مطالعه محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار

1-1) شیمی محاسباتی………………………………………………………………………

2

1-2) روش های محاسباتی شیمی کوانتومی………………………………………………………………

2

1-3) روش های تابعی دانسیته……………………………………………………………………………………

3

1-4) مجموعه پایه………………………………………………………………………………………………………

5

1-5) توابع قطبی شونده……………………………………………………………………..

6

1-6) توابع پخشیده………………………………………………………………………………………………………

1-7) خطای برهم نهی مجموعه پایه………………………………………………………………………………

1-8) روش ضد موازنه……………………………………………………………………………………………………..

1-9) روش اوربیتال پیوندی طبیعی……………………………………………………………………………..

1-10) دقت مجموعه های پایه……………………………………………………………………………………….

7

7

8

10

11

فصل دوم( فسفر ایلیدها و پیشینه تحقیق)………………………………………………………..

2-1) فسفر………………………………………………………………………………………………………………….

13

2-2) فسفرایلیدها……………………………………………………………………………………………………….

14

2-3) تاریخچه فسفرایلیدها………………………………………………………………………………………..

15

2-4) نامگذاری فسفرایلیدها……………………………………………………………………………………….

16

2-5) تهیه ایلیدهای فسفر………………………………………………………………………………………….

17

2-5-1) تهیه از نمک های فسفونیوم………………………………………………………………………….

17

2-6) تقسیم بندی فسفرایلیدهای پایدار کربونیلی……………………………………………………..

19

2-6-1)α- فسفرایلیدها………………………………………………………………………………………………

19

2-6-2) β- کتوفسفرایلیدها……………………………………………………………………………………….

20

2-6-3) دی کتوفسفرایلیدها……………………………………………………………………………………….

20

فصل سوم (بررسی محاسباتی فسفر ایلیدهای پایدار و ناپایدار)……………….

3-1) فسفر ایلیدهای مطالعه شده………………………………………………………………………………

23

3-2) جزئیات محاسبات……………………………………………………………………………………………..

24

3-3) نتایج محاسبات………………………………………………………………………………………………….

3-3-1) بررسی ساختارهای فسفر ایلیدهای مطالعه شده در فاز گازی……………………

3-3-2) بررسی اثر حلال در انرژی پایداری فسفر ایلید های مطالعه شده در فاز مایع

25

25

36

فصل چهارم( بحث و نتیجه گیری)………………………………………………………………………

4-1) مقایسه نتایج…………………………………………………………………………………………………….

39

   فهرست جدول ها

جدول (3-1) انرژی پایداری، بار و چندگانکی محصولات واکنش  شکل (3-1) وشکل (3-2)

صفحه

26

جدول (3-2) انرژی پایداری محصولات شکل (3-1) وشکل (3-2) برحسب هارتری 27
جدول(3-3) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) α- فسفرایلید…………………………………………. 29
جدول(3-4) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) β- کتوفسفرایلید ترانس………………………..

جدول(3-5) مقداربار(e) و طول پیوند (Å) β- کتوفسفرایلید سیس

31

33

جدول(3-6)  مقداربار(e) و طول پیوند (Å) دی کتو فسفر ایلید…………………….. 35
جدول(3-7) انرژی فسفر ایلیدهای مورد مطالعه با روش تابعی دانسیته…………………… 36
جدول(3-8) اثر حلال بر فسفرایلیدهای مورد مطالعه با روش تابعی دانسیته……….. 37
جدول (4-1) جمعیت الکترونی، درصد خصلت Sو  P پیوندی فسفر ایلید های

مطالعه شده…………………………………………………………………………………………………………………

41

    فهرست شکل ها صفحه
شکل(1-1) انواع روش های محاسباتی……………………………………………………………………… 3
شکل (2-1) ساختار رزنانسی فسفرایلیدها……………………………………………………………… 14
شکل (2-2)  فرآیند تشکیل متیلن دی فنیل فسفین با استفاده از ایلیدهای ناپایدار 14
شکل (2-3) فرآیند تشکیل 1 و 1- دی فنیل اتیلن و تری فنیل فسفین اکسید با

واکنش تری فنیل فسفونیوم متیلید با بنزوفنون…………………………………………………………

15

شکل(2-4) ساختار استاندارد ایلین و ایلید برای توصیف ایلیدهای فسفر…………..
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

17

شکل(2-5) سنتز فسفرایلیدها با استفاده از انتقال ایلید………………………………

18

شکل (2-6) تهیه فسفرایلیدها توسط انتقال ایلید……………………………………………………

18

شکل(2-7) فرآیند تهیه α- فسفرایلیدها با استفاده از آلکیل هالید………………………..

20

شکل (2-8) فرآیند تهیه β- کتوفسفرایلیدها…………………………………………..

20

شکل (2-9) فرآیند تهیه دی کتوفسفرایلیدها با استفاده از هالید اسیدها………………

21

شکل (2-10) فرآیند تهیه دی کتوفسفرایلیدها با استفاده از اسید انیدریدها………..

21

شکل(3-1)واکنش فسفر ایلیدهای بدون گروه الکترون کشنده……………………………..

23

شکل(3-2) واکنش فسفر ایلیدهای دارای گروه الکترون کشنده…………………………….

23

شکل (3-3) فسفر ایلیدهای مورد مطالعه……………………………………………………………….

25

شکل(3-4) کنفورمر S سیس و S ترانس ساختار β- کتوفسفرایلید………………………

25

شکل(3-5) ساختار بهینه شده α- فسفرایلید  PhCHPPh3………………………..

شکل(3-6) مراحل بهینه شده α- فسفرایلید ..PhCHPPh3………………………………….

28

28

شکل(3-7)ساختار بهینه شده s-trans β- کتوفسفرایلید……………………………………………

شکل(3-8) مراحل بهینه شدن s-trans، β- کتوفسفرایلید………………………………………..

شکل(3-9) ساختار بهینه شده s-cis، β- کتو فسفرایلید……………………………………………

شکل(3-10) مراحل بهینه شدنs-cis  – β- کتو فسفرایلید………………………………………

30

30

32

32

شکل(3-11)ساختار بهینه شده دی کتو فسفر ایلید…………………………………………………..

شکل(3-12) مراحل بهینه شدن دی کتو فسفر ایلید………………………………………………..

34

34

ارسال شده دردسته‌هاشیمی ویرایش

با افتخار نیرو گرفته از WordPress

رفتن به نوارابزار

برچسب ها :

ناموجود