کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت ۵۷
فرایند پاسخ به آسیب سوختگی

ارزش گزاری روی موفقیتها
انتظار برای بازگشتن به زندگی قبل به منظور دوباره سازی خود فیزیکی قبل و وانمود کردن به تداوم خود قبل از بیماری
هویت شخصی نامطمئن و مشکوک که خطرات و نارسایی های احتمالی را درنظر میگیرد-
هویت مثبت و ارزندهگذشته را علی رغم کاهش توانایی در عملکرد حفظ میکند

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

شاخصها

یکپارچگی جسمی
اتصال به جریان زندگی
عادت کردن
عادی شدن
بازگشت به خویشتن

پیامد

نوع احساس و هویتی که به آن مایل است را محاسبه میکند
نیاز برای برنامهریزی را کشف میکند.
معنی بیماری را به صورت مشکلات عینی قابل مدیریت ترجمه میکند.
ملزم شدن به تفکر، برنامهریزی وسازماندهی مجدد
توسعهی استراتژیهای نجات هویت مثبت گذشته و بررسی و جستجوی مجدد فعالیتها

پاسخ به بیماریها

ج) تئوری تطابق با بدشکلی سوختگی (راهزانی،۲۰۰۹)
راهزانی در قالب یک گراندد تئوری نشانداد، درک پدیدهی بدشکلی دغدغهی اصلی مبتلایان به بدشکلیهای ناشی از سوختگی است که منجر به مقاومت افراد در برابر بدشکلی، عدم پذیرش آن و در نتیجه وضعیت روحی نامساعد آنان می شود. پایداری، علیرغم سودمندی اولیه، در طولانی مدت به کیفیت زندگی این افراد لطمه میزند. به همین جهت وی طراحی برنامههای حمایتی برای برقراری تعادل میان پایداری و تسلیم در برابر بدشکلی را ضروری میداند تا به این وسیله افراد در صدد تغییر موارد قابل تغییر و پذیرش موارد غیر قابل تغییر برآیند(جدول ۳-۵).

برچسب ها :

(جدول۳-۵): مقایسه تئوری تطابق با بدشکلی سوختگی و تئوری حاضر
تئوری تطابق با بدشکلی سوختگی بازگشت به خویشتن: از گسیختگی تا تعادل
زمینه فراز و نشیب مسیر ماتریکسخود