دسته بندی: عمومی
منابع پایان نامه درباره 
نیروی کار، بهره وری نیروی کار، ارگونومی، محدوده آسایش

۲-۲- مطالعات انجام گرفته در داخل کشور ۱
۲-۳- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور ۱
فصل سوم:روش تحقیق
۳-۱- مقدمه ۱
۳-۲- مبانی نظری ۱
۳-۲-۱- سابقه و مفهوم بهره وری ۱
۳-۲-۲-بهره وری نیرویکار ۱
۳-۲-۳-الگوهای اندازه گیری بهره وری نیروی کار ۱
۳-۲-۴- عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار ۱
۳-۲-۶-علوم مرتبط ۱
۳-۲-۶-۱-علم ارگونومی ۱
۳-۲-۶-۱-۱- تاثیر ابعاد ارگونومی بر فعالیت و افزایش بهره وری ۱
۳-۲-۶-۲-علم بیوریتمولوژی ۱
۳-۲-۶-۲-۲- سیکلهای حیات ۱
۳-۲-۷-تعریف آسایش حرارتی ۱
۳-۲-۷-۱-متغییرهای تاثیر گذار بر آسایش حرارتی ۱
۳-۲-۷-۲-تعادل حرارتی بین بدن انسان و محیط پیرامون ۱
۳-۲-۷-۳- انسان و تنشهای حرارتی ۱
۳-۲-۷-۴- اختلات ناشی از تنش های حرارتی ۱
۳-۲-۷-۵- منطقه آسایش ۱
۳-۲-۷-۵-۱-تاثیر عوامل اقلیمی بر منطقه آسایش ۱
۳-۳-روش های تعیین محدوده آسایش ۱
۳-۳-۱- تخمین محدوده آسایش با استفاده از شاخص(PMV) ۱
۳-۳-۲-تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخصPMV و تصریح مدل ……..۱
۳-۳- ۲-۱-نظریه برانگیختگی ۱
۳-۴- ابزارهای گردآوری ۱
۳-۵- روش تحقیق ۱
۴-۲- داده های آماری ۱
۴-۲-۱- متغیرها ۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- خلاصه و نتیجه گیری ۱
۵-۲ پیشنهادات ۱
منابع و مواخذ ۱
منابع فارسی ۱
منابع خارجی ۱
پیوستها ۱
پیوست الف ۱
پیوست ب ۱
پیوست ج ۱

فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
نمودار(۱-۱) مدلهای اندازه گیری بهره وری
۴

فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول (۲-۱) خلاصه مطالعات انجام شده در داخل کشور
۱۶
جدول (۲-۲) خلاصه مطالعات انجام شده در خارج کشور
۱۸
جدول (۴-۱) مقادیر ضریب نارسانایی لباس نسبت به نوع پوشش
۴۸
جدول (۴-۲) مقادیر پیشنهادی شدت متابولیسم بدن انسان در حالات گوناگون
۴۹
جدول(۴-۳) مقادیر ضریب تعادل
۴۹
جدول(۴-۴) تغییرات مقادیر PMV وبهره وری نیروی کار در شرایط دمایی گرم (دما ثابت و فشار بخار متغییر)
۵۰
جدول (۴-۵) مقادیر PMV وبهره وری نیروی کار در محدوده آسایش
۵۱
جدول (۴-۶) تغییرات مقادیر PMV وبهره وری نیروی کار در شرایط دمایی گرم (دما متغییر و فشار بخار ثابت)
۵۱
جدول (۴-۷) تغییرات مقادیر PMV وبهره وری نیروی کار در شرایط دمایی گرم (دما متغییر و فشار بخار متغییر)
۵۲
جدول (۴-۸) تغییرات مقادیر PMV وبهره وری نیروی کار در شرایط دمایی سرد (دما ثابت و فشار بخار متغییر)
۵۲
جدول (۴-۹) تغییرات مقادیر PMV وبهره وری نیروی کار در شرایط دمایی گرم (دما متغییر و فشار بخارثابت)
۵۳
جدول (۴-۱۰) استفاده از پوشش های مختلف در شرایط دمایی سرد
۵۳
جدول (۴-۱۱) استفاده از پوشش های مختلف در شرایط دمایی گرم
۵۴
جدول (۴-۱۲) نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون(رابطه بین متغییرها)
۵۴
جدول (۴-۱۳) نتایج آزمون t(رابطه بین مقادیر بهره وری درمناطق مختلف)
۵۵
جدول (۴-۱۴) شاخص بهره وری نیروی کار(۱۰۰-۱۳۷۶)
۵۶
جدول (۴-۱۶) میانگین بهره وری نیروی کار درمناطقمختلف با استفاده از شاخص PMV
۵۶
جدول (۴-۱۷) مقادیر PMVوبهره وری نیروی کار در محدوده آسایش
۵۶

