دسته بندی: عمومی
منبع مقاله درباره 
پلاسمای، یونش، میرائی، حفاظ

………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۱۱حرکت سیال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۱۱-۱دیدگاه لاگرانژی و اویلری……………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۱۱-۲ معادله(پایستگی) تکانه…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۱-۱۱-۳ نیروی فشار………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

فصل۲
مفاهیم اولیه پلاسمای غبارآلود……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۲معیارهای پلاسمای غبارآلود…………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۲-۱خنثایی ماکروسکوپی…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۲حفاظ دبای در پلاسمای غبارآلود……………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۲-۳ فرکانس مشخصه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۳ مدهای صوتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۳-۱امواج خطی صوتی غبار…………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۳-۲امواج خطی یون صوتی غبار…………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۴ اثرات شرایط مرزی و برخوردها…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۴-۱امواج DA…………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
۲-۴-۲موج های DIA…………………………………………………………………………………………………………………………………….37
۲-۵ نظریه ی جنبشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۶نتایج بدون در نظرگرفتن میرائی لاندا……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۷ ضریب میرائی لاندا……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۲-۸ نقش اندازه ی توزیع غبار…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
فصل ۳
امواج صوتی یون غیرمسطح با الکترون های توزیع کاپا…………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۱مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۳-۲معادلات اصلی و استخراج شده از معادلات KP غیرخطی…………………………………………………………………………………………۵۰
۳-۳راه حل های سالیتونیک برای SKPE و CKPE…………………………………………………………………………………………………………55
۳-۴ نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۳-۵ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
فصل ۴
بررسی امواج صوتی غبار در پلاسماهای مغناطیده با الکترون های ابرگرم………………………………………………………………………….۶۴
۴-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۴-۲معادلات پایه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۴-۳حل معادلات zk برای امواج سالیتاری…………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
فصل ۵
بحث ونتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵
۵-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۵-۲نتایج عددی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶
۵-۳ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳

فهرست اشکال

عنوان صفحه
شکل ۱-۱- یونش برخوردی وباز ترکیب…………………………………………………………………………………………………………………..۲
شکل ۱-۲- ضرایب آهنگ یونش و باز ترکیب تابشی برای هیدروژن اتمی…………………………………………………………………….۳
شکل ۱-۳- سیستم های آماری در تماس حرارتی……………………………………………………………………………………………………….۵
شکل ۱-۴- حفاظ سازی در مقابل میدان یک شبکه تک بعدی………………………………………………………………………………………۷
شکل۱-۵- مرز پلاسما-جامد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
شکل ۱-۶- مدار دایره ای در میدان مغناطیسی یکنواخت…………………………………………………………………………………………………………….۱۱
شکل ۱-۷- مرکز دوران (x0,y0 )ومدار……………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
شکل ۱-۸- مدار سوق B E ………………………………………………………………………………………………………………………………….13
شکل ۱-۹- دیدگاه لاگرانژی……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
شکل ۱-۱۰- دیدگاه اویلری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
شکل ۱-۱۱- نیروی فشار روی سطوح مختلف المان…………………………………………………………………………………………………………………۱۸
شکل ۲-۱- حفاظ دبای…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
شکل ۳-۱- نمودار ن(۱) بر حسب برای مقادیر مختلف ………………………………………………………………………………………………………۵۸
شکل ۳-۲- نمودار(۱) برای مقادیر مختلف از

برچسب ها :

ناموجود