مقاله دانشگاهی – 
بررسیرابطه بین حساسیتسرمایه گذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه ای در شرکت های پذیرفته  …

۴-۲ بررسی نرمال های توزیع متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………… ۱۰۷۴-۳ خطی بودن ارتباط نمودارهای پراکنش …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷۴-۴ مدل رگرسیون چندگانه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸۴-۵ بررسی مدل به صورت کلی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹۴-۶ آزمون فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳۴-۶-۱ برآورد مدل به تفکیک کم سرمایه گذار و بیش سرمایه گذار…………………………………………………………………… ۱۱۳۴-۶-۲ برآورد مدل به تفکیک کم و بیش یرمایه گذار در

بررسیرابطه بین حساسیتسرمایه گذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس  …

CF =جریانهای نقدی عملیاتی طی دوره= D سود تقسیمیT debts = جمع بدهیهاT assets = جمع داراییها e) شرکتهای بیش سرمایهگذار: شرکتهایی که نرخ سرمایهگذاری آن ها از میانگین نرخ سرمایهگذاری کل نمونه بیشتر باشد. f) شرکتهای کم سرمایهگذار: شرکتهایی که نرخ سرمایهگذاری آنها از میانگین نرخ سرمایهگذاری کل نمونه کمتر باشد. g)اندازه شرکت[۸]: لگاریتم

پژوهش – 
بررسیرابطه بین حساسیتسرمایه گذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه ای در شرکت های  …

۱-۲ بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱-۴ اهداف مشخص تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱-۵ سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱-۶ فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………………………… ۸۱-۸ روش گردآوری ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱-۹ جامعه آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱-۱۰ ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱-۱۱ خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲- مبانی نظری و مروری

تحقیق دانشگاهی – 
بررسیرابطه بین حساسیتسرمایه گذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس  …

۲-۴-۱ منابع داخلی و سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………………………… ۵۵۲-۴-۲ منابع داخلی و مدل های سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………… ۶۰۲-۴-۳ محدودیت مالی و سرمایه گذاری جریان نقدی ……………………………………………………………………………………. ۶۵۲-۵ مطالعات پیشین ………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸۲-۵-۱ مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸۲-۵-۱-۱ مطالعات متمرکز و سرمایه گذاری و جریان های نقدی …………………………………………………………………….. ۶۸۲-۵-۱-۲ مطالعات متمرکز و محدودیت هاای مالی و حساسیت های جریان

سامانه پژوهشی –
فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی۹۲- قسمت ۹

۳-۳ روش گرد آوری اطلاعات برای گردآوری اطلاعات در قسمت ادبیات و مبانی تئوریک از منابع کتابخانه ای و برای قسمت اصلی تحقیق فصل ۴ از منابع مرتبط و در دسترس ( پایان نامه ها) استفاده شد. ۳-۴ ابزار گردآوری اطلاعات مطالعه منابع دست اول در زمینه موضوع تحقیق، ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات این

سامانه پژوهشی –
فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی۹۲- قسمت ۳

۳-۵ روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ۴۹فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات۴-۱مقدمه ۵۲۴-۲ یافته های توصیفی ۵۳۴-۳ بررسی فرضیه ها ۵۸فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات۵-۱مقدمه : ۷۲۵-۲ نتیجه گیری : ۷۳۵-۳ پیشنهادات: ۷۷۵-۳-۱ سایر پیشنهادت کاربردی: ۷۸فهرست منابع داخلی ۸۲فهرست جداولجدول شماره ۴-۱: فرمول محاسبه اندازه اثر بر اساس آمار مورد استفاده ۵۲جدول شماره ۴-۲: اطلاعات

استفاده از داده کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد یک سیستم تشخیص،  …

افزایش: ۴۵۰۰۰۰ < PLT ۱۴ ESR کاهش، نرمال، افزایش کاهش: ۱ > ESRنرمال: ۱۸ ≤ ESR ≤ ۱افزایش: ۱۸ < ESR ۱۵ CRP کاهش، نرمال، افزایش کاهش: ۰٫۸> CRPنرمال: ۴ ≤ CRP ≤۰٫۸افزایش: ۴ < CRP ۱۶ BS کاهش، نرمال، افزایش کاهش: ۷۰ > BSنرمال: ۱۲۷ ≤ BS ≤ ۷۰افزایش: ۱۲۷ < BS ۴-۶٫ نمونهبرداری[۸۰]پیش

سامانه پژوهشی – 
استفاده از داده کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد یک سیستم تشخیص،  …

بیشتر از ۱۵ سال ۴ ۴-۵-۴-۱٫ تفسیر آزمایشهای انجام شده روی بیمارانبا آزمایش چکاپ کامل امکان تشخیص سلامتی و زودرس بسیاری از بیماریها امکانپذیر میگردد. تشخیص زودرس بیماریها به علت میسر ساختن درمان موثرتر، کاهش عوارض بیماریها و نیز کاهش هزینههای درمانی امروزه در علم پزشکی مورد توجه فراوان قرار گرفته است. در چکاپ کامل

استفاده از داده کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد یک سیستم  …

۲۸ BS integer [۱۰,۳۸۴] ۴-۴٫ نحوه توزیع دادهها براساس ویژگیهابرای درک بهتر دادهها در این بخش، نحوهی توزیع دادهها را براساس برخی از ویژگیهای مهم موجود در مجموعهی داده، در قالب نمودار نمایش میدهیم.۴-۴-۱٫ نوع بیماری تنفسیشکل ۴-۱، تعداد افراد متعلق به سه ردهی پنومونی، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، بیماری مزمن انسدادی ریه را در

استفاده از داده کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد  …

فصل۳: دادههای نامتوازن۳-۱٫ مقدمهاغلب الگوریتمهای ردهبندی، فرض میکنند که توزیع ردهها یکسان است و در صورتیکه توزیع ردهها نامتوازن باشد، این الگوریتمها در تشخیص خود دچار مشکل میشوند و ردهی اقلیت که تعداد دادههای آن بسیار کم است، اغلب نادیده انگاشته میشود. نمونهای از این مسائل نامتوازن، بیماری مزمن انسدادی ریه است؛ که یکی از