پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی-  …
مربع میانگین خطای استاندارد نرمال شده

میانگین قدر مطلق خطا

ضریب تعیین

جدول ۳-۲ معیارهای پیش بینی
که در آن و هست وy مقدار واقعی، مقدار پیش‌بینی‌شده توسط مدل و میانگین مقادیر واقعی y است.کلیه موارد فوق‌الذکر برای داده‌های روزانه محاسبه‌شده است.
در ادامه برای پاسخ به سؤال سوم با واردکردن متغیرهایی مثل شاخص کل بازار و قیمت نفت و قیمت دلار و قیمت طلا مدل جدیدی را برای پیش‌بینی قیمت سهام ارائه می‌کنیم.
درنهایت برای پاسخ به سؤال چهارم با استفاده از اطلاعات سؤال اول به روش الگوریتم کلونی زنبورعسل به بهبود پیش‌بینی با شبکه عصبی می‌پردازیم. که کلونی زنبورعسل مصنوعی به‌عنوان یک روش انتخاب ویژگی پوشش‌دهنده استفاده‌شده است به این روش نماد ABC اطلاق می‌گردد. از میان ویژگی‌های بیان‌شده برای هریک از ده شرکت، ویژگی‌هایی که باعث افزایش در دقت پیش‌بینی طبقه‌بندی کننده اصلی شبکه عصبی می‌گردد را برمی‌گزیند. همچنین به‌عنوان یکی از نمایندگان روش‌های انتخاب ویژگی فیلتر کننده ، تکنیک آنالیز اجزای اساسی را استفاده کرده تا از میان ویژگی ذکرشده، ویژگی‌هایی که باعث افزایش دقت پیشبینی و تعدیل وزنها و اسپایسهای شبکه عصبی می‌گردد، انتخاب گردند. که شبه کد ABC به شرح زیر است:
بارگذاری نمونه از مایشی
ایجاد جواب اولیه xi که i: 1,2,..sn
ارزیابی برازندگی جمعیت ( ( fit
سیکل را برابر ۱ قرار می‌دهد
تکرار
برای هر زنبور کارگر { جوابی جدید طبق ۹ ایجاد کن، مقدار fit را محاسبه و فرایند انتخاب را اعمال کن.
مقدار pi را برای جواب‌ها طبق ۸ محاسبه کن
برای هر زنبور ناظر جوابی طبق pi انتخاب و جواب جدیدی تولید کن و مقدار fit آن را محاسبه و فرایند انتخاب را اعمال کن.
اگر جواب ترک شده‌ی برای زنبور کاشف وجود دارد، این را با جواب جدیدی که طبق ۱۰ ایجاد می‌شود جایگزین کن.
بهترین جواب یافت شده را ذخیره کن
به مقدار قبلی سیکل یوی را اضافه کن
تا سیکل برابر mcn گردد.
جدول ۳-۳ شبه کد کلونی زنبور عسل
 
روش گرداوری داده‌ها
تحقیقات علمی بر اساس روش گردآوری داده‌ها به سه بخش تجربه‌های آزمایشگاهی، بررسی میدانی و تحقیق‌های پیمایشی تقسیم می‌شوند:
الف. تجربه‌های آزمایشگاهی: ویژگی اصلی این روش، امکان کنترل دقیق داده‌ها و طرح پژوهش از طریق حذف یا کنترل متغیرهای مزاحم است. در این روش معمولاً روایی داخلی در بالاترین درجه‌ی ممکن قرار می‌گیرد.
ب. بررسی میدانی: در این روش، کنترل متغیرهای مزاحم دشوار و انجام فرآیند تصادفی امکان‌پذیر نیست. گردآوری داده‌ها در محیط واقعی و طبیعی انجام می‌شود، به همین دلیل در بررسی میدانی روایی خارجی و میزان کاربردی بودن نتایج بالاست. از سوی دیگر، پایین بودن درجه کنترل، استخراج برداشت‌های نظری و علی را دشوار می‌سازد. این روش به طرح‌های نیمه تجربی تعلق دارد.
ج. تحقیق پیمایشی: رایج‌ترین شیوههای گردآوری دادهها در این روش، استفاده از مصاحبه و پرسش‌نامه است.
برای گردآوری آن بخش از داده‌های تحقیق که مربوط به مبانی نظری تحقیق است از مقالات و مجلات تخصصی فارسی و لاتین استفاده‌شده است و سعی بر آن بوده تا اطلاعات جدیدتری مورداستفاده قرار گیرد تا پاسخگوی نیاز جامعه امروز ما باشد. برای بخش دیگر تحقیق یعنی داده‌ها و اطلاعات موردنیاز برای طراحی و آزمون مدل موردنظر نیز به آرشیو معاملات موجود در پایگاه اطلاع‌رسانی بورس اوراق بهادار تهران[۵۶] مراجعه شده است. و برای جمع‌آوری داده‌هایی مؤثر از قبیل قیمت نفت، طلا و ارز از سایت بانک مرکزی استفاده‌شده است.
 
دوره انجام پژوهش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.