۰۳/۰، مسکن،

خانوارها کاهش مییابد. این پدیده یکی از جنبههای بروز صرفه اقتصادی در خانوار است که از مساعدت هر یک از اعضای خانوار به کل خانوار بدون تغییر در تعداد اعضای خانوار صورت میپذیرد. بر این اساس، چنانچه خانوار بتواند مخارج سرانه اعضای خانوار را یک درصد افزایش دهد، سهم مواد غذایی و مسکن در سبد مصرفی خانوار به ترتیب ۰۵/۰ درصد و ۳۳/۰ درصد کاهش خواهد یافت. چنانچه رفاه بیشتر را به طور ساده در قالب استفاده بیشتر از کالاها و خدمات تلقی نماییم، افزایش مخارج سرانه اعضای خانوار و کاهش سهم مواد غذایی و مسکن در کل بودجه خانوار میتواند زمینه را برای استفاده بیشتر از کالاها و خدمات در خانوار افزایش دهد. بدین ترتیب این امر میتواند به افزایش رفاه کل خانوار به عنوان یک مجموعه منجر گردد. در این بین توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که تأثیر افزایش مخارج سرانه خانوار نقش بسیار بارزتری در سهم مسکن نسبت به سهم مواد غذایی در بودجه خانوارها ایفا مینماید. به طوری که تغییر یکسانی در مخارج سرانه خانوار موجب تأثیر بیش از دو برابری بر سهم مسکن نسبت به سهم مواد غذایی دارد (۰۷/۰ در برابر ۰۳/۰). بر این اساس، افزایش مخارج سرانه خانوار از طریق تخصیص سهم کمتری از بودجه به مسکن، صرفه اقتصادی بیشتری در خانوار بدون تغییر در بعد خانوار، ایجاد مینماید. بالطبع با توجه به این که درآمد خانوار یکی از منابع اصلی تأمین مخارج خانوار است، افزایش درآمد خانوارها میتواند چنین صرفه اقتصادی را در سطح خانوارها سبب گردد.
تأثیر بعد خانوار بر سهم مواد غذایی و مسکن نیز موضوع حائز اهمیت در سهم گروههای مختلف کالاها و خدمات موجود در سبد مصرفی خانوارها میباشد. تغییر در تعداد اعضای (بعد) خانوار پدیدهای است که به تبیین وضعیت صرفه اقتصادی خانوار در نتیجه تغییر در مقیاس خانوار و به بیان دیگر صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس در مصرف خانوار میپردازد. بر اساس مقدار ضریب به دست آمده برای بعد خانوار در جدول (۴-۵) که مقدار آن برابر ۰۳/۰ می‏باشد می‏توان بیان کرد که در خانوارهای نمونه مورد مطالعه صرفه حاصل از مقیاس در مصرف مواد غذایی وجود داشته اما این پدیده در استفاده از مسکن به دلیل عمومی‏تر بودن مسکن نسبت به غذا، بزرگ‌تر است. به طوری که مقدار ضریب بعد خانوار برای مسکن، عددی منفی و برابر با ۰۷/۰ به دست آمد. بدین معنی که با اضافه شدن هر فرد به خانوارهای نمونه مورد مطالعه، سهم غذایی از مخارج خانوار به میزان ۰۳/۰ کاهش می‏یابد. این در حالی است که با این

برچسب ها :

ناموجود