علمی :
مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۳۵

۳- شرح این مورد در فصل دو ، صص ۱۴۹- ۱۴۳- ۱۳۹ بررسی شده است . ↑ – عاملی زین الدین ، تمهید القواعد ، ص ۳۲ . ↑ – همانجا . ↑ – همانجا ؛ همو ، الروضه البهیه ، ج ۳ ، صص ۲۲۵، ۶۵ و ج ۲ ، ص ۳۵ . ↑ – عاملی زین الدین ،

مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۳۶

– حکیم سیدمحمد تقی ، الاصول العامه للفقه المقارن ، چاپ دوم ، موسسه آل البیت (ع) ، قم ، ۱۹۷۹ م ، ص ۳۱۶ ؛ وحید بهبهانی محمد باقر ، الفوائد الحائریه ، چاپ اول ، مجمع الفکر الاسلامی ، قم ، ۱۴۱۵ ق ، ص ۱۴۰٫ ↑ – عاملی زین الدین ، تمهید القواعد ،

مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۳۱

۷۷- .همو ، صحیفه نور ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،تهران ، بی تا .۷۸- میرداماد محمد باقر ، رواشح السماویه ، مکتب مرعشی نجفی ، قم ، ۱۴۰۵ ق .۷۹- نجفی محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، چاپ سوم ، دار الکتب الاسلامی ، تهران ، ۱۳۶۵ ش .۸۰ – نوری

دسترسی متن کامل – 
مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۳۰

۳۴- سلار بن عبد العزیز، مراسم العلویه ، مجمع اهل بیت(ع) ، قم ،۱۴۱۲ ق .۳۵- سیستانی سید علی ، قاعده لاضرر و لاضرار ، چاپ اول ، موسسه نشر اسلامی ، قم .۳۶- سیوطی جلال الدین ،تدریب الراوی ، چاپ اول ، السعاده ، مصر ، بی تا .۳۷- شعرانی ابی الحسن ، المدخل الی عذب المنهل فی اصول الفقه ،

علمی :
مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۲۹

– ششم حدیث نبوی « الصلح جایز بین المسلمین » است .– هفتم حدیث نبوی « علی الید ما اخذت حتی تودی » است .– هشتم حدیث نبوی « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز » و حدیث نبوی « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر » است .اگر چه بیش از نیمی از

مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۲۷

در معاملا ت غیر معوض یا شبه معوض دفع غرر فی الجمله معتبر است مانند این که در عقد ضمان اگر ضامن بعد از ضامن شدن بتواند علم به مقدار حق مورد ضمانت پیدا کند مانند این که بگوید ضامن شدم آن چه را که در ذمه بدهکار است در این صورت طبق صحیح ترین

مقاله – 
مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۲۰

۲-۱ در فقه شهید ثانی عقد به مجموع ایجاب و قبول تعریف شده است[۵۲۵] که عقد با انشای دو طرف عقد محقق می شود و توافق دو اراده در قالب ایجاب و قبول به وجود آورنده ماهیت فقهی عقد است وی درهر عقد خاص به سبب مورد تعریفی از عقد ارائه داده و ماهیت آن را

جستجوی مقالات فارسی – مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۱۹

– صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق (ع) سوال شده در صورتی که شاهدان از شهادت خود برگردند و باعث اتلاف مال گردند چگونه توبه کنند؟ حضرت در جواب فرمودند « یؤدی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله … » به همان مقدار ی که بر علیه صاحب مال شهادت

سایت مقالات فارسی – 
مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۱۷

– موردی که متصرف، تصرف مستقل ندارد مانند دست گذاشتن بر جامه کسی که آن را پوشیده است چنین تصرفی را غصب نمی گویند. با قید « مال » تصرف کردن استقلالی به دیگری بر غیر مال نظیر انسان آزاد، از تعریف غصب خارج می شود زیرا در مورد انسان آزاد غصب تحقق نمی یابد

مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۱۶

خود محال است[۳۲۳] در نتیجه اذن در شی اذن در لوازم آن محسوب می شود .۱-۲ سنت : حدیث صحیحه زیر موید دلیل عقلی قرار می گیرد روایت صحیحه علی بن جعفر (ع) از برادرش موسی بن جعفر (ع) است. حضرت حکم کردند به این که مستاجر به واسطه تسلیم کردن حیوان اجاره شده به دیگری،