مطالعه‌ای بر رشد قابلیت‌اعتماد

                                                                                                                      70

5-2 براورد بیزی رشد قابلیت اعتماد در داده های پیوسته………………………………………………………………… 71

5-2-1 روش بیزی CGP برای براورد رشد قابلیت اعتماد…………………………………………………………. 72

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

5-2-1-1 مثال……………………………………………………………………………………………………………… 74

5-2-2 براورد بیزی رشد قابلیت اعتماد با استفاده از توزیع پیشین مزدوج………………………………….. 75

5-2-2-1 براورد بیزی رشد قابلیت اعتماد در داده های خاتمه شکست…………………………………. 75

5-2-2-2 براورد بیزی رشد قابلیت اعتماد در داده های خاتمه زمان…………………………………….. 77

عنوان                                                                                              صفحه

5-2-2-3 مثال……………………………………………………………………………………………………………… 77

5-2-3 براورد بیزی رشد قابلیت اعتماد در داده های چندمرحله ای با نمونه کوچک………………………. 79

5-2-3-1 مثال……………………………………………………………………………………………………………… 82

5-3 براورد بیزی رشد قابلیت اعتماد در داده های گسسته……………………………………………………………….. 85

5-3-1 براورد بیزی رشد قابلیت اعتماد با استفاده از توزیع پیشین دریکله ترتیبی………………………. 85

5-3-1-1- مثال……………………………………………………………………………………………………………. 88

5-3-2 براورد بیزی رشد قابلیت اعتماد با استفاده از روش ماکسیمم آنتروپی توزیع پیشین بتا…….. 89

5-3-2-1 مثال……………………………………………………………………………………………………………… 93

5-4 ترکیب روش بیزی و سنتی………………………………………………………………………………………………….. 94

5-4-1 مثال                                                                                                               97

نتیجه گیری                                                                                                               100

واژه نامه فارسی- انگلیسی……………………………………………………………………………………………….. 101

واژه نامه انگلیسی-فارسی…………………………………………………………………………………………………. 104

منابع و مآخذ                                                                                                             107

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                              صفحه

شکل2-1: قابلیت اعتماد جاری و پیش افکن…………………………………………………………………………………… 12

شکل2-2: نمودار رشد قابلیت اعتماد…………………………………………………………………………………………….. 13

شکل3-1: نمودارلگاریتم MTBF تجمعی در مقابل لگاریتم زمان تجمعی………………………………………. 23

شکل3-2: مقدار  در مقابل شیب مدل دوان………………………………………………………………………….. 32

شکل 3-3: برازش مدل دوان و دونوان- مورفی به داده ها………………………………………………………………… 33

شکل3-4: نرخ شکست در دو مدل کوروAMSAA و GRG…………………………………………………………… 37

شکل3-5: برازش دو مدل کوروAMSAA و GRG به داده ها…………………………………………………………. 37

شکل 3-6: MTBFجاری، پیش افکن واقعی و پتانسیل واقعی در مدل ارزیابی مداوم تعمیم یافته کورو. 56

شکل4-1: هیستوگرام داده ها در بازه اول………………………………………………………………………………………. 59

شکل4-2: هیستوگرام داده ها در هر 10 بازه زمانی………………………………………………………………………… 59

شکل4-3: هیستوگرام داده ها در بازه سوم به بعد…………………………………………………………………………… 60

شکل4-4: هیستوگرام داده ها در بازه پنجم به بعد…………………………………………………………………………. 61

شکل5-1: براورد پارامترهای شکل و مقیاس………………………………………………………………………………….. 82

شکل5-2: توزیع های پسین 5 مرحله آزمون………………………………………………………………………………… 83

شکل5-3: منحنی های رشد قابلیت اعتماد تحت مدل بیزی و کوروAMSAA…………………………………. 84

فهرست جداول

عنوان                                                                                              صفحه

جدول1-1: مقادیر رتبه-میانه برای n=1,2,…,9…………………………………………………………………………….. 6

جدول2-1: داده های پیوسته زمان تا شکست………………………………………………………………………………… 15

جدول2-2: داده های گسسته پیروزی- شکست……………………………………………………………………………… 15

جدول2-3: داده های گسسته با حالت شکست………………………………………………………………………………. 16

جدول2-4: داده های گسسته تعداد شکست با زمان غیرتجمعی………………………………………………………. 16

جدول 2-5: داده های گسسته تعداد شکست با زمان تجمعی………………………………………………………….. 16

جدول2-6: داده های چندمرحله ای پیوسته……………………………………………………………………………………. 17

جدول2-7: داده های چندمرحله ای گسسته…………………………………………………………………………………… 18

جدول2-8: داده های قابلیت اعتماد……………………………………………………………………………………………….. 18

جدول2-9: داده های سیستم های میدانی……………………………………………………………………………………… 19

جدول3-1: زمان های رخداد56 شکست………………………………………………………………………………………… 27

جدول3-2: زمان های رخداد 10 شکست ومحاسبات مدل دوان و دونوان- مورفی……………………………… 32

جدول3-3: زمان های رخداد 10 شکست………………………………………………………………………………………. 36

جدول3-4: زمان های رخدادشکست و حالات شکست…………………………………………………………………….. 42

جدول3-5: زمانهای اولین رخداد B مجزا و EF آنها………………………………………………………………………. 42

جدول3-6: زمانهای رخداد56 شکست و حالات شکست………………………………………………………………… 47

جدول3-7: تعاریف حالات شکست در دومدل تعمیم یافته و ارزیابی مداوم کورو………………………………. 49

جدول3-8: زمانهای رخداد 50 شکست  و حالات شکست………………………………………………………………. 54

جدول3-9: زمانهای اولین رخدادBDD مجزا، EF صوری و واقعی آنها…………………………………………….. 55

جدول 4-1: زمانهای شکست در مراحل مختلف آزمون…………………………………………………………………… 63

عنوان                                                                                              صفحه

جدول4-2: زمانهای شکست تبدیل شده در مراحل مختلف آزمون………………………………………………….. 64

جدول4-3: زمانهای رخداد 17 شکست و اثرات آنها……………………………………………………………………….. 68

جدول4-4: براورد پارامترها در سه حالت بدون تعمیر، تعمیر کامل و تعمیرجزیی…………………………….. 69

جدول5-1: مقادیر وn، میزان اریبی براوردهای ML وبیزی آن………………………………………………………. 74

جدول5-2: مقادیر شدت شکست، براوردهای ML و بیزی آن…………………………………………………………. 78

جدول5-3: مقادیر α وβ ، براوردهای کوروAMSAA و بیزی آن…………………………………………………….. 82

جدول5-4: مراحل آزمون، تعداد واحدهای تحت آزمون و تعداد شکستها………………………………………….. 88

جدول5-5: مقادیر ………………………………………………………………………………………………………………… 89

جدول 5-6: مراحل آزمون، تعداد واحدهای تحت آزمون و تعداد شکستها………………………………………… 93

نمادها

زمان اتمام آزمون                                                                                             T

تابع چگالی احتمال در زمان t                                               f(t)

تابع توزیع احتمال در زمان t                                                F(t)

تابع قابلیت اعتماد در زمان t                                                R(t)

تعداد شکستها تا زمان t                                                    N(t)

شدت شکست در زمان t

تابع صفر

متوسط زمان بین شکستها تا زمان t                                                   MTBF(t)

تابع درستنمایی                                                                                            L(.)

تابع چگالی پیشین

تابع چگالی پسین

امیدریاضی                                                                                                  E(.)