چکیده
روشها و مدلهای مختلفی جهت اندازه گیری بهره وری توسط تحلیلگران بر حسب دیدگاهی که نسبت به بهره وری دارند، ارایه شده است. مطالعه حاضر با هدف پیش بینی تغییرات بهرهوری نیرویکار در بخش ساخت وساز با استفاده از شاخص متوسط آراء پیشبینی شده (PMV)، بهرهوری نیروی کار در بخش ساخت و ساز ایران در سال ۸۶ و با استفاده از اطلاعات مربوط به ۳۱۳ ایستگاه سینوپتیک درسه زیر بخش فعالیت های سبک، متوسط و سنگین محاسبه شده است .نتایج این مطالعه که از طریق نرم افزار MATLAB(R2009a) انجام گرفته حاکی از آن است که علاوه بر فشار بخار اشباع شده و درجه حرارت هوا ،مقدار PMV و به تبعیت آن بهرهوری نیرویکار نیز تابعی از میزان فعالیت در حال انجام و نوع پوشش کارگر میباشد . همچنین نتایج نشان میدهدکه افزایش دما منجر به کاهش بیشتر بهرهوری نیرویکار در این بخش گردیده که میتوان ادعا نمود تاثیرگذارترین متغییر حرارتی بر روی بهرهوری نیرویکار در بخش ساخت وساز دمای محیط میباشد.در قسمت آخر با تقسیم بندی مناطق مختلف ایران به دو ناحیه سرد و گرم این نتیجه به دست آمده که در مناطقی که از لحاظ اقلیمی دارای آب و هوای گرم میباشند، هردو متغییر فشار بخار اشباع شده و درجه حرارت هوا منجر به دور شدن میزان بهره وری از محدوده مطلوب شده است.در حالی که در مناطق دارای آب و هوای سرد کاهش درجه حرارت هوا در جابه جایی میزان بهرهوری نیرویکار از محدوده مطلوب تا حدودی موثر ولی فشار بخار اشباع شده منجر به بهبود مقادیر بهرهوری نیرویکار در بخش ساخت و ساز گردیده است.

کلید واژه ها: ساخت و ساز،آسایش حرارتی، شاخصPMV، بهرهوری نیروی کار، مدلهای ریاضی

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مساله
۱-۳- هدف تحقیق
۱-۴- سوالات تحقیق
۱-۵- فرضیه های تحقیق
۱-۶- حدود تحقیق
۱-۷- روش انجام تحقیق
۱-۸- ساختار تحقیق

