منابع مقاله درمورد
کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، عملکرد جنسی، سلامت عمومی

رک سلامت عمومی، خوب بودن عاطفی، علایم، عملکرد اجتماعی، تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی و تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی همراه است.. جدول شماره۱۵: میانگین و انحراف معیار نمرات کیفیت زندگی به تفکیک حیطه ها و زیر مقیاس ها بر حسب محل سکونت واحدهای مورد پژوهشاجزاء کیفیت زندگیزیر مقیاسهای کیفیت زندگیمحل

دانلود پایان نامه درباره تحقیق با موضوع
منطقه گرایی، توسعه پاید، محیط زیست، توسعه پایدار

نظری مفهوم منطقه را با تعریف زیست منطقه درتئوری زیست منطقه گرایی فراهم خواهد آورد. و در نهایت معرفی تئوری زیست منطقه گرایی به عنوان بنیان نظری مطالعه حاضر ودر پی آن ارائه مدل نظری و مدل تحلیلی پژوهش پایان بخش مبانی نظری پژوهش حاضر را تشکیل خواهند داد. در ادامه و در بخش سوم

منابع مقاله درمورد
کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، عملکرد شناختی، سلامت عمومی

۴±۷۹/۴۵df=3 F=76/5 p001/0خلاصه اجزاء بیماری کلیوی(KDCS)علایم۷۹/۱۶±۲۹/۶۷۶۲/۱۴±۰۲/۷۹۸۲/۱۶±۴۱/۷۸۷۶/۱۶±۷۰/۶۹df=3 F=96/4 p002/0تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی۷۶/۲۰±۶۶/۳۸۹۰/۱۷±۷۹/۵۰۲۷/۲۳±۸۰/۴۵۰۷/۱۵±۴۰/۴۴df=3 F=04/4 p008/0تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی۷۶/۲۱±۵۹/۳۹۰۷/۱۸±۰۰/۵۰۹۷/۲۳±۰۷/۴۶۸۱/۱۴±۳۶/۴۲df=3 F=31/3 p021/0بار مسئولیت بیماری۱۴/۲۰±۸۱/۱۹۹۱/۲۳±۰۵/۲۴۶۵/۲۶±۷۵/۳۶۷۹/۱۶±۰۳/۲۳df=3 F=71/8 p0001/0وضعیت شغلی۲۴/۱۸±۰۹/۶۶۷/۳۷±۵۱/۳۴۷۲/۲۶±۰۰/۲۰۰۴/۲۵±۵۹/۲۱df=3 F=70/12 p0001/0عملکرد شناختی۲۱/۲۳±۴۰/۷۰۶۴/۲۰±۵۱/۷۵۹۰/۱۸±۷۳/۷۹۹۱/۱۷±۹۰/۷۴df=3 F=18/2 p090/0کیفیت ارتباط اجتماعی۱۲/۱۴±۷۱/۵۴۸۹/۱۵±۲۰/۵۶۳۳/۱۵±۸۰/۵۸۶۶/۱۵±۱۶/۵۸df=3 F=97/0 p405/0عملکرد جنسی۱۴/۳۸±۵۰/۵۲۶۷/۲۸±۹۷/۵۵۹۰/۳۰±۳۸/۵۱۸۷/۱۹±۵۵/۸۰df=3 F=94/1 p134/0خواب۵۳/۲۴±۷۳/۶۰۸۵/۱۸±۰۸/۶۵۶۵/۲۴±۱۰/۶۴۸۰/۲۲±۴۲/۵۸df=3 F=43/1 p400/0حمایت اجتماعی۹۲/۲۱±۰۱/۷۶۴۷/۲۵±۹۷/۷۰۹۷/۱۷±۶۶/۸۳۹۲/۲۱±۰۱/۷۶df=3 F=00/3 p031/0دلگرمی توسط پرسنل۵۴/۱۸±۱۴/۶۸۰۷/۱۹±۰۷/۷۶۴۱/۲۵±۷۵/۶۸۴۰/۲۲±۳۸/۶۸df=3 F=96/1 p119/0رضایتمندی بیمار۱۳/۲۳±۸۶/۷۸۹۱/۱۸±۶۰/۸۱۲۵/۱۹±۳۳/۸۰۲۶/۱۸±۰۴/۸۱df=3 F=238/0 p780/0کل۷۲/۸±۸۱/۵۵۶۵/۱۱±۸۰/۶۱۷۵/۱۰±۳۹/۶۱۰۶/۱۴±۲۷/۴۱df=3 F=01/8 p0001/0کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه درباره تحقیق با موضوع
منطقه گرایی، برنامه ریزی، منابع طبیعی، زیست محیطی

