دسته بندی: عمومی
منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
بورس اوراق بهادار، اقتصاد ایران، بورس اوراق بهادار تهران، بازارهای مالی

۳-۶-۴- روش یوهانسن-‌ جوسیلیوس ۳۳
فصل ۴: نتایج و تفسیر آنها ۳۵
۴-۱- مقدمه ۳۶
۴-۲- تجزیه و تحلیل مقدماتی ۳۸
۴-۲-۱- آزمون ریشه واحد ۳۸
۴-۲-۲- آزمون هم انباشتگی ۳۹
۴-۳- بررسی ارتباط بازارهای سهام ۴۲
۴-۴- روش ابتکاری تعیین زمان وقفه ۴۲
۴-۵- تجزیه و تحلیل اثر بحران ۴۷
۴-۵-۱- دوره پیش از بحران ۴۷
۴-۵-۲- دوره پس از بحران ۴۹
فصل ۵: جمع‌بندی و پیشنهادها ۵۳
۵-۱- مقدمه ۵۴
۵-۲- توضیح وقفه ساختاری ۵۵
۵-۳- نوآوری در تحلیل نموداری ۵۵
۵-۴- پیشنهادات ۵۶
مراجع ۵۷

فهرست اشکال
شکل (۴-۱) روند تغییرات شاخص های بورس های جهانی در یک دوره ۵ ساله منتهی به اکتبر ۲۰۱۰ ۳۷
شکل (۴-۲) بررسی رابطه بین دو شاخص داوجونز و اس اند پی ۵۰۰ ۳۷
شکل (۴-۳) نمودار هفتگی روند ۵ ساله شاخص TEPIX و شاخص DJI منتهی به اکتبر ۲۰۱۰ ۳۸
شکل (۴-۴) نمودار مقادیر P-Value برای ۷ مرحله وقفه ۴۴
شکل (۴-۵) نمودار مقادیر R Square برای ۷ مرحله وقفه ۴۴
شکل (۴-۶) نمودار شاخص های DJI و TEPIX در کل طول دوره مورد بررسی ۴۶
شکل (۴-۷) نمودار کشویی شاخص های DJI و TEPIX با وقفه ۴ هفته در کل دوره ۴۶
شکل (۴-۸) نمودار شاخص های DJI و TEPIX در دوره پیش از بحران ۴۸
شکل (۴-۹) نمودار شاخص های DJI و TEPIX در دوره پیش از بحران با وقفه ۴ هفته ای ۴۹
شکل (۴-۱۰) نمودار شاخص های DJI و TEPIX پس از بحران ۵۱
شکل (۴-۱۱) نمودار شاخص های DJI و TEPIX پس از بحران با وقفه ۴ هفته ای ۵۱

فهرست جداول
جدول (۴-۱) آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته ۳۹
جدول (۴-۲) آزمون رتبه همگرایی غیر مقید (آزمون اثر) ۴۱
جدول (۴-۳) نتایج رگرسیون خطی از تفاضل اول دو شاخص TEPIX و DJI ۴۲
جدول (۴-۴) نتایج رگرسیون خطی ۷ مرحله ای از تفاضل اول دو شاخص TEPIX و DJI ۴۳
جدول (۴-۵) ماتریس ضرایب همبستگی TEPIX و DJI برای ۶ هفته وقفه ۴۴
جدول (۴-۶) نتایج مدل VAR بر روی تفاضل اول شاخص های TEPIX و DJI ۴۷
جدول (۴-۷) نتایج رگرسیون خطی از تفاضل اول TEPIX و DJI با وقفه ۴ هفته ای پس از بحران ۵۰

