پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی- قسمت  …

بر اساس مفروضات تبصره ۲ ماده ۲۴ اصلاحیه قانون تجارت، چنانچه برای سهامی امتیاز یا مزایایی قائل نشوند، این‌گونه سهام، سهام عادی نامیده میشوند. دارندگان این سهام، مالکان شرکت هستند و این اوراق فاقد سررسید و دائمی تلقی میشوند.
 
 
فرآیند ارزش‌گذاری سهام
شناخت شرکت: این مورد شامل ارزیابی صنعت، موقعیت رقابتی در صنعت و استراتژی شرکت است. تحلیلگر مالی، از این اطلاعات به همراه گزارش‌های مالی شرکت، برای پیشبینی عملکرد آتی شرکت استفاده میکنند.
پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت: عملکرد آتی شرکت به شرایط کلان اقتصادی و تحلیل صنعت (تعیین سهم صنعت از تقاضای کل) و شرکت (تعیین سهم شرکت از تقاضای کل صنعت) و پیشبینی متغیرهای مالی مانند فروش، سود و موقعیت مالی آتی شرکت که از گزارش‌های مالی قابل‌استخراج هستند، بستگی دارد.
انتخاب مدل ارزش‌گذاری
محاسبه ارزش شرکت (بخشیانی، راعی، ۱۳۸۷).
۲-۸٫ ارزش ذاتی سهام عادی
قبل از آنکه به مدل‌های مختلف ارزش‌گذاری سهام عادی بپردازیم اشاره مختصری به مفهوم ارزش ذاتی خواهیم داشت. هدف از تجزیه‌وتحلیل اوراق بهادار یافتن ارزش ذاتی آن‌ها است. ارزش ذاتی، ارزش واقعی یک برگه بهادار یا یک دارایی مالی است. برای یافتن ارزش ذاتی یک برگه سهم، قیمت بالقوه سهم و عواید آتی آن (مانند جریان نقدی حاصل از سود تقسیمی) پیش‌بینی میگردد و آنگاه با نرخ بهره متداول تنزیل و ارزش فعلی (ذاتی) آن‌ها تعیین میشود. سپس ارزش ذاتی یک سهم باارزش بازاران مقایسه میشود و پس‌ازآن تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش یک سهم به عمل می‌آید به دیگر سخن، ارزش ذاتی سهام عبارت است از ارزش فعلی سود سهام نقدی قابل پرداخت در طی دوره و قیمت سهام در پایان دوره نگهداری که از طریق رابطه زیر محاسبه میگردد:
(۲-۱)
+=p
Dt سود نقدی در دوره t
K نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی برای سهام j
P قیمت سهام در پایان دوره نگهداری
اگر ارزش ذاتی بالاتر از قیمت باشد سهم در وضعیت خریداری قرار میگیرد و در غیر این صورت سهم در حالت فروش قرار دارد.
۲-۹٫ نحوه ارزش‌گذاری سهام عادی
قیمت سهام عادی ممکن است بر پایه ارزش فعلی جریانات نقد مورد انتظار برآورد و ارائه شود. ارزش‌گذاری سهام عادی بر اساس مدل‌های گوناگون صورت می‌گیرد. به دلیل پیچیدگی و اهمیت ارزشیابی سهام عادی، دو رویکرد کلی برای ارزشیابی ارائه‌شده است:
رویکرد تنزیل جریان نقد
رویکرد ارشیایی نسبی
۲-۹-۱٫ رویکرد تنزیل جریان نقد
بر اساس این رویکرد ارزش یک دارایی به بازده حاصل از آن در طول مدت نگهداری دارایی بستگی دارد. تکنیک‌های ارزشیابی مبتنی بر رویکرد تنزیل جریان نقد شامل روش‌های زیر است:
روش تنزیل سود سهام نقدی
روش جریان نقد آزاد
روش سود باقیمانده
در این رویکرد، اصلی‌ترین عنصر جریان نقد آزاد است که درروش اول، روشن‌ترین و آسان‌ترین معیار جریان نقد سود نقدی است زیرا جریان نقدی مستقیماً به‌سوی سرمایهگذاران می‌رود. درروش دوم از معیار جریان نقد عملیاتی و جریان نقد آزاد استفاده می‌شود. نارسایی بالقوه این رویکرد که مبتنی بر جریان نقد است به دو ورودی اساسی وابسته است. اولاً نرخ رشد جریان نقد (میزان رشد و شدت رشد) ثانیاً تخمین نرخ تنزیل مناسب که به سطح نرخ‌های بهره و درجه ریسک بستگی دارد.
۲-۹-۲٫ رویکرد ارشیایی نسبی
مدلهای نسبی ارزش‌گذاری، ارزش دارایی را نسبت به یک دارایی مرجع می‌سنجد. این مدل‌ها معمولاً برحسب ضرایب قیمت، بیان میشوند. تکنیک‌های ارزشیابی مبتنی بر رویکرد ارزشیابی نسبی شامل روش‌های زیر میباشد:
نسبت قیمت به سود
نسبت قیمت به جریان نقد
نسبت قیمت به ارزش دفتر
نسبت قیمت به فروش
نسبت قیمت به رشد سودGEP
نسبت ارزش ذاتی به قیمت
نسبت ارزش شرکت به سود قبل از بهره و مالیات
و استهلاک
در مقابل نارسایی رویکرد اول، این رویکرد مزیت قابل‌توجهی دارد و آن این است که این روش‌ها اطلاعات وضعیت جاری سهام را در سطوح مختلف اقتصاد کلان، صنعت و شرکت را مورد ارزیابی قرار میدهد. به عبارتی اطلاعات جاری ارزشیابی را فراهم میکند. (رهنمای رود پشتی و دیگران، ۱۳۸۶)
۲-۱۰٫ سهام ممتاز و خصوصیات آن
سهـام ممتاز قانونـا مقرر می‌نماید که سهـامداران مربـوط نـسبت به سهامداران عادی و نه نسبت به دارندگان اوراق قرضه در موارد معینی دارای برخی امتیازات ویژه باشند. سهامداران ممتاز دو مزیت اولیه نسبت به سهامداران عادی دارند که عبارت است از (عبادی، ۱۳۸۹):

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir