جستجوی مقالات فارسی – 
پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان  …

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

وایانس

شرایط تسهیل گر

۳۰۹

۸/۱

۵

۴۹/۳

۶۴۰۸۷/۰

۴۱۱/۰


نمودار۴-۱۱) هیستوگرام متغیر شرایط تسهیل گر
با توجه به جدول و نمودار ۴-۱۱ مشاهده می شود که متغیر شرایط تسهیل گر دارای کمترین مقدار ۸/۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۴۹/۳ ، انحراف معیار ۶۴۰۸۷/۰ و واریانس ۴۱۱/۰ است.

  • توصیف متغیر قصد استفاده از ICT

جدول۴-۱۲) توصیف متغیر قصد استفاده از ICT

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ،

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وایانس