بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن- قسمت ۵

_ هالدون گولپ۱ (۱۳۸۸) در مقاله ای تحت عنوان “چالش مدرنیته و سکولاریسم” بیان می کند که با وجود این که جزء جزء کشور ترکیه تحت تاثیر سکولاریسم قرار گرفته، ولی وسیله ای شده در جهت پیشبرد اهداف شهرسازی و صنعتی کردن، که این امر به افراط و تندروی حکومت سکولاریسم در ترکیه منجر شده است.

جستجوی مقالات فارسی – بررسی انطباق سیاست های دولت اردوغان با اندیشه های گولن- قسمت ۲

۱_ ۱_ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۲۱_ ۲_ طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………….۲۱_ ۳_ اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………….۵۱_ ۴_ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۶۱_ ۵_ پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۶۱_ ۶_ سؤال اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………..۱۴۱_ ۷_ سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………۱۵۱_ ۸_ فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………..۱۵۱_ ۹_ فرضیات فرعی………………………………………………………………………………………………………..۱۵۱_ ۱۰_ مفاهیم کلیدی……………………………………………………………………………………………………….۱۶۱_ ۱۱_ روش گردآوری…………………………………………………………………………………………………….۳۵۱_ ۱۲_ سازماندهی پژوهش……………………………………………………………………………………………….۳۵فصل دوم_ بررسی اندیشه های محمد فتح الله گولن (اسلام آناتولی) ……………..۳۷۲_ ۱_ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۳۸۲_ ۲_ محمد فتح الله گولن…………………………………………………………………………………………………۳۸۲_

اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی  …

جدول (۳-۱ ) مقادیر کمی متغیرهای ورودی و خروجینکته قابل توجه این است که جهت ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده با تکنیک تحلیل پوششی داده ها می بایستی رابطه زیر جهت حصول نتایج دقیق و قابل اطمینان تر رعایت گردد.n ≥ max { 3(m+s) , ms }تعداد ورودی ها (mتعداد خروجی ها (sتعداد واحد های تصمیم

متن کامل – 
اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده …

مدل جمعی۱[۱۶] ، مدل مضربی۲[۱۷] ، مدل با محدودیت وزنها و یا ناحیه اطمینان، مدل داده‌های غیر احتیاطی۳[۱۸] ، مدل با داده های طبقه‌ای۴[۱۹] ، مدل رتبه بندی۵[۲۰] ، مدل تراکم۶[۲۱] ، مدل DEA با منابع مشترک و… از این گونه مدلها می‌باشند. همچنین از DEA در الگوبرداری و بررسی تغییرات کارایی در طول زمان نیز استفاده می‌شود که در ادامه

اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک …

E12 E11 واحد (۱) E2n …. E22 E21 واحد (۲) Enn …. واحد(n) ۲-۳-۱۴- مدل رتبه‌بندی کامل «آندرسون ـ پیترسون۱[۲۵]» در سال ۱۹۹۳ «اندرسون و پیترسون» مدل رتبه‌بندی کامل را ارائه نمودند که روشی برای رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیری کاراست. ایده اصلی در این مدل مقایسه واحد تحت ارزیابی، با ترکیب خطی از همه واحدهای دیگر

سایت مقالات فارسی – 
اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده …

همانگونه که قبلا اشاره شد در به کارگیری مدلهای کلاسیک DEA معمولا محدودیتهایی وجود دارد بعنوان مثال هرگاه تعداد واحدهای تحت بررسی در مقایسه با مجموع تعداد ورودی‌ها و خروجی‌ها به اندازه کافی بزرگ نباشد، مشکل ضعف قدرت تفکیک رخ می‌دهد. همچنین زمانی که مدل، وزن‌های بزرگی به یک خروجی تکی و یا وزن‌های خیلی

اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل …

S.T : – yi + Yλ ≥ ۰Θxi – Xλ ≥ ۰λ≥۰در این مدل با فرض بازدهی ثابت به مقیاس (۴CRS[9]) و با نگرش به نهاده ها طراحی شده است ، λ یک بردار N×۱ شامل اعداد ثابت است که وزنهای مجموعه مرجع را برای شعب ناکارا نشان می دهد. مقادیر اسکالر به دست آمده

فایل – 
اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل …

همچنین از بین این تعداد مستند حدود ۴۰% (تعداد۱۲۵۹) آنها مقاله‌های چاپ شده در مجلات معتبر بوده که بیشترین مقالات در مجله «European journal of operational research» به چاپ رسیده است. همچنین دو دانشگاه برتر در زمینه انتشارات مربوط به DEA، دانشگاه تکزاس آمریکا با ۲۵۱ مستند و پس از آن دانشگاه وارویک انگلستان با

اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک …

۴-۵-۳- مقایسه نمودارهای کارایی مدل CCR خروجی محور ۴۰ شعبه ای با ۳۹ شعبه ای ۹۴۴-۵-۴- ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدل SBM با ۴۰ داده ۹۶۴-۵-۵- ارزیابی کارایی شعب بر اساس مدل SBM با ۳۹ داده ۱۰۶۴-۵-۶- مقایسه نمودارهای کارایی مدل SBM 40 شعبه ای با ۳۹ شعبه ای ۱۱۷۴-۵-۷- مقایسه کلی بین مدل CCR خروجی

بررسی ابعاد و مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در کتب علوم اجتماعی متوسطه- …

نگرش سیاسی بعنوان یکی از ابعاد جامعه پذیری با مجموع فراوانی ۹۵۷ مورد و ۲۳٫۳۴ درصد از کل فراوانی ها در مرتبه دوم قرار دارد. که در این بین نقش های سیاسی بعنوان یکی از مؤلفه های نگرش سیاسی با مجموع فراوانی ۲۸۹ مورد و ۳۰٫۱۹ درصد از کل فراوانی های نگرش سیاسی، بیشترین توجه