دسته بندي علمی – پژوهشی : 
پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) براساس مدلUTAUT در دهیاران استان گیلان- قسمت  …

قصد استفاده از ICT

۳۰۹

۱

۵

۷۳۹۸/۳

۸۵۱۳۶/۰

۷۲۵/۰


نمودار۴-۱۲) هیستوگرام متغیر قصد استفاده از ICT
با توجه به جدول و نمودار ۴-۱۲ مشاهده می شود که متغیر قصد استفاده از ICT دارای کمترین مقدار ۱ ، بیشترین ۵ ، میانگین ۷۳۹۸/۳ ، انحراف معیار ۸۵۱۳۶/۰ و واریانس ۷۲۵/۰ است.

  • توصیف متغیر خودکارآمدی

جدول۴-۱۳) توصیف متغیر خودکارآمدی

برچسب ها : ، ، ، ، ، ،

تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار وایانس
خودکارآمدی ۳۰۹ ۱ ۵ ۶۹۰۶/۳ ۸۲۲۹۳/۰ ۶۷۷/۰