دسترسی متن کامل – 
مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۳۰

۳۴- سلار بن عبد العزیز، مراسم العلویه ، مجمع اهل بیت(ع) ، قم ،۱۴۱۲ ق .۳۵- سیستانی سید علی ، قاعده لاضرر و لاضرار ، چاپ اول ، موسسه نشر اسلامی ، قم .۳۶- سیوطی جلال الدین ،تدریب الراوی ، چاپ اول ، السعاده ، مصر ، بی تا .۳۷- شعرانی ابی الحسن ، المدخل الی عذب المنهل فی اصول الفقه ،

جستجوی مقالات فارسی – مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۱۹

– صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق (ع) سوال شده در صورتی که شاهدان از شهادت خود برگردند و باعث اتلاف مال گردند چگونه توبه کنند؟ حضرت در جواب فرمودند « یؤدی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله … » به همان مقدار ی که بر علیه صاحب مال شهادت

مقاله – 
مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۲۰

۲-۱ در فقه شهید ثانی عقد به مجموع ایجاب و قبول تعریف شده است[۵۲۵] که عقد با انشای دو طرف عقد محقق می شود و توافق دو اراده در قالب ایجاب و قبول به وجود آورنده ماهیت فقهی عقد است وی درهر عقد خاص به سبب مورد تعریفی از عقد ارائه داده و ماهیت آن را

مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۱۶

خود محال است[۳۲۳] در نتیجه اذن در شی اذن در لوازم آن محسوب می شود .۱-۲ سنت : حدیث صحیحه زیر موید دلیل عقلی قرار می گیرد روایت صحیحه علی بن جعفر (ع) از برادرش موسی بن جعفر (ع) است. حضرت حکم کردند به این که مستاجر به واسطه تسلیم کردن حیوان اجاره شده به دیگری،

سایت مقالات فارسی – 
مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۱۷

– موردی که متصرف، تصرف مستقل ندارد مانند دست گذاشتن بر جامه کسی که آن را پوشیده است چنین تصرفی را غصب نمی گویند. با قید « مال » تصرف کردن استقلالی به دیگری بر غیر مال نظیر انسان آزاد، از تعریف غصب خارج می شود زیرا در مورد انسان آزاد غصب تحقق نمی یابد

مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۱۴

۶-۳ شهید ثانى کسانى را که متاخرین مانند علامه حلى و ابن داود ثقه دانسته اند ثقه نمى داند و به این گونه ثقه شمردنها اعتنایى ندارد و آن را کافى نمى شمارد. او و پیروانش ثقه شمردنهاى متاخران را بر حدس و گمان استوار مى دانند نه بر حس زیرا به باور این گروه

مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۱۵

بخش اول : توضیح مبانی تطبیقی شهید ثانیمبانی تطبیقی شهید ثانی به دانش قواعد فقه اختصاص یافته است. قواعد فقه در راه به‏ دست آوردن احکام شرعى الهى واقع‏ مى‏شود این استفاده از باب استنباط و توسیط نبوده بلکه از باب تطبیق است[۲۸۸]. در این فصل تحلیل و تبیین قواعد فقهی بر اساس مبانی فقهی

مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۱۱

حکم امور مترتب بر یکدیگر در علم اجمالیموضوع بحث این است که اگر واجب مشتبه دو چیز باشد که شرعا مترتب بر یکدیگر هستند مانند نماز ظهر و عصر که مردد میان شکسته و تمام است یا مردد میان جهات چهارگانه است آیا لازم است تمام افراد احتمالی اول را بجا آورد آن گاه به

مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۱۲

۱- شهید ثانی فقیهی، اصولی محدث به شمار می رود وی به تمام جوامع حدیثی عامه و خاصه عالم و صاحب نظر است و این ویژگی در فقه وی آشکار است. اولین درایه نگار شیعی به شمار می رود حر عاملی، مرحوم خویی نیز بر همین عقیده اند[۲۰۲] منابع شهید در فن درایه عمدتا عامی بوده

مقاله دانشگاهی – 
مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۱۳

۲-۱ شهید ثانی به دو طریق برای شناخت عدالت راوی راهکار ارائه می دهد :– شناسایی عدالت راویان گذشته : در مورد راویان پیشین باید دو نفر از آنان که وی را می شناخته و اینک در قید حیاتند او را تایید و تصدیق نمایند و یا اگر مربوط به اعصار پیشین است باید عدالت