شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر درون ‌سازمانی بر میزان عزت ‌نفس کارکنان با استفاده از روش MCDM،

 دانشگاه آزاد اسلاميواحد نراقپایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A)گرایش تشکیلات و روشهاعنوان:شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر درون‌سازمانی بر میزان عزت‌نفس کارکنان با استفاده از روش MCDM،(مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب شهر تهران)استاد راهنما:دکتر محمد اسماعیلی جوشقانینگارش:فاطمه سادات غمخواریتابستان93تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامهاینجانب …………………………………………..دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکترای

بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس- قسمت 22

البته در موارد محدودی می‌توان از این روش استفاده کرد، که اولاً تمام کارکنان ارزیابی‌شونده، در یک رتبه و جایگاه سازمانی مشابه قرار داشته باشند، تعداد کارکنان محدود باشد و نتیجه ارزیابی هیچگاه به اطلاع کارکنان رسانده نشود و نهایتاً اینکه هدف از انجام ارزیابی این باشد که در یک گروه خاص، بهترین و بدترین

بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس- قسمت 16

ودو سبک رهبری او رهبران را به دو دسته رابطه گرا و کارگرا تقسیم بندی می کند.در نظریه او نمی توان گفت که کدام سبک بهتر است بلکه شرایط سبک رهبری خاص خود را می طلبد.فیدلر جدولی را ارائه داد که نشان دهنده سبک مناسب رهبری در شرایط مختلف است:به عنوان مثال یک رهبر متنفذ

بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس- قسمت 17

عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته ی کلیدی در چارچوبی که ارائه می دهیم، می باشد که این چارچوب بعنوان وسیله ای برای قضاوت در مورد اثر بخشی افراد، گروه ها و سازمانها عمل می کند.– عملکرد معیار پیش بینی شده یا معیار وابسته ی کلیدی در چارچوبی که ارائه می دهیم، می باشد

بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس- قسمت 18

2-6)تعریف ارزیابیپاتن این گونه به ارزیابی می نگردکه « ارزیابی روش یا ابزار یا وسیله ای است که اهداف، نقشه ی کار،اصطلاحات لازم برای اجرا،سیستم های نظارت و پیگیری و اشراف بر میزان موفقیت یا شکست در رسیدن به نتایج مورد نظر را توضیح میدهد ».پاتن می کوشد میان معنای ارزشیابی و ارزیابی تمایز قائل

بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس- قسمت 20

کیفیت کار کیفیت در کار سطوح : A عالی خوب B مورد انتظار C نیاز به مراقبت و آموزش D نامطلوب E این روش از روشهای متداول و رایج در ارزیابی عملکرد کارکنان بشمار می‌رود و دلیل رواج استفاده از آن نیز اینست که استفاده از آن برای ارزیاب آسان بوده و نتیجه‌گیری از آن

بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس- قسمت 11

ب) رهبری اجتماعی – عاطفی[30]:در بر گیرنده طیف وسیعی از رفتار هاست که برخی از آنها عبارتند از: فراهم نمودن مشوق ها برای پیروان و حفظ روابط مطبوع رهبر– پیرو که در بردارنده اعتماد متقابل است، احترام به ایده های پیروان و توجه به احساسات و عواطف آنها . رهبری اجتماعی – عاطفی همچنین شامل

بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس- قسمت 12

سوم: رهبر تصمیم می‌گیرد و آن را اعلام می‌كند2 – مدل مشروط فیدلر: Fred E. Fuedleerدر این مدل سه متغیر مهم مساعد یا نامساعد بودن موقعیت موجود را برای رهبران تعیین می‌كنند كه عبارتند از:الف – مناسبات شخصی رهبر با اعضا گروه تحت عنوان رابطه رهبر- عضوب – میزان ساختار اولیه كار تعیین شده برای

بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس- قسمت 13

در این سبك رهبر به صورت همزمان نسبت به مقوله كار و كارمند توجه شدید نشان می‌دهد.3-سبك مشاركتی Participative Leadership :این سبك شدیداً طرفدار كارمند و بی‌توجه به كار است. در این سبك رهبر از كارمندان به طور وسیعی نظر و پیشنهاد دریافت می‌كند لیكن درخصوص اخذ تصمیمات نهایی تفویض اختیاری صورت نمی‌پذیرد.4-سبك واگذاری اختیار

بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس- قسمت 14

همیشه می گوید : « من»نشان می دهد چه كسی اشتباه می كند-می گوید به من احترام بگذارید- انگیزه می دهد-ارشاد و تشویق می كند-كارهای صحیح را تأیید و هدایت می كند-باعث ایجاد ایده می شود-در فهم مطلب و شرایط موفق است-اول گوش می دهد –مهلت می دهد تا افراد برنامه ریزی كنند-به شخصیت و