برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 8

– راهبرد توسعه گردشگری اوگاندا: این طرح درسال 1990با افق 12ساله تهیه شدکه شامل تهیه یک طرح گردشگری ملی وآموزش دادن به کارکنان دولتی درمدیریت گردشگری بود.هدف کلی ازتوسعه گردشگری دربرنامه ریزی جامع گردشگری اوگاندا عبارت است از:توسعه بخش گردشگری ازاقتصادتا حداکثرممکن، سازگارباحفظ ارزشهای زیست محیطی و فرهنگی، به عنوان وسیله ای برای تولید ثروت،

برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 7

3-1- اهمیت وضرورت تحقیقچه در کشور های توسعه یافته وچه کشور های درحال توسعه گردشگری ازلحاظ اقتصادی یکی از سریعترین بخش در حال رشدویکی ازبزرگترین منبع سرمایه گذاری و اشتغال زایی می باشد.وطبق آمار سازمان گردشگری تعداد گردشگران بین المللی از 25 میلیون در سال 1950 به 846میلیون نفر در سال 2006 رسیده است وپیش

برنامه ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران مطالعه موردی شهرستان کلیبر- قسمت 6

جدول4-23:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل خارجی) – محاسبات راهبردWO……………………………………………….137جدول4-24:الویت بندی راهبردهایWO منتج ازماتریس راهبردی کمی(QSPM)اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………..138جدول4-25:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل داخلی) – محاسبات راهبردWT………………………………………………….139جدول4-26:ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی(QSPM)اکوتوریسم شهرستان کلیبر(عوامل خارجی) – محاسبات راهبردWT………………………………………………..140جدول4-27:الویت بندی راهبردهایWT منتج ازماتریس راهبردی کمی(QSPM)اکوتوریسم شهرستان کلیبر………………………………………………………………………………………………………..141جدول4-28:الویت بندی راهبردهای توسعه اکوتوریسم شهرستان کلیبربراساس بالاترین امتیازدربین