در طی تاریخ پدیدار گشته است. منطقه بندی پیشنهادی بر مبنای این نظریه به شرح زیر است :۱.منطقه نوار ساحلی خزر : این منطقه به عرض متفاوت از ۵ تا ۱۵ کیلومتر می شود که از آستارا در شمال تاچابکسر در شمال شرقی امتداد دارد .۲.منطقه جلگه ای :این منطقه پرتوان ترین وپرتراکم ترین مناطق

پایان نامه با واژه های کلیدی
کوتاه مدت، یافته های پژوهش، زمان گذشته، سلسله مراتبی

خودمونیم ، قدیمی ها هم با خودشونن ، او نا با ما زیاد ارتباط ندارن ، البته ۲ تا شون خوبن ، با بچه ها رفتار خوبی دارن . “۴ – ۲ – ۱ – ۳ : کاربرد قدرتبا توجه به یافته های پژوهش ، زیر طبقه کاربرد قدرت به دو زیر طبقه رفتارهای جامعه

دانلود پایان نامه درباره تحقیق با موضوع
منطقه گرایی، تقسیمات کشوری، توسعه منطقه ای، توسعه منطقه

باشند. در طول زمان و بنا به اهداف گوناگون در ازای پهنه های گفته شده تقسیمات منطقه ای مختلفی مختلفی در کشور صورت گرفته است که، از مهمترین آنها تقسیم کشور به مناطق اداری تحت عنوان”تقسیمات کشوری” می باشد که با هدف عمده “تسهیل در اعمال حاکمیت دولت” از یکسو و”انتظام فعالیت های بخشی” ازسوی

منابع مقاله درمورد
کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، عملکرد جنسی، رضایتمندی

/۰ df=239 p 762/0عملکرد اجتماعی۹۹/۲۸±۳۶/۶۲۲۶/۲۶/±۹۶/۵۴t=03/2 df=239 p 043/0انرژی/ خستگی۷۷/۱۹±۰۰/۴۸۲۳/۱۹±۱۸/۳۷t=17/4 df=239 p 0001/0کل۰۵/۱۸±۴۵/۵۲۶۸/۱۷±۵۵/۴۶t=48/2 df=239 P014/0خلاصه اجزاء بیماری کلیوی(KDCS)علایم۱۰/۱۵±۵۷/۷۷۳۳/۱۷±۳۴/۷۲t=45/2 df=62/207 p 015/0تاثیر بیماری کلیوی بر زندگی۱۰/۲۱±۰۳/۴۶۳۴/۱۹±۳۹/۴۳t=939/0 df=212 p 349/0تاثیر بیماری بر زندگی بدون تاثیر زندگی جنسی۵۲/۲۱±۹۹/۴۵۷۳/۱۹±۸۵/۴۲t=15/1 df=239 p 250/0بار مسئولیت بیماری۰۷/۲۶±۸۸/۲۸۰۰/۲۱±۵۷/۲۶t=716/0 df=21/157 p 475/0وضعیت شغلی۵۱/۳۴±۳۳/۲۳۹۸/۲۴±۵۸/۱۶t=62/1 df=90/144 p 107/0عملکرد شناختی۹۵/۱۹±۹۲/۷۷۱۷/۲۱±۴۹/۷۲t=96/1 df=239 p 050/0کیفیت ارتباط اجتماعی۵۵/۱۵±۳۷/۵۸۸۴/۱۴±۶۲/۵۵t=36/1 df=239 p 175/0

پایان نامه با واژه های کلیدی
کوتاه مدت، استان تهران، رابطه نامشروع، جمع آوری اطلاعات

