پیش‌بینی قیمت سهام با شاخص های ترکیبی به روش شبکه عصبی مصنوعی

۴-۶٫ جمع‌بندی ۹۸
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
مقدمه ۹۹
۵-۱٫ خلاصه پژوهش ۱۰۰
۵-۲٫ بررسی نتایج ۱۰۰
۵-۲-۱٫نتیجه سؤال اول ۱۰۱
۵-۲-۲٫ نتیجه سؤال دوم: ۱۰۱
۵-۲-۳٫ نتیجه سؤال سوم ۱۰۲
۵-۲-۴٫ نتیجه سؤال چهارم ۱۰۲
۵-۳٫ مقایسه نتایج ۱۰۲
۵-۳-۱٫ مقایسه مدل سؤال اول و سؤال دوم ۱۰۲
۵-۳-۲٫ مقایسه مدل سؤال سوم و سؤال چهارم ۱۰۴
۵-۴٫ پیشنهادهای تحقیق ۱۰۵
۵-۴-۱٫ پیشنهادات کاربردی ۱۰۶
۵-۴-۲٫ پیشنهادات تحقیقات آتی ۱۰۶
۵-۵٫ محدودیتهای پژوهش ۱۰۶
منابع فارسی ۱۰۷
منابع انگلیسی ۱۱۰
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۳-۱٫ مدل شبکه پرسپترون چند لایه ۷۷
نمودار ۳-۲٫ گام به گام مراحل انجام تحقیق ۸۳
نمودار ۴-۱٫ پیش بینی قیمت واقعی و پیش بینی شده ۹۷
نمودار ۴-۲٫ ضریب همبستگی شبکه عصبی ۹۸
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱ خلاصه نتیجه تحقیقات خارجی گذشته ۶۷
جدول ۲-۲ خلاصه نتاج تحقیقات گذشته خارجی ۷۱
جدول ۳-۱ الگوریتم مدل شبکه عصبی پیش‌خور ۷۷
جدول ۳-۲ معیارهای پیش بینی ۷۹
جدول ۳-۳ شبه کد کلونی زنبور عسل ۸۰
جدول ۴-۱ نام شرکتهای نمونه(یافتههای محقق) ۸۶
جدول ۴-۲ محاسبه معیار جذر میانگین مجذور خطا با تعداد مختلف نرون برای داده‌های ترکیبی(یافتههای محقق) ۸۷
جدول ۴-۳ شبکه عصبی مدل اول آزمایشی با متغیرهای ترکیبی(یافتههای محقق) ۸۸
جدول ۴-۴ شبکه عصبی مدل اول کل داده‌ها با متغیرهای ترکیبی(یافتههای محقق) ۸۹
جدول ۴-۵ محاسبه معیار جذر میانگین مجذور خطا با تعداد مختلف نرون برای داده‌های فنی (یافتههای محقق) ۹۰
جدول ۴-۶ شبکه عصبی مدل دوم داده‌های آزمایشی با متغیرهای فنی (یافتههای محقق) ۹۱
جدول ۴-۷ شبکه عصبی مدل دوم کل داده‌ها با متغیرهای فنی (یافتههای محقق) ۹۲
جدول ۴-۸ شبکه عصبی مدل سوم داده‌های آزمایشی با متغیرهای ترکیبی و اقتصادی (یافتههای محقق)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

برچسب ها :