مطالعه­ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه­ی دفن زباله­ی …

. 78

4-2-  انتخاب نمونه مناسب      78

4-2-1- خصوصیات خاک.. 78

4-2-2- ویژگی­های جذبی کادمیم    81

4-3- کانی­شناسی. 85

4-4- طبقه­بندی خاک مورد مطالعه در سیستم یونیفاید. 86

4-5- خصوصیات مکانیکی خاک مختلط با سطوح مختلف لئوناردیت.. 87

4-6- برآورد ضرایب جذبی خاک در مقایسه با تیمارهای مختلف لئوناردیت.. 90

4-6-1- محاسبه ضریب تفکیک­پذیری در شرایط غیر تراکمی. 96

4-7- انتشار مولکولی. 97

4-7-1- محاسبه ضریب تأخیری (R) 104

4-7-2- محاسبه ضریب تفکیک­پذیری در حالت متراکم. 104

4-8- مدل­سازی تحرک کادمیم در لاینر. 105

فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه­گیری.. 109

5-2- پیشنهادات.. 111

منابع  ……….. .. 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ‏1‑1: منابع زباله­های کادمیم­دار 1

جدول ‏2‑1: فهرست مواد خطرناک در آزمایش TCLP. 14

جدول ‏2‑2: گونه­های شیمیایی موجود در شیرابه طبق تحقیقات مختلف.. 16

جدول ‏2‑3: خصوصیات برخی از کانیهای رسی. 24

جدول ‏2‑4: آفینیته نسبی فلزات در خاک و اجزای سازنده آن. 39

جدول ‏3‑1: مختصات جغرافیایی محل نمونه­برداری.. 56

جدول ‏3‑2: مشخصات آزمایش پراکتور استاندارد. 64

جدول ‏3‑3: مشخصات لئوناردیت مورد استفاده 67

جدول ‏4‑1: خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه خاک­های مورد مطالعه. 78

جدول ‏4‑2: خصوصیات مکانیکی نمونه­های خاک.. 79

جدول ‏4‑3: پارامترهای جذبی فروندلیچ و لانگ­مویر. 84

جدول ‏4‑4: خصوصیات مکانیکی نمونه­های خاک.. 88

جدول ‏4‑5: غلظت تعادلی و مقدار ماده جذب شونده خاک و تیمارهای مختلف لئوناردیت.. 90

جدول ‏4‑6: پارامترهای جذبی فروندلیچ و لانگ­مویر. 96

جدول ‏4‑7: ضریب تفکیک­پذیری نمونه­های مورد مطالعه و فاکتورهای وابسته به آن در محاسبات.. 97

جدول ‏4‑8: فاکتور تأخیری و پارامترهای مؤثر در محاسبه آن. 104

جدول ‏4‑9: ضریب تفکیک­پذیری کادمیم در ستون­های انتشار 105

جدول ‏4‑10: پارامترهای ورودی به نرم­افزار Pollute. 106

جدول ‏4‑11: غلظت کادمیم موجود در آبخوان با لاینری متشکل از خاک نمونه­های مورد مطالعه. 107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل ‏1‑1: نقشه زمین­شناسی منطقه مورد مطالعه و محل­های نمونه­برداری.. 4

شکل ‏2‑1: طرح شماتیک یک لندفیل مهندسی- بهداشتی. 7

شکل ‏2‑2: لوله­های جمع­آوری و انتقال شیرابه در لایه زهکش… 8

شکل ‏2‑3: نحوه دوختن لایه­های ژئوتکستایل در حد فاصل لایه رسی و لایه زهکش… 8

شکل ‏2‑4: لایه­های مختلف یک لندفیل در حال ساخت.. 9

شکل ‏2‑5: مخزن جمع­آوری شیرابه لندفیل کینگ­استون کانادا 10

شکل ‏2‑6: انواع سیستم­های لاینری.. 12

شکل ‏2‑7: اصول طیف سنجی  XRD.. 20

شکل ‏2‑8: طرح هندسی از ساختار لایه کائولینیت.. 21

شکل ‏2‑9: چگونگی توزیع بار در لایه کائولینیت.. 21

شکل ‏2‑10: مکانیسم­های احتمالی جذب آب توسط سطوح رسی. 25

شکل ‏2‑11: مکانیسم­های مختلف جذب یون در سطح کانی. 27

شکل ‏2‑12: چهار دسته کلی هم­دماهای جذب سطحی. 29

و n در معادله فروندلیچ. 30

شکل ‏2‑14: کنترل کننده­های اصلی غلظت فلزات کمیاب در محلول خاک.. 37

شکل ‏2‑15: سه مکانیسم جذب کاتیون در سطح سیلیکات (مثل مونتموریلونیت) 38

شکل ‏2‑16: تحرک نسبی کاتیون­ها در میان خاک.. 40

شکل ‏2‑17: نمودار حلالیت کادمیم در خاک­های نیبلی با بافت لومی رسی. 44

شکل ‏2‑18: انتقال مایعات به طریقه فرارفت.. 50

شکل ‏2‑19: نمایش ریاضی جریان فرارفت.. 50

شکل ‏2‑20: انتشار مولکولی املاح. 52

شکل ‏3‑1: نمودار انواع رفتار خاک در برابر رطوبت.. 60

شکل ‏3‑2: دستگاه کاساگرانده برای تعیین حد خمیری خاک.. 61

شکل ‏3‑3: نحوه آماده کردن فیتیله mm2/3. 62

شکل ‏3‑4: ستون­های مدل لاینری آزمایش انتشار مولکولی. 72

شکل ‏3‑5: خارج کردن ستون انتشار مولکولی از درون قالب و قطعه­بندی آن. 73

شکل ‏3‑6: آماده کردن پیستون جهت استحصال آب منفذی.. 74

شکل ‏3‑7: پانل و گیج­های فشار دستگاه استحصال آب منفذی.. 75

شکل ‏4‑1: نمودار حد روانی خاک­های مورد مطالعه. 80

شکل ‏4‑2: نمودار تراکم خاک­های مورد مطالعه. 81

شکل ‏4‑3: هم­دماهای جذبی خاک­های مورد مطالعه. 82

شکل ‏4‑4: هم­دماهای جذبی فروندلیچ و لانگ­مویر. 83

برچسب ها : ،