پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی- قسمت  …

شاهعلی زاده و دارابی (۱۳۹۳) با استفاده از مدل شبکه مصنوعی مدل ترکیبی جدیدی ارائه نمود که نسبت به سایر روش‌های خطی و غیرخطی پیش‌بینی قیمت سهام خطای را با خطای کمتری انجام دهد. در تحقیقشان جهت پیش‌بینی قیمت سهام از ترکیبی از هوش مصنوعی: شبکه عصبی فازی، الگوریتم ژنتیک استفاده‌شده است ترکیبش با شبکه عصبی و اریما مقایسه شده است و حاکی از برتری شبکه عصبی ترکیبی نسبت به سایر روش‌ها دارد.

سال انجام پروژه عنوان پژوهش ابزار تحقیق متغیرهای موردبررسی نتایج تحقیق
نام پژوهشگر
ابراهیم پور کومله و عربانی
۱۳۹۴
استفاده از ابزار هوشمند شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی قیمت بازار سهام به‌منظور
توسعه بازار مالی سهام
شبکه عصبی مصنوعی دادههای روزانه، شاخص عمومی، دارایی خالص، نسبت ثابت‌شده است که
برگشت سرمایه در بازارهای سهام از طریق هرکدام از فن
های سنتی ناراضی کننده بود. درنتیجه ما می‌توانیم بگوییم که
اگر سیستم شبکه عصبی خود را با مجموعه داده‌ای ورودی بیشتر آموزش
دهیم آن خطای کمتری را در پیش‌بینی قیمت خواهد داشت.
شاهعلی زاده
۱۳۹۳
یکپارچه‌سازی سیستم هوش مصنوعی برای ارائه مدل پیش‌بینی قیمت سهام
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مدل ترکیبی هوش مصنوعی شامل: شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی فازی
اریما

دادههای روزانه شرکت ایران‌خودرو، قیمت نفت، قیمت ارز

برتری مدل ترکیبی نسبت به روش‌های شبکه عصبی و اریما.

صدرپیشه و خسروی نژاد
۱۳۹۳

ارزیابی مدل‌های خطی و غیرخطی در پیش‌بینی شاخص قیمت سهام