کلیات تحقیق

مقدمه
در دهه های اخیر با پیشرفت هایی که در زمینه‏ مخابرات و انتقال اطلاعات صورت گرفته وابستگی متقابل بازارهای مالی در دنیا افزایش یافته است. سرمایه ها و منابع مالی به سرعت در جهت کسب منفعت بین بازارها منتقل می شوند و این عامل سبب گشته که بازارهای مالی رفتار مشابهی را تجربه نمایند. بازار اعم از آنکه‏ بازار اوراق قرضه، سهام و اسناد بازرگانی باشد یا بازار ارز، پول، طلا و کالا، بازاری بین المللی شده‏ است و معاملات آن نه تنها در تمام ۲۴ ساعت‏ شبانه‏ روز بی‏وقفه ادامه یافته، بلکه با زمینه بروز آشفتگی در سیستم پولی و مالی بین المللی، بر عملکرد بورسهای سهام اثر می‏گذارد. اگر چه اقتصاد ایران تحت نظارت دولت با اعمال قوانین، سیاست ها و رویه های خاص و در شرایط تحریم بین المللی اداره می شود اما این سوال در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و مالی همواره مطرح بوده است که آیا عملکرد اقتصاد ایران به تنهایی و مستقل از تحولات جهانی می باشد و آیا رابطه معنی داری در تعامل اقتصاد ایران با جامعه جهانی وجود دارد؟ در این تحقیق سعی شده است که ضمن ارائه تصویری از آنچه بحران در اقتصاد و در بازارهای مالی نامیده می شود به بررسی نحوه تاثیر پذیری بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان شاخصی از عملکرد اقتصاد ایران می باشد بپردازیم. داده های مربوط به شاخص میانگین صنعتی داوجونز۱۲ در بورس اوراق بهادار نیویورک و شاخص قیمت۱۳ بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته و در دو دوره قبل و بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸۱۴ با استفاده از آزمون های رگرسیون۱۵ میزان همبستگی این دو بازار در دوره بحران محاسبه شده است و در نهایت مدل مکانیسم انتقال۱۶ بحران ارائه شده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.۱۷
مسأله اصلی تحقیق
در این تحقیق بر آنیم تا با بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ به عنوان آخرین رویداد مهم بازارهای مالی جهان از محل پیدایش آن در اقتصاد امریکا به اقتصاد ایران، تصویری از عمکرد بورس اوراق بهادار تهران در دوره بحران ارائه نماییم.
تعریف و تاریخچه ی موضوع
بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا، که به عنوان یکی از بزرگترین بحرانهای ایجاد شده در اقتصاد این کشور بعد از بحران دهه ۱۹۳۰ است، را دیگر نمی توان بحران اقتصاد آمریکا نامید. برخی تحلیلگران این بحران را به سونامی عظیمی تشبیه کرده اند که از آمریکا شروع شده و رفته رفته با گسترش دامنه خود به کشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا سرایت کرده است و در این میان، حتی اقتصاد کشورهای کوچک را نیز بی نصیب نگذاشته است و مهم تر آن که هنوز نشان هایی از کنترل و تثبیت شرایط دیده نمی شود. هر روزه شاهد بودیم که موسسه ای مالی اعلام ورشکستگی کرده یا توسط دولت یا موسسه رقیب خریداری شده است. شاخص های قیمت در بورس های بزرگ و کوچک دنیا با کاهش قابل توجه روبرو شده اند، قدرت وام دهی و به عبارت دیگر نقدینگی در اختیار موسسات مالی، به مرزهای خطرناکی رسیده است و فراتر از آن بحران به بخش واقعی اقتصاد جهانی سرایت کرده است که شاهد آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در دنیا است.
بدون شک ایران نیز در معرض آسیب های این سونامی قرار داشت. هرچند به دلیل عدم ارتباط بازار مالی ایران و درآمیختگی اندک آن با بازار جهانی، اثرات مستقیم و فوری این بحران در بخش پولی و مالی کشور، همانند کشورهای اروپایی و آسیای شرقی قابل توجه نبود، اما اثرات غیر مستقیم و بلند مدت بحران در بازارهای مالی و همچنین بخش واقعی اقتصاد، اندک اندک پدیدار گشت و چنین می نمود که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی، بحران تاثیر معنی داری بر متغیرهای کلان داشته باشد و تحقق اهداف و برنامه های تعیین شده را با چالش جدی روبرو کند. همچنین پیامدهای بحران از طریق تاثیرگذاری بر فضای کسب و کار، محدود کردن منابع مالی در اختیار و همچنین حاشیه سود شرکت های پذیرفته شده به بازار سرمایه و به طور مشخص به بورس اوراق بهادار تهران کشیده شود و به متضرر کردن سهامداران منجر شود. از این رو ضروری است با شناسایی دقیق مکانیسم انتقال بحران بر اقتصاد ایران که در این تحقیق به طور خاص بر بورس تهران به عنوان نمایه ای از کل اقتصاد ایران انجام شده به درکی از اجرای اقدامات سریع و موثر برای مقابله با پیامدهای منفی بحران و همچنین استفاده از فرصت های ایجاد شده دست یابیم.