۱-۱- مقدمه
تلاش برای بهبود و استفاده موثر از منابع گوناگون چون نیرویکار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات ،هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و موسسات خدماتی می باشد. روشهای اجرایی کارآمد، تجهیزات و ابزارکار سالم، فضایکار متعادل و از همه مهمتر نیرویانسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشند که برای نیل به بهرهوری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. روح فرهنگ بهبود بهرهوری باید در کالبد سازمان دمیده شود که در آن میان نیروی انسانی هسته مرکزی را تشکیل میدهد. یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء بهرهوری آن است و با توجه به اینکه انسان در ایجاد بهرهوری نقشی محوری دارد در خواستهای او در سازمان اثری کلیدی به جا میگذارد. (استادزاده، ۱۳۸۷،ص۶)
امروزه با پیچیدهتر شدن ساختار و عملکرد سازمانها، سازماندهی محیطکار و ایجاد محیطی آرام و بهرهور در سازمانها به طوری که منجر به فعال شدن بیشتر نیرویانسانی، شادابی آنها، کاهش خطرات احتمالی، افزایش کیفت در کار،کاهش افسردگیها، رشد خدمات و در نهایت دستیابی به بهرهوری مورد نظر شود، از دغدغههای مدیران اجرایی و سرپرستان سازمانها است. نتایج حاصل از تحقیقات مربوط به نیروی انسانی، نشان میدهد که توسعه نیروهای انسانی بهرهور به طور مستقیم در دستیابی به بسیاری از اهداف سازمانها نقش به سزایی دارد. (طاهری،۱۳۷۶،ص۱۲).
درسال های اخیر مطالعات گستردهای در زمینه ارزیابی وضعیت زیست -اقلیمی به انجام رسیده است که عمدتاً رابطه این موضوع را با عوامل دیگر از جمله شرایط کاری و افزایش صدمات ناشی از کار، اتلاف انرژی، شرایط اقلیمی، سابقه دمایی (به عنوان مثال مدت زمان در معرض حرارت روزانه قرار گرفتن و غیره )، میزان رطوبت، کاهش تمرکز در فعالیت های آموزشی، و غیره بیان میکند.(صادقی روش،۱۳۸۹،ص۱۰)
برخلاف بسیاری از صنایع تولیدی، معمولاًساخت و ساز در محیط باز صورت میگیرد، در نتیجه محیط فیزیکی از جمله محیط حرارتی بر روی آن تاثیرگذار میباشد،محیط حرارتی که شامل چهار متغییر اصلی درجه حرارت، رطوبت نسبی،سرعت باد و همچنین میانگین دمایتابشی میباشد. بر بهرهوری نیرویکار تاثیر میگذارد و باعث تغییر بهرهوری آن میشود.(توماس و همکاران۱۹۹۹).
برخی از شرایط جوی به نظر میرسد که اثر منفی بر بهرهوری نیرویکار داشته باشد.کاهش بهرهوری نیروی کار به علت ناراحتیهای ناشی از انواع مختلف محیطهای حرارتی قابل توجه است. به عنوان مثال، اشعه نورخورشید باعث میشود که کارگران احساس خستگی کنند و به دنبال پناهگاه برای استراحت بروند.کارکردن در آب و هوای بسیار بد دارای اثرات فیزیولوژی و روانی برروی کارگران میباشد که باعث کاهش بهرهوری آنها می گردد، تحریکپذیری آنها را افزایش و منجر به کم شدن اشتیاق آنها برای کارکردن میشود (شریف محمد، کرب سری ناوین، ۲۰۰۵)، یک محیط خوب، میتواند بر رشد ارزشهای پرسنل و افزایش توان و بهرهوری آنان اثرگذار باشد، به همین دلیلعلم مدیریت انسانی یا ارگونومی برای رهبران و مدیران سازمان از اهمیت بالایی برخوردار میباشد.(هلاندر،۱۳۷۵).
ارگونومی یا همان مهندسی فاکتورهای انسانی۱علمی ترکیبی است که سعی دارد ابزارها، دستگاه ها، محیط کار و مشاغل را با توجه به تواناییهای جسمی- فکری و محدودیتها و علائق انسانها طراحی مینماید. این علم با هدف افزیش بهرهوری، با عنایت بر سلامتی، ایمنی و رفاه انسان در محیط، شکل گرفته است. همچنین این علم در تلاش است به جای هماهنگ نمودن انسان با محیط، محیط را با انسان هماهنگ سازد. در این راستا سازمان بینالمللی کار(ILO)2 واژه ارگونومی را به معنای متناسب کردن کار و شغل برای انسان تعریف کرده است (فروزانفر،۱۳۷۸،ص۲۴).
باید اشاره کرد که در نظر گرفتن اصول ارگونومی در کار، نه تنها باعث حفظ سلامت نیروی انسانی و کارآمدی آن در جوامع بشری میشود بلکه مانع تحمیل بسیاری از هزینههای مالی بر اقتصاد کشورها و کاهش بهرهوری خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق پیشبینی تغییرات بهرهوری نیروی کار در بخش ساخت و ساز ایران (سال ۸۶) با استفاده از شاخص میانگین آراء پیش بینی شده(PMV)3 میباشد.

۱-۲- بیان مساله
اندازهگیری بهرهوری بیشتر از آنکه متأثر از سطوح مختلف بهرهوری باشد از نوع نگرش به بهرهوری متأثر شده است و بطور عمده به چهار دسته یعنی روش اقتصاددانان، مهندسین، حسابداران و مدیران تقسیم میشوند. بدلیل اینکه در سطح بخشهای و فعالیتهای اقتصادی و ملی دیدگاه اقتصاددانان معمول میباشد در اکثر تحقیقات از روش اقتصاددانان استفاده میشود این روش نه تنها سطح تغییرات بهرهوری را در طول زمان محاسبه میکند بلکه سعی میکند که اثرات تمام عوامل شناخته شده را برروی بهرهوری نمایان میکند. اقتصاددانان برای محاسبه بهرهوری از روشهای نظیر روش روش شاخص۴، روش تابع تولید۵ و روش داده – ستانده۶ را استفاده میکنند.
تحلیلگران بهرهوری بر حسب دیدگاهیکه نسبت به بهرهوری دارند، مدلهای مختلفی برای اندازهگیری بهرهوری ارائه کردهاند.در یک تقسیمبندیکلی مدلهای اندازهگیری بهرهوری را میتوان مطابق با نمودار زیر به شش دسته تقسیمبندی کرد.

منبع: زنوز و بختیاری، (۱۳۸۹: ۲۵۴)

با توجه به اینکه غالباً، در کشورهای در حال توسعه، مهمترین عامل تولید نیرویکار است، عمدتاً بهرهوری نیرویکار مورد توجه میباشد.در واقع در صورت عدم امکان

برچسب ها :

ناموجود