پایان نامه ارشد رایگان با موضوع 
رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی، رهبری تحول آفرین

گیرندگان را ایفا می کنند متمرکز است تا این که بر وی”گی های سیستماتیک و یا ساختاری رویه ها و برون دادها متمرکز باشد (قلی پور و همکاران ؛ ۱۳۸۷، ص ۷۵ )عدالت اطلاعاتی به رویدادهای اجتماعی تصمیم گیرنده اشاره دارد و این که چطور اطلاعات به دیگران در خصوص تصمیم منتشر و شرح داده

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع 
عدالت سازمانی، عدالت رویه ای، عدالت توزیعی، عدالت تعاملی

با کارکنا ن عموما منجر به تعهد بالاتر آن ها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرا نقش آن ها می شود . از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی می کنند به احتمال بیشتری سازمان را رها خواهند کرد یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان می دهند . حتی

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع 
رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی

اجتماعی را می توان به عنوان یک ارتباط مبادله ای در نظر گرفت که بلاو (۱۹۶۴) این ارتباط را در دو طبقه دسته بندی می کند : اقتصادی و اجتماعی . در مبادله اقتصادی از طریق ثبت قراردادهای رسمی معنا پیدا می کند . اما در مبادله اجتماعی افراد در جست و جوی موقعیت های

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع 
رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، وظیفه شناسی، نوع دوستی

رفتار شهروندی سازمانی ۲-۲-۴ ابعاد رفتار شهروندی سازمانیارگان (۱۹۸۸) رفتار شهروندی سازمانی را در پنج بعد خلاصه کرده است: شکل ۲-۱ الگوی رفتار شهروندی سازمانی ارگان ( رامین مهر و همکاران؛ ۱۳۸۸، ص ۷۰ ) رفتار شهروندی سازمانی دارای ابعاد متفاوتی است. اسمیت، ارگان و نی یر( ۱۹۸۳) به دو حیطه ی نوع دوستی و

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع 
رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری تحول آفرین، پیوند عاطفی

می‌کنند که همانند او شوند. نفوذ آرمانی شامل ویژگی های آرمانی و رفتارهای آرمانی است. ( (Spector et al, 2004, p:18-19 چنانچه یک رهبر، تحول آفرین باشد، حس احترام ، تحسین و وفاداری را در میان پیروان خود ایجاد نموده و بر داشتن تعهد قوی برای تحقق رسالت های سازمان تأکید خواهد نمود . (

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع 
رهبری تحول آفرین، تحول گرا، رهبری تحول گرا، سبک رهبری

آفرین زمانی شکل می گیرد که رهبر علایق کارکنانش را توسعه بخشد، آنها را برای پذیرش ماموریت گروه آگاه کند و کارکنان را به دیدن فراسوی منافع خویش، برای منافع گروه، برانگیزاند. ( مرادی و همکاران ، ۱۳۸۸، ص ۷۵ ) بس در تالیفات خود جوهره مفهومی رهبری تحولآفرین را رهبری تحول آفرین به عملکرد:

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع 
رهبری تحول آفرین، سبک رهبری، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی

ی لیکرت موردسنجش قرار می گیرد. نفوذ ایده آل (ویژگیهای آرمانی – رفتارهای آرمانی)۷ تعریف نظری: در این حالت فرد، خصوصیات رهبر کاریزماتیک را دارد؛ مورد اعتماد و تحسین زیردستان است، زیردستان او را به عنوان یک الگو و مدل می‌شناسند و سعی می‌کنند که همانند او شوند. نفوذ آرمانی شامل ویژگی های آرمانی و

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع 
رهبری تحول آفرین، رفتار شهروندی، علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی

اساس آن رهبر ، بالاترین سطح انگیزش ، اخلاقیات ، وجدان ، تعهد و پیوند جویی با اهداف سازمان را در پیروان ایجاد می کند(زین آبادی ؛ ۱۳۸۹: ۱۴۱ ) براساس نظریه رهبری تحول آفرین ، یک رهبر ، نیازمند استفاده از بازیگران داخلی جهت انجام وظایف لازم برای سازمان است تا به اهداف مطلوبش

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع 
رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی، رهبری تحولی، رفتارهای شهروندی

فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۲-۱ تعاریف رهبری تحول آفرین ۱۵جدول ۲-۲ تعاریف رهبری شهروندی سازمانی ۲۳جدول ۲-۳ تعاریف عدالت سازمانی ۳۳جدول ۳-۱ متغیرها ، ابعاد و تعداد سوالات پرسشنامه ۴۵جدول ۳-۲ جدول پایایی سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق ۴۷جدول ۴-۱ جنسیت پاسخ دهندگان ۴۹جدول ۴-۲ تحصیلات پاسخ دهندگان ۵۰جدول ۴-۳ سابقه کار پاسخ دهندگان ۵۱جدول ۴-۴

پایان نامه ارشد درمورد 
سند رسمی، اسناد و املاک، ثبت اسناد

شد.لازم به ذکر است که عدم رعایت این شرط تنها تخلف برای مأمور محسوب می‏شود و از اعتبار سند کم نمی‏کند.۵۳۳- اسناد رسمی باید در ۲ نسخه تنظیم شوند: بایستی سند در دو نسخه تنظیم شده و در ذیل قسمت ثبتی در دفتر قید “نسختان” بشود. و اگر بیش از دو نسخه لازم باشد فقط