اهمیت موضوع
شاخص های بازار های مالی و سرمایه در دنیا به عنوان سریعترین دماسنج های اقتصادی عمل کرده و همواره با تغییر شرایط اقتصادی رونق و رکود به سرعت واکنش نشان می دهند. بحران های فراگیر اقتصادی با افت شاخص ها همراه بوده و با افزایش وابستگی متقابل بازارها به کل جهان سرایت می نماید. لذا دریافت این موضوع که بورس تهران با قوانین و ضوابط موجود در دهکده جهانی چگونه عمل می کند بسیار ضروری بوده و مورد علاقه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد. بدیهی است بروز بحران های مالی در جهان اجتناب ناپذیر است اما آگاهی از میزان تاثیر پذیری آن می تواند به ارائه راه کارهای مناسبی در مواجهه با بحران منجر شود.
فرضیه تحقیق
فرض اساسی در این تحقیق وجود رابطه ای معنی دار بین شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و شاخص داوجونز قبل و بعد از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ است. بنابراین دو سوال اصلی که در این تحقیق به آن پاسخ داده شده است به همبستگی این دو شاخص مربوط بوده و به شرح ذیل می باشد:
آیا بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و در شرایط رونق اقتصادی جهانی تا قبل از بحران از بورس های جهانی تبعیت کرده است؟
آیا بورس اوراق بهادار تهران از بحران جهانی ۲۰۰۸ تاثیر پذیرفته است؟
روش تحقیق
روش استفاده شده در این تحقیق بر اساس بررسی آماری داده های مربوط به یک دوره پنج ساله از دو شاخص داوجونز DJI و شاخص قیمت TEPIX در دو بازار مالی اوراق بهادار نیویورک و اوراق بهادار تهران می باشد. داده ها از پایگاه اطلاعاتی دو بازار استخراج شده و به دلیل عدم تطابق روزهای معاملاتی دو بازار به صورت هفتگی مورد مقایسه قرار گرفته اند و در تحلیل داده ها و نتایج آماری تحقیق از روشی ابتکاری جهت یافتن الگوی انتقال بحران استفاده شده است که ما آن را روندکشویی۱۸ نامیده ایم.
مراحل تحقیق
جهت انجام تحقیق مراحل زیر برای پاسخ به فرضیات مطرح شده به شرح ذیل طی گردید:
بررسی ادبیات بحران و پیشینه تحقیق
بررسی ضرورت تحقیق در شناخت تاثیر بحران بر بورس تهران
انتخاب بازارهای مورد بررسی و شاخص های مربوطه
انتخاب دوره مورد بررسی با توجه به زمان وقوع بحران و داده های موجود
جمع آوری داده ها
بررسی روش های آماری موجود برای آزمون داده ها
انجام آزمون های آماری با استفاده از نرم افزار EViews
بررسی نتایج و کشف مکانیسم
تجزیه و تحلیل مدل
جمع بندی نتایج و ارائه مقاله
مجلد سازی و آماده سازی جهت ارائه علمی
نوآوری های تحقیق
آنچه در تحقیقات گذشته داخلی در وقوع بحران های مالی تا کنون به آن پرداخته نشده است بررسی مکانیسم پذیرش یک بحران در سطح بین المللی به اقتصاد داخلی است. این واقعیت که وقوع بحران اجتناب ناپذیر بوده و اثرات آن خواه نا خواه بر اقتصاد داخلی سایه خواهد افکند تاکنون به صورت کیفی بیان شده و در تحقیقات گذشته به صورت کمی به آن پرداخته نشده است. این تحقیق با بررسی کمی داده ها و یافتن مکانیسم تاثیر گذاری بحران تصویری از میزان تاخیر و میزان همبستگی در آشفتگی مالی اخیر ارائه نموده است که می تواند راهنمای سرمایه گذاران، فعالان و سیاست گذاران این بخش گردد. در واقع با فرض های اساسی که در نظر گرفته شده سعی شده است که مدلی از مکانیسم ورود بحران به بورس تهران ارائه گردد.
ساختار پایان نامه
این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول به کلیات و شرحی از مساله تحقیق پرداخته شده است. هدف و ضرورت تحقیق مورد اشاره قرار گرفته و لزوم توجه به موضوع برای استفاده کنندگان ذکر گردیده است. فصل دوم به ادبیات بحران اخیر و نحوه شکل گیری آن پرداخته شده است و توضیحاتی در خصوص بازار بورس و شاخص های آن ارائه گردیده است. در فصل سوم روش تحقیق علمی مورد استفاده اقتصاد سنجی توضیح داده شده و در فصل چهارم نتایج داده های گرداوری شده پس از انجام آزمون های مورد نیاز ارائه شده است. در فصل آخر نیز نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهاداتی برای ادامه تحقیق آتی درباره موضوع بیان شده است.

مروری بر منابع

مقدمه
در دهه های گذشته پیچیدگی نظام اقتصاد جهانی و در هم

برچسب ها :

ناموجود