استفاده از داده کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد  …

فصل۳: دادههای نامتوازن۳-۱٫ مقدمهاغلب الگوریتمهای ردهبندی، فرض میکنند که توزیع ردهها یکسان است و در صورتیکه توزیع ردهها نامتوازن باشد، این الگوریتمها در تشخیص خود دچار مشکل میشوند و ردهی اقلیت که تعداد دادههای آن بسیار کم است، اغلب نادیده انگاشته میشود. نمونهای از این مسائل نامتوازن، بیماری مزمن انسدادی ریه است؛ که یکی از

منابع مقالات علمی :
استفاده از داده کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و ایجاد یک سیستم تشخیص،  …

۴-۵-۴-۲۷٫ جدول گسستهسازی CRP…………………………………………………….63۴-۵-۴-۲۸٫ ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate)…………………64۴-۵-۴-۲۹٫ جدول گسستهسازی ESR……………………………………………………..64۴-۵-۴-۳۰٫ جدول گسستهسازی BS (Blood Suger)…………………………….64۴-۵-۵٫ ویژگی دادهها پس از پیشپردازش نهایی……………………………………………..۶۴۴-۶ نمونهبرداری…………………………………………………………………………………………….۶۷فصل۵: نتایج و یافتههای تحقیق……………………………………………………………………………………۶۹۵-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۷۰۵-۲٫ ردهبندی…………………………………………………………………………………………………۷۰۵-۲-۱٫ مقایسهی الگوریتمهای پایه………………………………………………………………..۷۰۵-۲-۲٫ مقایسهی روشهای یادگیری در دادههای نامتوازن…………………………………۷۴فصل۶: نتیجهگیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………..۷۹۶-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۸۰۶-۲٫ نتیجهگیری……………………………………………………………………………………………..۸۰۶-۳٫ پیشنهادها………………………………………………………………………………………………..۸۲۶-۳-۱٫ مجموعهی داده……………………………………………………………………………….۸۲۶-۳-۲٫ دادهکاوی………………………………………………………………………………………۸۲مراجع…………………………………………………………………………………………………………………….۸۳پیوست الف: واژهنامه انگلیسی به فارسی………………………………………………………………………. ۹۲فهرست جدولهاعنوان صفحهجدول۳-۱:

تحقیق – 
استفاده از داده کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و  …

شکل۲-۳: دو خط جداساز با حاشیههای مختلف…………………………………………………………….۲۳شکل۲-۴: افزایش صحت مدل با استفاده از Bagging…………………………………………………..25شکل۲-۵: شبهکد الگوریتم Bagging………………………………………………………………………..26شکل۲-۶: شبهکد الگوریتم AdaBoost……………………………………………………………………..28شکل۳-۱: شبهکد الگوریتم EasyEnsemble…………………………………………………………….36شکل۳-۲: شبهکد الگوریتم ModifiedBagging………………………………………………………37شکل۳-۳: (a) kتا از نزدیکترین همسایههای xi با فرض k=6(b) تولید داده براساس فاصلهی اقلیدسی…………………………………………………………۳۸شکل۳-۴: ماتریس هزینهی چندردهای………………………………………………………………………….۴۰شکل۴-۱: توزیع دادهها براساس نوع بیماری تنفسی…………………………………………………………۵۲شکل۴-۲: توزیع دادهها براساس سن…………………………………………………………………………….۵۲شکل۴-۳: نمونهبرداری طبقهبندی شده…………………………………………………………………………۶۸شکل۵-۱:

منابع مقالات علمی :
استفاده از داده کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و  …

۱-۸٫٫ محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………..۶۱-۹٫ ساختار پایاننامه…………………………………………………………………………………………۷فصل۲: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۸۲-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………۹۲-۲٫ دادهکاوی…………………………………………………………………………………………………۹۲-۲-۱٫ مفهوم دادهکاوی……………………………………………………………………………….۹۲-۲-۲٫ مراحل دادهکاوی…………………………………………………………………………….۱۰۲-۲-۳٫ پیشپردازش…………………………………………………………………………………..۱۰۲-۲-۳-۱٫ پاکسازی داده………………………………………………………………………۱۱۲-۲-۳-۲٫ یکپارچهسازی داده………………………………………………………………….۱۱۲-۲-۳-۳٫ تبدیل داده……………………………………………………………………………..۱۱۲-۲-۳-۴٫ کاهش داده……………………………………………………………………………۱۲۲-۲-۳-۵٫ تصویرکردن برای کاهش بعد……………………………………………………۱۲۲-۲-۴٫ دادهکاوی………………………………………………………………………………………۱۳۲-۲-۵٫ پسپردازش……………………………………………………………………………………۱۴۲-۲-۶٫ کاربردهای دادهکاوی………………………………………………………………………۱۴۲-۳٫ دادهکاوی در پزشکی……………………………………………………………………………….۱۴۲-۴٫ بیماری تنفسی………………………………………………………………………………………….۱۶۲-۴-۱٫ عفونت دستگاه تنفسی فوقانی…………………………………………………………….۱۷۲-۴-۲٫ پنومونی…………………………………………………………………………………………۱۷۲-۴-۳٫ بیماری مزمن انسدادی ریه…………………………………………………………………۱۸۲-۵٫ الگوریتمهای ردهبندی………………………………………………………………………………۱۸۲-۵-۱٫ درخت تصمیم………………………………………………………………………………..۱۹۲-۵-۱-۱٫ CHAID…………………………………………………………………………….20۲-۵-۱-۲٫ ID3……………………………………………………………………………………20۲-۵-۱-۳٫ C5.0…………………………………………………………………………………..21۲-۵-۲٫ ماشین بردار پشتیبان………………………………………………………………………….۲۱۲-۵-۳٫ شبکهی