دهند .۸ : صحبت های شرکت کنندگان در مصاحبه ها ، گفتگوها و بحث های متمرکز گروهی با وفاداری کامل و بدون هیچ گونه تغییر از جانب پژوهشگر ، ارایه شده است .۹ : هر گونه بازدید و جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با رعایت چارچوب ضوابط و قوانین محیط پژوهش و اطلاع کامل

منابع مقاله درمورد
کیفیت زندگی، انحراف معیار، دانشگاه علوم پزشکی، سلامت عمومی

اف استاندارد۵۹/۱۵±۴۵/۵۴تحصیلاتابتدایی۱۳۷۸/۵۶راهنمایی۴۴۳/۱۸دبیرستان/دیپلم۴۸۹/۱۹دانشگاهی۱۲۰/۵جمع۲۴۱۱۰۰تاهلمجرد۳۰۴/۱۲متاهل۱۴۸۳/۷۶بیوه۲۷۲/۱۱جمع۲۴۱۱۰۰ شغلبیکار۸۲۳۴شاغل۵۸۱/۲۴بازنشسته۵۰۷/۲۰خانه دار۵۱۲/۲۱جمع۲۴۱۱۰۰ درآمد(صدهزارتومان)۴۰۰۱۳۶۴/۵۶۴۰۰≤۶۳۱/۲۶بدون پاسخ۴۲۴/۱۷جمع۲۴۱۱۰۰میانگین و انحراف معیار۰۲/۲± ۰۲/۳۶۹ حمایت اجتماعیبیمه۸۸۵/۳۶بیمه و انجمن۱۵۳۵/۶۳جمع۲۴۱۱۰۰سرپرست خانوادهبلی۱۵۴۹/۶۳خیر۸۷۱/۳۶جمع۲۴۱۱۰۰سکونتشهر۹۱۸/۳۸ مناطق اطراف شهر۱۵۰۲/۶۲جمع۲۴۱۱۰۰ادامه جدول شماره ۲: توزیع واحد های مورد پژوهش بر حسب عوامل فردی در مراکز همودیالیز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان فراوانیعوامل فردیلتعداددرصدعلت اولیه بیماریدیابت۴۸۹/۱۹فشار خون بالا۷۸۴/۳۲سنگ کلیه۱۹۹/۷گلومرونفریت۱۶۶/۶مادرزادی۱۵۲/۶چند عاملی۱۲۰/۵ناشناخته۵۳۲۲جمع۲۴۱۱۰۰شاخص توده بدنیBMIلاغر۱۶۶/۶طبیعی۱۲۸۲/۵۳اضافه وزن۶۲۷/۲۵چاق۳۵۵/۱۴جمع۲۴۱۱۰۰میانگین و انحراف معیار۸۴/۴±۷۶/۲۴سیگار کشیدنبلی۲۷۲/۱۱خیر۲۱۴۸/۸۸جمع۲۴۱۱۰۰تعداد نخ

دانلود پایان نامه درباره تحقیق با موضوع
منطقه گرایی، توسعه منطقه ای، توسعه منطقه، محیط زیست

مطالعه…………………………………………………………………………۱۴۹نقشه شماره ۵ : منطقه بندی اکولوژیک …………………………………………………………………………………………………….۱۵۰نقشه شماره ۶ : نقشه خاک در منطقه ……………………………………………………………………………………………………….۱۵۱نقشه شماره۷ : نقشه تیپ اراضی در منطقه………………………………………………………………………………………………..۱۵۲نقشه شماره ۸ : منطقه بندی توپوگرافیک…………………………………………………………………………………………………..۱۵۳نقشه شماره ۹ : نقشه اقلیم دومارتن…………………………………………………………………………………………………………۱۵۴نقشه شماره ۱۰: الگوی مراجعات آبادی ها……………………………………………………………………………………………..۱۵۵نقشه شماره ۱۱: پوشش اراضی……………………………………………………………………………………………………………..۱۵۶نقشه شماره ۱۲: منطقه بندی اقتصادی……………………………………………………………………………………………………۱۵۷نقشه شماره ۱۳: بلوک های تاریخی