پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی-  …

جامعه آماری مربوط به این تحقیق شامل شرکت‌های شیمیایی در بورس اوراق بهادر تهران که شرایط زیر را دارا باشند:
در بازه زمانی تحقیق تا سال ۹۳ جز شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران باشند.
سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.
اطلاعات مالی شرکت در دوره موردمطالعه در دسترس باشد.
از بین شرکت‌های شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱/۱/۸۷ لغایت ۲۹/۱۲/۹۳ با در نظر گرفتن معیارهای فوق که ۱۰ شرکت که بالاترین حجم فروش سهام را دارا هستند، انتخاب می‌شوند با توجه اینکه تحقیق حاضر ازلحاظ روش استنتاجی و توصیفی است.
تعریف واژه‌های کلیدی تحقیق
پیش‌بینی قیمت سهام: پیشبینی عنصری کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی است٬ در یک تصمیم‌گیری٬ دنبال‌های از آثار مؤثر این تصمیم و پیشامدهایی که بعد از تصمیم‌گیری ممکن است رخ رهد٬ در نظر گرفته می‌شود. قابلیت تخمین این تأثیرات کنترل ناپذیر موجب بهبود انتخاب و تصمیم‌گیری خواهد شد پیش‌بینی قیمت‌های سهام به‌عنوان یک از کاربرهای چالش‌برانگیز پیش‌بینی با سری‌های زمانی است. سایت بورس
شبکه‌های عصبی مصنوعی: شبکه‌های عصبی مصنوعی، ساختاری شبیه به مغز انسان دارند. مغز به‌عنوان یک سیستم پردازش اطلاعات ا ز عناصر اصلی ساختاری به نام نرون تشکیل‌شده است. شبکه‌های عصبی مصنوعی نیز شامل مجموعه‌های از نرو نهای به هم متصل است که به هر مجموعه از این نرو ن ها یک‌لایه گفته می‌شود. درنهایت برای ایجاد این لایه‌ها، نرونها به‌وسیله توابع فعال‌سازی محرک به یکدیگر متصل می‌شوند. در عمل تعداد محدودی از توابع فعال‌سازی مور د استفاده قرار می‌گیرند. پژوهشگران شبکه عصبی ترجیح می‌دهند که از توابع محرک غیرخطی استفاده کنند. (وایت، ۱۹۷۷)
شاخص‌های بازار: روشی برای اندازه‌گیری بخشی از بازار سهام است. این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. طبق فرمول طراحی‌شده تغییر قیمت شرکت‌های بزرگ‌تر که درعین‌حال سرمایه بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تأثیر بیشتری می‌گذارد. در هر بازار بورس اوراق بهاداری می‌توان بنا بر احتیاج و کارایی شاخص‌های زیادی را تعریف و محاسبه نمود. سرمایه‌گذاران باید به دو نکته توجه نمایند: (سایت بورس اوراق بهادار تهران)
۱-افزایش شاخص کل کلاً به معنی سودآوری کلیه سهام موجود دربورس نیست. برعکس این مسئله کاهش شاخص کل هم به معنی ضرر در کل سهام موجود در بورس نیست.
۲ – یکی از مهم‌ترین مسائل در سرمایه‌گذاری در بورس تشکیل سبد سهام است. سرمایه‌گذاران باید از هر صنعتی یک نوع ازسهام آن صنعت را در سبد خود داشته باشند
یادگیری[۹]: فرایند اصلاح رفتار جهت کاهش خطا است که در این تحقیق از تابع سیگمود استفاده خواهد شد.
 
مراحل تحقیق
در این تحقیق، پس از درک مسئله و مروری بر ادبیات موضوع، اطلاعات موردنیاز، ازجمله داده‌های روزانه شاخص کل و داده‌های مرتبط با معاملات سهام هر شرکت، جمع‌آوری شد. در مرحلۀ بعد، سه سؤال برای پیشبینی قیمت سهام مطرح و آزمایش شد و یک مدل جدید برای پیش‌بینی قیمت آتی سهام معرفی شد. سپس با استفاده از قیمت پیش‌بینی‌شده آن را مقایسه کرده و یک‌راه حل جدید برای پیش‌بینی قیمت سهام معرفی می‌کنیم. درنهایت نتایج حاصله از مدل جدید، ارائه می‌گردد. در نمودار زیر، این مراحل نشان داده‌شده است.
 
