مطالعه ژئوشیمی و ژنز کانسار نیکل- کبالت- آرسنیک و مس گود مراد، شمال انارک

………………………………………………………………………………………………. 63

5-2- نمونه­برداری و آماده­سازی جهت مطالعات میکروترمومتری سیالات درگیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

5-2-1- طریقه نمونه برداری از سنگ های مختلف………………………………………………………………………………………………. 65

5-2-2- آماده سازی و تهیه مقاطع نازک دوبر صیقل برای مطالعه سیالات درگیر………………………………………………………………………………………………. 66

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

5-3- طبقه بندی سیالات درگیر………………………………………………………………………………………………. 66

5-3-1- طبقه بندی ژنتیکی سیالات درگیر………………………………………………………………………………………………. 66

5-3-2- اندازه و مورفولوژی سیالات درگیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

5-3-3- طبقه­بندی سیالات درگیر براساس فازهای درونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

5-4- آشنایی با مطالعات میکروسکوپی و میکروترمومتری سیالات درگیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-4-1- مطالعات میکروسکوپی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-4-2- مطالعات میکروترمومتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

5-5- مطالعات میکروسکوپی و میکروترمومتری در کانسار گود مراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

5-5-1- میکروترمومتری سیالات درگیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

5-6- تعیین چگالی سیال……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

5-7- تعیین منشاء سیال کانه ساز……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

فصل ششم : نتیجه گیری

6-1- نقش محلول­های کربناته در دگرسانی سنگ­های اولترابازیک و رها شدن Co و Ni……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

6-2- مشخصات کانسارهای (رگه­های) تیپ پنج عنصری Ag-Ni-Co-As±(Bi,U)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

6-2-1- ویژگی­های زمین­شناسی کانسارهای تیپ پنج عنصری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

6-3- تیپ و ژنز کانسار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

6-4-نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

6-5-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                       صفحه

                       

شکل 1-1-  نقشه موقعیت و راه های دسترسی به منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

شکل 1-2- موقعیت منطقه از لحاظ زون بندی و وضعیت گسلش و خطواره­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

شکل1- 3 – نقشه منطقه بندی فلز زایی انارک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

شکل 2-1- موقعیت زمین ساختی ایران در کمربند کوهزائی آلپ- هیمالیا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

شکل2-2- تقسیم بندی زونهای ساختاری ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

شکل 2- 3- تحرک میکرو پلیت ایران مرکزی از ژوراسیک تا به حال……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

شکل 2-4 – میزان جابجایی گسل ها در مرکز تا شرق ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

شکل2-5 – نقشه زمین شناسی انارک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

شکل 2-6- نقشه شمال گسل های شمال انارک……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

شکل 2-7- جایگاه سامانه گسل درونه در شمال ایران مرکزی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

شکل2- 8- تصاویر پانوراما از منطقه معدنی گود مراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

شکل 2-9- نقشه 5000/1 ساختارهای منطقه به همراه برش های عرضی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

شکل 3-1- نقشه افیولیت های اصلی ایران و موقعیت افیولیت انارک در آن……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

شکل شکل 3-2- نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

شکل 3 – 3- مقاطع میکروسکپی سرپانتینیت های منطقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

شکل 3 – 4-  مقاطع میکروسکپی شیست های منطقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

شکل3- 5-  موقعیت کمربندهای افیولیتی ایران مرکزی 39……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

شکل 3-6- مدل ژنتیکی تشکیل و نهشت طلا در سنگ های لیستونیتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

شکل 3- 7 تصویر رگه های آرسنیدی نیکل و کانه زایی در منطقه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

شکل 3-8- تصاویر ماکروسکپی و میکروسکپی از کانه زایی  ………………………………………………………………………………………………. 43

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

 

شکل 3-9- تصاویر میکروسکپی از مقاطع صیقلی………………………………………………………………………………………………. 44

شکل 3-10- تبدیل کالکوسیت به دایژنیت………………………………………………………………………………………………. 46

شکل 3-11- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی نیکلین………………………………………………………………………………………………. 46

شکل 3-12- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی راملزیرگیت………………………………………………………………………………………………. 47

شکل 3-13- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی مائوچریت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

شکل 3-14- تصویر SEM از مقطع صیقلی جهت شناسایی کانی آنابرژیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

شکل 3-15- تصویر SEM از مقطع صیقلی و تغییرات میزان عناصر در امتداد پروفیل مشخص شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

شکل 4-1- نقشه نقاط نمونه­برداری لیتوژئوشیمیایی در منطقه گود مرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

شکل4-2- هیستوگرام عناصر معرف برای نمونه­های منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

شکل 4- 3 – نقشه پراکندگی عناصر اصلی در کانسار گود مراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

شکل 4-4- ضریب همبستگی عناصر  (Ni, As, Co, Cu, Zn) در کانسار گود مراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

شکل 4-5- آنالیز خوشه ای عناصر معرف در کانسار گود مراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

شکل 4-6- نقشه پراکندگی هاله مرکب (Ni +Co +As ) در منطقه گودمراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

شکل 4-7-نقشه پراکندگی امتیاز فاکتوری 2 و 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

شکل 5-1– تصاویر میکروسکپی از میانبارهای سیال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

شکل 5-2- دیاگرام دما در برابر درصد وزنی NaCl……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

شکل 5-3- تعیین تیپ کانسار گود مراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

شکل 5-4- چگالی میانبارهای مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

شکل 5-5- تعیین نوع سیال کانی ساز……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

شکل 5-6- نمودار فراوانی دمای همگن شدن سیالات درگیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

شکل 5-7- مدلی شماتیک برای نشان دادن تغییرات احتمالی سیالات درگیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

عنوان                                                                                                                                                صفحه

 

شکل 6-1- تصویر ETM با نسبت باندی 5 به 7 برای نمایش دگرسانی کربناته ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

شکل 6-2- دگرسانی در اطراف رگه های معدنی در کانسار گود مراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

شکل 6-3- مکانیسم ژنتیکی فرضی برای رگه­های پنج عنصری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                               صفحه         

                                                                                                                 

 

جدول 1- 1- گروه بندی زایشی کانسارها و رخدادهای منطقه فلززائی انارک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

جدول 2- 1- ماگماتیسم و کانه زایی های عمده در انارک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

جدول 3-1- کانی شناسی لیستونیت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. جدول 3-2- جدول پاراژنتیکی کانیهای موجود در کانسار گود مراد انارک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

جدول 4-1- پارامترهای آماری داده­های خام عناصر  در منطقه گود مراد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

جدول 4-2- ضریب همبستگی عناصر در کانسار گود مراد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

جدول 4-3- نتایج آنالیز فاکتوری بر روی نمونه­ های منطقه گود مراد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

جدول 5-1- ویژگی­ها و راه های تشخیص سیالات درگیر اولیه و ثانویه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

جدول 5-2- طبقه بندی سیالات درگیر براساس فازهای تشکیل دهنده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

جدول 5-3- ارتباط بین کاهش نقطه انجماد و درصد نمک طعام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

جدول 5-4- اطلاعات مربوط به میانبارهای سیال در کانسار گود مراد انارک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. جدول 6-1- نقش دگرسانی در تحرک عناصر نیکل و کبالت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

جدول 6-2- مقایسه کانسارهای نوع پنج عنصری با کانسار گود مراد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

فصل اول