2-1 مهمترین ساختارهای هندسی در برهمکنش p-p: الف) لبه به صفحه یا T-شکل ب) صفحه به صفحه ج) جابجا شده.R فاصله بین دو مرکز و r جابجایی افقی است. 29

شکل 2-2 برهمکنش p-pداروها با DNA… 30

شکل 2-3 شماتیک کلی از علائم و اختصارات برای انواع مختلفی از برهمکنش­های p-p، X نشان دهنده اتم یا استخلاف الکترون کشنده، Y نشان دهنده اتم یا استخلاف الکترون دهنده است. 32

شکل 2-4 شکلی از برهمکنش حلقه­های p مطابق با گزارش جانیک. برای وضوح بیشتر اتم­های هیدروژن حذف و ساختار هندسی صفحه به صفحه انتخاب شده است. 34

شکل2-5 برهمکنش بین دو صفحهp-p 38

شکل2-6 مدل بار نقط­های برای توصیف برهمکنشp-p 39

شکل2-8 ساختار جابجا شده p-p. 40

شکل 2-9 الف) ترکیب ککولن ب) نقشه سطوح چگالی الکترونی ترکیب ککولن . 41

ب) ساختارهندسی صفحه به صفحه p روی برهمکنش بین دو اتم p شکل 2-10الف) تاثیری از قطبش الکترون… 42

شکل2-11 الف) تاثیر قطبش الکترون­های p در اتم 1 (شکل2-12 ج) 43

ب) ساختارهندسی صفحه به صفحه  p روی برهمکنش بین دو اتم p  شکل 2-10الف) تاثیری از قطبش الکترون… 42

 

 

شکل2-11 الف) تاثیر قطبش الکترون­های p در اتم 1 (شکل2-12 ج) 43

 

برچسب ها : ،