فایل دانشگاهی – 
نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری- قسمت ۲

ب) اشتباه موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱- انواع اشتباه موضوعی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶ اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه ……………………………………………………………………………………………… ۱۶ ۲-۱) اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم …………………………………………………………………………………………………. ۱۶بند دوم: اشتباه در قوانین جزایی و مدنی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۸گفتار ششم : مفهوم مستی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹بند نخست : انواع مستی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰بند دوم: عوارض مستی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰گفتار هفتم: خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱بند

فایل – 
نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری- قسمت  …

بند سوم: جنون در مقررات جزایی …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵گفتار سوم : خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶گفتار چهارم :مستی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰گفتار پنجم: اکراه …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۵نتیجه گیری: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷منابع و ماًخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸چکیدهپژوهش حاضر در مورد « نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری » بوده که با توجه به اهمیت آن که در قانون

نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری- قسمت ۴

گفتار سوم: تعریف اکراه و اجباراکراه وادار کردن دیگری به انجام یا ترک کاری است که از آن کراهت دارد. تفاوت اصلی اجبار و اکراه در این است که در اکراه اراده شخص سلب نشده و او آزادی و اختیار را دارد ولی نتیجهٔ عدم تبعیت از خواست اکراه‌کننده به‌قدری وخیم است که شخص تسلیم

مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۳۶

– حکیم سیدمحمد تقی ، الاصول العامه للفقه المقارن ، چاپ دوم ، موسسه آل البیت (ع) ، قم ، ۱۹۷۹ م ، ص ۳۱۶ ؛ وحید بهبهانی محمد باقر ، الفوائد الحائریه ، چاپ اول ، مجمع الفکر الاسلامی ، قم ، ۱۴۱۵ ق ، ص ۱۴۰٫ ↑ – عاملی زین الدین ، تمهید القواعد ،

علمی :
مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۳۵

۳- شرح این مورد در فصل دو ، صص ۱۴۹- ۱۴۳- ۱۳۹ بررسی شده است . ↑ – عاملی زین الدین ، تمهید القواعد ، ص ۳۲ . ↑ – همانجا . ↑ – همانجا ؛ همو ، الروضه البهیه ، ج ۳ ، صص ۲۲۵، ۶۵ و ج ۲ ، ص ۳۵ . ↑ – عاملی زین الدین ،

مقاله دانشگاهی – 
مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۳۳

– همان ماخذ ، صص۱۹۱٫ ↑ – همان ماخذ ، ص ۲۳۲٫ ↑ – همان ماخذ ، ، ص ۲۳۳ . ↑ – عاملی زین الدین ، الروضه البهیه ، ج ۳ ، ص ۶۳ . ↑ – عاملی زین الدین ، منیه المرید فی آداب المفید و المستفید ، تحقیق رضا مختاری ، چاپ اول ، مکتب الاعلام الاسلامی ،۱۴۰۹

مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۳۱

۷۷- .همو ، صحیفه نور ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،تهران ، بی تا .۷۸- میرداماد محمد باقر ، رواشح السماویه ، مکتب مرعشی نجفی ، قم ، ۱۴۰۵ ق .۷۹- نجفی محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، چاپ سوم ، دار الکتب الاسلامی ، تهران ، ۱۳۶۵ ش .۸۰ – نوری

مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۲۷

در معاملا ت غیر معوض یا شبه معوض دفع غرر فی الجمله معتبر است مانند این که در عقد ضمان اگر ضامن بعد از ضامن شدن بتواند علم به مقدار حق مورد ضمانت پیدا کند مانند این که بگوید ضامن شدم آن چه را که در ذمه بدهکار است در این صورت طبق صحیح ترین

علمی :
مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۲۹

– ششم حدیث نبوی « الصلح جایز بین المسلمین » است .– هفتم حدیث نبوی « علی الید ما اخذت حتی تودی » است .– هشتم حدیث نبوی « اقرار العقلاء علی انفسهم جایز » و حدیث نبوی « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر » است .اگر چه بیش از نیمی از