سایت مقالات فارسی – 
استفاده از داده کاوی برای ارائه چارچوبی جهت کشف الگوهای پزشکی و  …

۳-۳٫ معیارهای ارزیابی ردهبند در دادههای نامتوازن……………………………………………….۴۱۳-۴٫ معیارهای ارزیابی ردهبند در دادههای نامتوازن و چند ردهای…………………………….۴۴۳-۴-۱٫ میانگینگیری میکرو………………………………………………………………………..۴۶۳-۴-۲٫ میانگینگیری ماکرو…………………………………………………………………………۴۶فصل۴: پیشپردازش دادهها………………………………………………………………………………………..۴۷۴-۱٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۴۸۴-۲٫ جمعآوری دادهها…………………………………………………………………………………….۴۸۴-۳٫ ویژگیهای دادهها……………………………………………………………………………………۴۸۴-۴٫ نحوه توزیع دادهها براساس ویژگیها…………………………………………………………..۵۱۴-۴-۱٫ نوع بیماری تنفسی……………………………………………………………………………۵۱۴-۴-۲٫ سن……………………………………………………………………………………………….۵۲۴-۵٫ پیشپردازشهای انجام شده……………………………………………………………………….۵۳۴-۵-۱٫ حذف ویژگیهای اضافی………………………………………………………………….۵۳۴-۵-۲٫ حذف یا اصلاح رکورد…………………………………………………………………….۵۳۴-۵-۳٫ یکپارچهسازی داده………………………………………………………………………….۵۴۴-۵-۴٫ تبدیل مقادیر ویژگی………………………………………………………………………..۵۵۴-۵-۴-۱٫ تفسیر آزمایشهای انجام شده

بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن- قسمت ۲۰

فتح الله گولن نیز قائل به تسامح و تساهل است، با این تفاوت که حیطه و دامنه گسترده تری برای آن در نظر می گیرد. او، بر خلاف سعید نورسی، قائل به گفت و گوی بین الایمانی است. زیرا سکولاریست ها و غیرمسلمانان را نیز شامل می شود، در حالی که تساهل و تسامح نورسی ناظر

تحقیق دانشگاهی – 
بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن- قسمت ۱۸

_ جایگزین شدن تقویم میلادی به جای تقویم هجری در سال ۱۹۲۸؛_ تعطیلی رسمی روز یکشنبه به جای روز جمعه؛_ برچیده شدن عبارات مذهبی از سر در اماکن عمومی در سال ۱۹۲۷؛_ اعلام مصوبه دولت در سال ۱۹۲۳، در راستای الزامی کردن قرائت اذان و نماز به زبان ترکی و نگارش و انتشار قرآن به

علمی :
بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن- قسمت ۱۴

ج_ ترکیه و لیبیدر جنبش های اخیر در منطقه بیشترین ضرر و آسیب به سیاست خارجی و سیاست اقتصادی ترکیه از سوی لیبی به وجود آمد. درواقع می توان گفت جنگ داخلی دراین کشور، به ویژه در ابتدای____________________۱_ Ziya Onisشکل گیری آن یک بحران جدی برای دولت ترکیه تلقی می شد و این امر باعث

سامانه پژوهشی –
بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن- قسمت ۱۱

الف_ دینگولن تعریفی از دین ارائه می دهد که مشابه رویکرد سکولارها به دین می باشد. یعنی دین را مقوله ای فردی در نظر می گیرد نه امری عمومی. لذا با اسلام گرایی سیاسی و حزب سیاسی شدن مخالفت می کند. از این رو به اسلام گرایی سیاسی اربکان، حکومت هایی نظیر ایران و عربستان

منابع مقالات علمی :
بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن- قسمت ۳

۳_ ۳_ سیاست خارجی اردوغان………………………………………………………………………………………….۷۹۳_ ۳_ ۱_ تلاش مضاعف برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا………………………………….۷۹۳_ ۳_ ۲_ نوعثمانی گری به عنوان الگوی سیاست خارجی جدید ترکیه و جهت گیری در مورد مسائل مربوط به خاورمیانه…………………………………………………………………………………………..۸۰الف_ نکوهش اقدامات خشن اسرائیل در سرزمین های اشغالی……………………………………۸۴ب_ موضع گیری پیرامون بیداری اسلامی………………………………………………………………….۸۷ب_ ۱_ ترکیه و تونس……………………………………………………………………………………………۸۷ب_ ۲_ ترکیه و