چارچوب کلی تحقیق
چارچوب این تحقیق که از پنج فصل تشکیل‌شده به این قرار است:
در فصل اول: به کلیات تحقیق اشاره شد.
در فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و تعاریف متفاوت از پیش‌بینی سهام شبکه‌های عصبی مصنوعی و شاخص‌های بازار یادگیری همچنین تحقیق‌های صورت گرفته در این زمینه پرداخته می‌شود.
در فصل سوم: به روش انجام تحقیق، فرضیه‌ها و پرسش‌های تحقیق، روش‌های آماری بکار گرفته‌شده، روش گردآوری داده‌ها و همین‌طور اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق اشاره‌شده است.
در فصل چهارم: نیز تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل‌شده و آزمون‌های مختلف به کمک نرم‌افزارهای Excel و Matlab موردبحث قرار می‌گیرند.
در فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها عنوان می‌شود
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه:
یکی از راه‌های تأمین سرمایه برای سرمایهگذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس است. افراد در این بازار انتظار دستیابـی به ســود رادارند اولین و مهم‌ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه‌گذاری در بورس فراروی سرمایهگذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به‌تبع آن مقوله ارزیـابی و پیش‌بینی قیمت آینده نیز مطرح می‌شود. فعالان در این بـازار درصدد دستیابی و به‌کارگیری روشهایی هستند تا با پیشبینی آتی قیـمت سهـام، ســود سرمـایه خود را افـزایش دهند. ناشناخته ‌بودن عوامل تأثیرگذار بر تغـییرات قیمت سهام همواره دلیلی برای روی آوردن پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌ها است. امروزه مـدیران مالی ترجیح می‌دهند، مکانیزمی در اختیار داشته باشند که بتواند آن‌ها را در امور تصمیم‌گیری‌شان یاری نماید به همین دلیل توجه به روش‌های پیش‌بینی بسیار موردتوجه قرارگرفته است.
ازاین‌رو متخصصان بازار سرمایه، سالیان متمادی به مطالعه بازار و شــناسایی الگوهای مختلف برای پیشبینی پرداختهاند که برای این امر ترکیبی از تشخیص الگو و تجربه‌ی مبتنی بر مشاهده روابط علـت و معـلول را بکار بـستهاند. همچنین برنامه‌های نرمافزاری بـسیاری نیز وجود دارند که این تصمیم‌گیری کمک می‌کند به‌عنوان موتور پیش‌بینی مورداستفاده قرار می‌گیرند. بااین‌وجود در روندهای مالی، اغلـب شرایطی به وجود می‌آید که قوانین را به هم می‌ریزد و پیش‌بینی را توسط روش‌های مذکور دشوار می‌سازد.
در این فصل، به‌صورت مفـصل به مبانی نـظری درزمینهٔ ی سـهام و هـوش مصنـوعی و شبکه عصبی و همچـنین، تحقیق‌های مختلفی که در این زمینه انجام‌شده اشاره می‌شود.
۲-۱٫ تئوری پیش‌بینی[۱۰]
در تئوری مبتنی بر پیش‌بینی، مدیریت با استفاده از انواع شیوه‌های پیش‌بینی و روش‌های اداری، رویدادهای آینده را پیش‌بینی میکند. هدف تئوری پیش‌بینی شناسایی، تعریف و تدوین الگوهای تصمیم‌گیری و تسهیل نمودن فرایند تصمیم‌گیری برای حل مسئله است. طرفداران تئوری حسابداری مبتنی بر پیش‌بینی برای تدوین تئوری حسابداری از شاخص (سودمندی در پیش‌بینی) استفاده می‌کنند که بران اساس از میان روش‌های حسابداری، معیاری که دارای بالاترین قدرت پیش‌بینی باشند، به‌عنوان بهترین روش شناخته می‌شود. تأکید بر مربوط بودن به‌عنوان شاخص اولیه در گزارشگری مالی، منشأ پیدایش شاخص سودمندی در پیش‌بینی‌شده است. مربوط بودن بر توجه به اطلاعات درباره رویدادهای آینده دلالت می‌نماید. ازاین‌رو سودمندی اطلاعات در پیش‌بینی رویدادهای آینده از ویژگی‌های عمده داده‌های مربوط است. بر اساس این دیدگاه، اعداد و ارقامی از حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی هستند که بتوانند با استفاده از چنین اطلاعاتی به استفاده‌کنندگان در پیش‌بینی رویدادهای موردعلاقه آن‌ها یاری رساند. لذا پیش‌بینی بازده سهام شرکت‌های مختلف یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی سرمایه‌گذاران در بازارهای سرمایه تلقی می‌گردد. ارقامی که بتوانند سرمایه‌گذاران را در این زمینه یاری رسانند، دارای محتوای اطلاعاتی بوده و ارائه این قبیل اطلاعات در صورت‌های مالی می‌توانند موجبات تقویت اعتماد به سیستم گزارشگری مالی را از طریق فراهم نمودن اطلاعات سودمند و مرتبط برای سرمایه‌گذاران فراهم سازد.
یکی از مزیت‌های بسیار آشکار روش مبتنی بر پیش‌بینی این است که برای ما این امکان را به وجود می‌آورد که هریک از روش‌های مختلف حسابداری از دیدگاه تجربی، مورد ارزیابی قرار دهیم و مبنای شاخص مشخص به شیوه‌ای آشکار و روشن روش مطلوب را انتخاب نماییم. بین پیش‌بینی و تصمیم تفاوت اساسی وجود دارد. می‌توان بدون یک تصمیم چیزی را پیش‌بینی کرد، ولی بدون پیش‌بینی نمی‌توان تصمیمی را اتخاذ نمود و همچنین در پیش‌بینی دو هدف اساسی دنبال می‌شود: هدف اول مشخصات برنامه‌ریزی هدف دوم آشنایی و به‌کارگیری تکنیک های پیش‌بینی در تصمیم‌گیری است. در پیش‌بینی مالی توجه به موارد زیر از اهمیت بالایی برخوردار است:
توجه به دوره زمانی
توجه به روند صنعت و بازار
توجه به بازار و بررسی رفتار مصرف‌کننده و تقاضا
توجه به آگهی و تبلیغات و به عبارتی پیشبرد فروش
توجه به تحولات بازار
پیش‌بینی فروش (رهنمای رود پشتی و دیگران، ۱۳۸۶).
۲-۱-۱٫ انواع شیوه‌های پیش‌بینی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.