پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی- قسمت  …

۱-۴-۱٫ کاربران مستقیم
مدیران شرکت‌های شیمیایی: می‌تواند از این پژوهش استفاده کرده و برای پیش‌بینی قیمت‌ها سهام و اتخاذ و انتخاب راهکارهایی برای حداکثر کردن سود و منافع سهامداران استفاده کنند.
سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه
سازمان بورس و اوراق بهادار
بانک‌ها و اعتباردهندگان
۱-۴-۲٫ کاربران غیرمستقیم
دانشجویان و محققان
صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری
سؤالات و فرضیات تحقیق
سؤال اصلی
چگونه می‌تواند قیمت سهام را با استفاده از شاخص‌های ترکیبی[۸] به روش شبکه عصبی پیش‌بینی کرد؟
 
سؤالات فرعی
چگونه می‌تواند قیمت سهام را با استفاده از شاخص‌های تکنیکال به روش شبکه عصبی پیش‌بینی کرد؟
کدام عامل در تعیین نرخ اوراق در شرکت‌های شیمیایی از همه مهم‌تر است؟
چگونه می‌توان با استفاده از الگوریتم‌های شبکه عصبی و شاخص‌های ترکیبی یک روش جدید با خطای کمتر برای پیش‌بینی قیمت سهام طراحی کرد؟
فرضیه تحقیق
با توجه به اینکه تحقیق روش استنتاجی توصیفی است فرضیه مطرح نمی‌شود و هدف تحقیق پاسخ به سؤالات است و لذا فرضیه در این قسمت مطرح نمی‌گردد.
 
روش تحقیق
تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی
ازنظر روش استنتاجی و توصیفی
نظر تحقیق پیمایشی ازنظر کتابخانه‌ی اسنادی است.
برای تجزیه تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی به‌طور گسترده‌ی استفاده می‌شود برای تعیین بازده سالانه از میانگین حسابی بازده‌های روزانه‌ی آن استفاده می‌شود.
قلمرو تحقیق
۱-۸-۱٫ قلمرو تحقیق: قلمرو این تحقیق شرکت‌های شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند
۱-۸-۲٫ قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق بین سال‌های ۸۷ لغایت ۹۳
 
روش گردآوری دادهها و ابزار تحلیل
۱-۹-۱٫ روش‌های آماری
آمار توصیفی: از روش‌های محاسبه میانگین، انحراف معیار و استفاده از جدول تلخیص و طبقه‌بندی و نمودارهای گرافیکی (نمودارهایمیلهی، خطی).
۱-۹-۲٫ روش‌های غیر آماری
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی که یک شبکه ترکیبی از متغیرهای فنی و بنیادی برای پیش‌بینی قیمت سهام است.
۱-۹-۳٫ نرم‌افزارها
از نرم‌افزار Excel برای پردازش اولیه داده‌ها و برای انجام محاسبات از نرم‌افزار Matlab جهت محاسبه پارامترهای موردنیاز و همچنین طراحی آموزش و آزمودن شبکه عصبی استفاده می‌شود.
و همچنین با توجه به این اطلاعات ورودی این پژوهش قیمت و حجم معاملات سهام در روز و وضعیت مالی شرکت در پایان سال و ارزش دفتری و سود سهام شرکت در پایان سال مالی می‌باشند.
به نظر اینکه داده‌های تحقیق به‌طور مستقیم و با استفاده از ابزار گرداوری داده‌ها از منابع دست‌اول سازمان بورس بهادار و نرم‌افزار رهاورد نوین جمع‌آوری می‌شوند و داده‌های دیگر موردنیاز دیگر تحقیق با استفاده از نرم‌افزار Matlab به‌طور گسترده استفاده می‌شود، ابتدا برای محاسبه محاسبات پیچیده همچون محاسبه ماتریس کوواریانس (ماتریس ۱۰*۱۰) و برخی محاسبات استفاده می‌شود و سپس برای طراحی و آموزش از شبکه عصبی استفاده می‌گردد.
 
جامعه و نمونه‌ی آماری

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.